Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛІСТИЧНІ МЕТОДИ
   

КРИМІНАЛІСТИЧНІ МЕТОДИ

- наук.-методол. інструментарій, за допомогою якого дослідник пізнає предмет криміналістики. Це спосіб побудови та обгрунтування системи знання, сукупність прийомів і операцій практ. і теор. пізнання дійсності. У практиці розслідування за допомогою К. м. встановлюється об'єктивна істина в крим. справі. Вчення про методи криміналістики, її методологію розроблено такими укр. і рос. правознавцями, як В. М. Бахін, Р. С. Бєлкін, В. Г. Гончаренко, М. О. Селіванов, В. О. Образцов, М. Я. Сегай, М. В. Салтевський, Н. І. Клименко В. О. Коновалова, В. П. Колмаков, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич та ін. Класифікацію К. м. будують по-різному: з трьох рівнів — загальнофілософський метод пізнання, загальнонаукові методи та спеціальні методи (Р. С. Бєлкін, В. Г. Гончаренко, В. К. Лисиченко, В. О. Образцов та ін.); з чотирьох рівнів — загальнофілософський метод, загальнонаукові методи, окремі наукові методи та спеціальні методи (А. В. Дулов, Г. І. Грамович та ін.); з двох рівнів — загальнонаукові методи і окремі наукові методи (П. Д. Біленчук, Н. І. Порубов, І. С. Андреєв). Загальнофілос. метод є базовою ланкою у системі класифікації К. м. Це діалектич. метод пізнання об'єктивної дійсності. В поєднанні з ним застосовується і метафізич. метод, для якого характерним є пізнання однозначного і статичного явища; він обмежений істор. відрізком часу.

До загальнонаук. методів належать методи, використовувані в різних галузях науки (фізиці, хімії, біології тощо). У криміналістиці вони набувають специф. змісту, оскільки їх застосовують з метою вивчення факт, даних, які виникли під час підготовки, здійснення і приховання злочинів. Загальнонауковими є і логічні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія). Спеціальні К. м. охоплюють методи, розроблені наук, криміналістикою: криміналіст, версування (тобто сукупність лог. прийомів для розробки слідчих, розшукових, суд. і експерт, версій, які допомагають спрямовувати криміналіст, мислення у рац. напрямі вилучення, збирання, дослідження та оцінки доказів); криміналіст, планування слідчої і оперативно-розшукової діяльності, суд. слідства; криміналіст, аналіз факт, даних у певній ситуації; криміналіст, ідентифікацію і встановлення групової належності, що включає ряд заг. і окр. методів, заснованих на досягненнях природничих і тех. наук. Спец, методи розробляються для кожної складової криміналістики (криміналіст, дослідження об'єктів і слідів-відображень, методи криміналіст, тактики і методика розслідування злочинів). Саме за рахунок розширення кола спец, методів поповнюється інструментарій, арсенал засобів пізнання будь-якої науки, в т. ч. криміналістики.

До окр. наукових методів учені відносять спостереження, вимірювання, порівняння, описання, експеримент і моделювання. К. м., використовувані в практ. діяльності і наук, дослідженні, мають певну специфіку, яка визначається: формою їх застосування; становищем суб'єкта, що їх використовує; умовами пізнання істини в практ. дослідженні; характером об'єктів пізнання. Методи криміналістики використовуються у розслідуванні злочинів, у суд. експертизі та операт.-розшуковій діяльності для збирання мат-лів, їх поперед, аналізу, в діяльності прокурорського нагляду. Знання К. м. необхідне також судді, адвокату, нотаріусу. Розвиток криміналістики супроводжується вдосконаленням її методів. Існує і зворотній зв'язок: удосконалення методів наук, криміналіст, дослідження — необхідна умова розвитку криміналістики, розширення кола проблем як предмету дослідження, сфери застосування, збільшення обсягу інформації, яку отримує і переробляє вчений-криміналіст. Саме за рахунок ряду спец, методів до криміналістики залучаються, а потім використовуються у практиці боротьби зі злочинністю нові дані суспільних, природничих і технічних наук.

Літ.: Сегай М. Я. Методология суд. идентификации. К., 1970; Лузгин И. М. Методол. проблемы расследования. М., 1973; Гончаренко В. И. Использование данных естеств. и тех. наук в уголовном судопроизводстве. К., 1980; Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981; Полевой Н. С. Криминалист, кибернетика. М., 1982; Клименко Н. И., Биленчук П. Д. Логико-матем. и кибернет. методы в криминалистике. К., 1988; Белкин Р. С. Криминалист, энциклопедия. М., 1997; Криміналістика. К., 1998.

Н. I. Клименко, О. І. Клевцов.

{mospagebre ak}
 

Схожі за змістом слова та фрази