Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕПЛОЄМНІСТЬ
   

ТЕПЛОЄМНІСТЬ

— теплофізична властивість речовини. Істинна Т. С дорівнює відношенню нескінченно малої кількості теплоти dQ>, яку одержала або віддала речовина при нескінченно малій зміні її стану в будь-якому процесі, до нескінченно малої зміни її температури dT, тобто С =

= dQ/dТ. Середня Т. дорівнює відношенню кількості теплоти, яку поглинула або віддала речовина відповідно в процесі нагрівання або охолодження, до зміни її т-ри, що сталася внаслідок цього процесу. Т. одиниці маси наз. питомою, Т. 1 моля — мольною. Т. залежить від т-ри й агрегатного стану речовини, будови її молекул, а також умов, за яких відбувається передача теплоти. Розрізняють Т. при незмінному тискові Ср і незмінному об'ємі Сv. Завжди Ср > Сv, оскільки при нагріванні тіла при сталому тискові поглинута тілом теплота витрачається як на збільшення внутрішньої енергії тіла, так і на виконання роботи по його розширенню, а при нагріванні тіла при сталому об'ємі вся теплота йде тільки на збільшення його внутрішньої енергії. Напр., для мольних Т. ідеального газу Ср — Сv = R, де R — газова стала. Для теор. розрахунку Т., зокрема її залежності від т-ри, застосовують методи статистичної фізики. Для т-р Т > hv/k, де V — частота коливання атомів або молекул речовини, h — Планка стала, k — Больцмана стала, застосовують методи класичної статистичної фізики, для інших т-р — методи квантової статистики. Т. визначають також експериментально. Т. газів (крім одноатомних) при ізобарному процесі зростає з підвищенням т-ри. Т. більшості рідин також пропорційна т-рі. Т. багатьох твердих тіл при

200 ≤ T≤ 500 К не залежить від т-ри (див. Дюлонга і Пті закон). При низьких температурах їхня Т. зменшується із зниженням т-ри за законом Дебая (див. Дебая температура). Т. плазми може як зростати, так і спадати з підвищенням т-ри. Значення Т. різних тіл (табл.) застосовуються в наук. та інженерних розрахунках.

Є. Г. Базєєв.

теплоємність - leksika.com.ua