Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСВІТА
   

ОСВІТА

— процес та результат засвоєння систематиз. знань, умінь і навичок, необхідних для практ. діяльності. Є основою соціального, екон., інтелект., культур., духовного розвитку сусп-ва і д-ви. Термін «освіта» вживається також для позначення сфери діяльності з організації навчання. Прав, засади функціонування О. визначаються Конституцією України, Законами України «Про освіту» (1991, із змінами і доп. 1996), «Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» (обидва — 2000), «Про вищу освіту» (2002) та ін. нормат. актами. Відповідно до Закону «Про освіту» метою О. є всебіч. розвиток людини як особистості та найвищої цінності сусп-ва, розвиток її талантів, розум, і фіз. здібностей, виховання високих моральних якостей, формування гр-н, здатних до свідомого сусп. вибору, збагачення на цій основі інтелект., культур., творчого потенціалу народу, підвищення його осв. рівня, забезпечення нар. г-ва кваліфікованими фахівцями. Д-ва забезпечує право гр-н на безоплатну освіту в усіх держ. закладах, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майн. стану, роду та характеру занять, світогляд, переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я і місця проживання. До держ. органів управління О. належать: М-во освіти і науки України; м-ва і відомства України, яким підпорядковані заклади О.; ВАК України; м-во О. АР Крим, місц. органи держ. викон. влади та органи місц. самоврядування і підпорядковані їм органи управління осв. справою. О. здійснюється відповідно до держ. стандартів, які встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня осв. та фах. підготовки і затверджуються КМ України. Структура О. в Україні включає: дошкільну О., загальну середню О, позашкільну О, професійно-технічну О, вищу О, післядипломну О., аспірантуру (ад'юнктуру), докторантуру, самоосвіту та соціально-пед. патронаж. Встановлено такі освітні рівні: початкова загальна О., базова загальна середня О, повна загальна середня О., професійно-технічна О, базова вища О., повна вища О. Освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Наук, ступенями в Україні є кандидат наук і доктор наук. Учені звання: старший науковий співробітник, доцент, професор. Закон «Про позашкільну освіту» визначає державну політику у сфері позашкільної О., її завдання, прав., соціально-екон. та орг. засади, структуру тощо. За цим законом дошкільними закладами О. є: дит. ясла, дит. садки, сімейні, прогулянкові, дошкільні заклади компенсуючого (для дітей, які потребують корекції фіз. і психічного розвитку) та комбінованого типів з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також садки інтернат, типу, дит. будинки тощо.

До позашкільних закладів О. належать: палаци, будинки, центри, станції дит., юнацької творчості, учнівські та студ. клуби, дитячо-юнацькі спорт, школи, школи мист-в, студії, початкові спеціаліз. мистецькі навч. заклади, б-ки, оздоровчі та ін. заклади. Законом «Про загальну середню освіту» встановлено мету і прав, засади заг. середньої О. в Україні. До закладів цієї О. віднесено: середню загальноосвітню школу трьох ступенів (початкову, основну і старшу школу); спеціаліз. школу (школу-інтернат), гімназії, ліцеї, колегіуми; загальноосв. школу-інтернат, спеціальну загальноосв. школу (школу-інтернат), загальноосв. санаторну школу (школу-інтернат), школу соціальної реабілітації, вечірню (змінну) школу. Для тих, хто потребує соціальної допомоги та реабілітації, існують школи-інтернати, дит. будинки, санаторні школи-інтернати, профес.-технічні училища соціальної реабілітації з утриманням за рахунок д-ви. Згідно із Законом «Про професійно-технічну освіту» профес.-тех. закладами О. є: професіях, училища відповід. профілю, профес. училища соціальної реабілітації, вищі профес. училища, профес.-художні училища, художні профес.-технічні училища, училища-агрофірми, вищі училища-агрофірми, училища-заводи, центри профес.-технічні О., навч.-вироб. центри, центри підготовки і перепідготовки роб. кадрів, навч.-курсові комбінати та ін. Відповідно до Закону «Про освіту» та «Про вищу освіту» до вищих закладів О. в Україні віднесено: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторію, академію, університет та ін. Встановлено чотири рівні їх акредитації: І рівень — технікум, училище, інші прирівняні до них вищі заклади О.; II рівень — коледж, інші прирівняні до нього вищі заклади О.; III і IV рівні (залежно від результатів акредитації) становлять інститут, консерваторія, академія, університет. Вища О. має такі осв.

рівні: неповна вища О.; базова вища О.; повна вища О. Вищі заклади О. здійснюють підготовку фахівців за такими осв.-кваліфікац. рівнями: молодший спеціаліст (заклади І рівня акредитації); бакалавр (заклади II рівня акредитації); спеціаліст, магістр (заклади III і IV рівнів акредитації).

Існуюча система О. в Україні охоплює широке коло її галузей. Юридична освіта є складовою галузі гуманітарної

О. О. В. Зайчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази