Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
   

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- офіц. дані, що характеризують масові явища та процеси, які відбуваються в екон., соціальній та ін. сферах сусп. життя. Прав, статус С. і. в Україні визначається Законом «Про державну статистику» (1992, в ред. 2000). Ним установлено, що С. і., отримана на підставі проведених органами державної статистики стат. спостережень, існує у вигляді первин, даних щодо респондентів, стат. даних, що пройшли одну чи кілька стадій опрацювання та нагромаджені на папер., магніт, та ін. носіях або в електрон, вигляді, а також аналіт. мат-лів, підготовлених на підставі цих даних. Первин, даними є інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, подана респондентами під час стат. спостережень. Стат. даними є інформація, отримана на підставі проведених стат. спостережень, опрацьована і подана у формаліз. вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів та методології. Стат. дані, що є результатом зведення та згрупування первин, даних, за умови забезпечення їх знеособлення, є зведеною знеособленою С. і.

С. і. є також дані банк, і фін. статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адм. даних, отриманих НБУ та спеціально уповноваженими органами держ. влади (крім органів держ. статистики) відповідно до їх компетенції, визначеної зак-вом.

Джерелами С. і. є первинні та стат. дані щодо респондентів, які підлягають стат. спостереженням; адм. дані органів держ. влади (за винятком органів держ. статистики), органів місц. самоврядування, ін. юрид. осіб; дані банк, та фін. статистики, статистики платіж, балансу тощо; С. і. міжнар. організацій та стат. служб ін. країн тощо; оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених даних. Рішення щодо вибору джерела С. і. приймаються органами держ. статистики самостійно, з урахуванням якості й своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які виникають у зв'язку з цим у респондентів.

Стат. спостереження проводяться органами держ. статистики через збирання стат. звітності, здійснення однораз. обліків, переписів (опитувань), вибіркових та ін. обстежень. За видами вони поділяються на суцільні й несуцільні, а також на держ. та ін. стат. спостереження.

С. і., отримана в процесі держ. стат. спостережень, а також первинні дані, отримані в процесі ін. стат. спостережень, є держ. власністю, що знаходиться в операт. управлінні органів держ. статистики, які володіють, використовують і розпоряджаються цією С. і., визначають правила її збирання, опрацювання, поширення, збереження і захисту. Право власності на зведену знеособлену С. і., отриману органами держ. статистики у процесі стат. спостережень, проведених за кошти замовника, визначається договорами на створення цієї інформації, які також передбачають умови її поширення органами держ. статистики.

Первинні дані, отримані органами держ. статистики від респондентів під час проведення стат. спостережень, адм. дані щодо респондентів, отримані органами держ. статистики від організацій, що займаються діяльністю, пов'язаною зі збиранням і використанням таких даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом і використовується виключно для стат. цілей у зведеному знеособленому вигляді. Всі працівники органів держ. статистики зобов'язані дотримуватися вимог захисту конфіденц. інформації. За порушення цієї вимоги вони несуть установлену законом відповідальність. Забороняється, зокрема, поширення С. і., на підставі якої можна прямо або опосередковано визначити конфіденційну С. і. щодо конкр. респондента. Така інформація може бути поширена лише за згодою самого респондента і відповідно до погоджених з ним умов або якщо вона отримана із загальнодоступних джерел. Заборона поширення С. і. не стосується знеособленої С. і. у незведеному вигляді, яка не дає змоги визначити конфіденційну С. і. щодо конкретного респондента, та інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів і видів діяльності підприємств, установ та організацій, якщо інше не передбачено законом. Зак-вом установлюється право органів держ. влади, органів місц. самоврядування, ін. юридичних, а також фіз. осіб на зведену знеособлену інформацію. Фіз. особам забезпечується вільний і безкоштовний доступ до С. і., яка стосується їх особисто. Для забезпечення потреб користувачів у С. і. в органах держ. статистики організовуються спец, інформ. служби, порядок створення яких, структура, права та обов'язки визначаються спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади в галузі статистики. Доступ до С. і. забезпечується шляхом: системат. публікації її в друк, виданнях; поширення її засобами масової інформації; безпосеред. надання її органам держ. влади та органам місц. самоврядування, ін. юридичним, а також фіз. особам. Порядок і умови надання С. і. на запити встановлюються згідно із Законом «Про інформацію» (1992). Не підлягає, зокрема, наданню на запити С. і., яка має внутрішньовідомчий характер та використовується для дальших розрахунків зведених стат. даних, розробки звітно-стат. та ін. документації, держ. класифікаторів тех.-екон. та соціальної інформації тощо, що передує їх прийняттю або затвердженню (ст. 24 Закону «Про державну статистику», в ред. 2000). У випадку, коли надання С. і. здійснюється на договір, основі, порядок і умови визначаються відповід. договорами. Запитувачі відшкодовують витрати, пов'язані з виконанням запитів щодо доступу до С. і. та її надання. Виконання та оплата робіт, пов'язаних з цими запитами, здійснюються відповідно до Положення про проведення стат. спостережень та надання органами держ. статистики послуг на платній основі (затв. КМ України 3.УІІІ 1998). При використанні даних стат. спостережень у ЗМІ, для поширення в інформ. мережах, на папер., магніт, та ін. носіях, у наук, працях тощо користувачі зобов'язані посилатися на їх джерело.

Літ.: Кальман О. Г., Христич І. О. Прав, статистика. X., 1999.

Т. А. Костецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази