Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
   

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

(ВАК України) — центр, держ. орган викон. влади, підвідомчий КМ України, який реалізує держ. політику в галузі атестації наук, і наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації, присуджує наук, ступені доктора і канд. наук та присвоює вчене звання ст. наук, співробітника. ВАК утворена відповідно до Указу Президента України (25.11 1992). її діяльність регулюється затвердженими КМ України документами: Положенням про Вищу атестаційну комісію України (27. III 1996) та Порядком про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (28.УІ 1997).

У межах своєї компетенції ВАК узагальнює практику застосування законодавства України, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, вносить їх на розгляд уряду і здійснює пост, контроль за їх виконанням. Основні завдання ВАКу: участь (разом з ін. центр, органами держ. викон. влади та наук, організаціями) у формуванні та реалізації держ. політики в галузі розвитку науки і техніки, кадрового потенціалу України з урахуванням рівня світ. н.-т. прогресу; керівництво роботою з атестації наук, кадрів вищої кваліфікації; держ. контроль за діяльністю спеціаліз. учених рад та якістю атестації наук, і наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації; визначення вимог до дисертацій та до осіб, які претендують на здобуття наук, ступенів і вчених звань. Відповідно до цих завдань ВАК формує мережу спеціаліз. учених рад для захисту дисертацій у провідних вищих навч. закладах, академ. і галузевих НДІ, наук.-вироб. об'єднаннях, затверджує їх персон, склад і перелік спеціальностей, за якими цим радам надається право проведення захисту дисертацій; затверджує за погодженням із заінтересованими центр, органами держ. викон. влади перелік спеціальностей наукових працівників; проводить періодичну атестацію спеціаліз. учених рад; аналізує разом із заінтересованими центр, органами держ. викон. влади тематику і значущість дисертаційних досліджень з урахуванням потреб наук, та сусп. прогресу, розробляє і доводить до наук, установ, вищих навч. закладів, спеціаліз. учених рад відповідні рекомендації тощо. Відповідно до завдань, визначених Положенням про ВАК, вона приймає рішення про видачу дипломів доктора і кандидата наук на підставі позит. рішень спеціаліз. вчених рад та атестата ст. наук, співробітника на підставі рішення вченої ради про присвоєння вченого звання ст. наук, співробітника, оформляє і видає у встановленому порядку дипломи доктора і канд. наук, а також атестат ст. наук, співробітника. Згідно з постановою КМ України (15.IX 1993) ВАК має право видати англ. мовою диплом доктора філософії іноз. гр-нам, але за наявності рішення спеціаліз. вченої ради про присудження їм наук, ступеня канд. наук з відповідної галузі.

До компетенції ВАКу належать: розробка і затвердження в межах своїх повноважень нормат. документів про присудження наук, ступенів і присвоєння вченого звання ст. наук, співробітника; вирішення у встановленому порядку питання визнання документів про присудження наук, ступенів і присвоєння вчених звань, виданих відповідними органами ін. держав. ВАК розглядає апеляції на рішення спеціаліз. учених рад щодо присудження ступенів доктора та канд. наук, а також учених рад щодо присвоєння вченого звання ст. наук, співробітника; бере участь у роботі міжнар. орг-цій та конференцій, нарад з питань підготовки та атестації наук, і наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації; має право скасовувати рішення спеціаліз. учених рад та вчених рад про присудження наук, ступенів і вчених рад про присвоєння вченого звання ст. наук, співробітника в разі порушення ними встановленого порядку атестації та позбавляти у встановленому порядку наук, і наук.-пед. працівників наук, ступенів доктора та канд. наук і вченого звання ст. наук, співробітника.

ВАК очолює голова, якого призначає Президент України. Глава д-ви призначає також заступників голови ВАКу та вченого секретаря. У структурі ВАКу, яку затверджує КМ України, функціонують 5 галузевих атестац. управлінь, інформ.-метод, та інспекц. управління, заг. відділ.

Керівним органом ВАКу є Гол. рада на чолі з головою комісії, яка утворюється з числа провідних учених та висококваліфікованих фахівців у кількості до 70 осіб і затверджується КМ України. Рада розглядає найважливіші питання розвитку науки і техніки, обговорює напрями діяльності ВАКу, програмні питання роботи його апарату тощо. Рішення Гол. ради мають рекомендац. характер. Для операт. та узгодженого вирішення поточних питань, що належать до компетенції

ВАКу, утворюється президія ВАКу у складі голови комісії, його заступників, ученого секретаря, а також провідних учених та висококваліфікованих фахівців — представників центр, органів викон. влади та наук, організацій. Склад президії за поданням голови ВАКу затверджує КМ України терміном на 3 роки. Для розгляду конкр. питань стосовно присудження наук, ступенів і присвоєння вчених звань при ВАКу утворюються експертні ради з числа провідних учених відповідних галузей наук.

О. В. Скрипнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази