Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИДАВНИЧА СПРАВА
   

ВИДАВНИЧА СПРАВА

- сфера сусп. відносин, що охоплює орг.-творчу та вироб.-госп. діяльність юрид. і фіз. осіб, зайнятих створенням, виготовленням та розповсюдженням вид. продукції. Складові частини В. с: а) видавнича діяльність — сукупність орг., творчих, вироб. заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ вид. продукції; б) виготовлення вид. продукції — вироб.-тех-нол. процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу полігр. чи ін. тех. засобами; в) розповсюдження вид. продукції — доведення її до споживача як через торг, мережу, так і ін. способами. Відносини у галузі В. с. регулюються Конституцією України, Законом України «Про видавничу справу» (1997), а також Законами України «Про інформацію» (1992), «Про авторське право і суміжні права» (1993), «Про державну таємницю» (1994), «Про підприємництво» (1991), «Про підприємства в Україні» (1991), іншими нормат.-правовими актами. Відповідно до Закону «Про видавничу справу» державна політика у цій сфері визначається ВР України і грунтується на принципах дотримання свободи у В. с, протидії її монополізації, зміцнення матері-ально-тех., орг., правової і наукової бази, забезпечення гарантій соціального і правового захисту її працівників. Д-ва надає пріоритет випускові суспільно необхід. видань з метою забезпечення функціонування органів законод., викон. та суд. влади, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, соціального захисту населення. Держава заохочує підготовку, виготовлення і розповсюдження друк, видань держ. мовою і мовами нац. меншин, які проживають в Україні. Суб'єктами В. с. в Україні можуть бути: гр-ни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на закон, підставах, юрид. особи України та ін. держав. Вони вступають у правові, майнові, вироб. відносини із суб'єктами інших сфер діяльності відповідно до законодавства. Суб'єкти В. с. підлягають внесенню до Державного реєстру України видавців, виготів-ників і розповсюджувачів видавничої продукції. Це заг. правило має деякі винятки. Так, без внесення до Державного реєстру органи законод., викон. і суд. влади можуть випускати офіц. видання з матеріалами законод. та ін. нормат.-правового характеру, бюлетені суд. та арбітраж, практики. Законом про вид. справу закріплено права та обов'язки замовника вид. продукції, її видавця, виго-тівника і розповсюджувача. Визначено також мету і завдання Книжкової палати України як держ.-культур, установи у сфері В. с. та інформ. діяльності. Палата, зокрема, здійснює: держ. бібліогр. реєстрацію та централіз. каталогізацію усіх без винятку видань, випущених в Україні; держ. статистику друку та підготовку статист, матеріалів для характеристики динаміки і тенденцій у В. с; комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку — гол. сховища всіх видів видань, випущених в Україні; держ. стандартизацію вид. та бібліот. справи, розроблення і контроль за дотриманням стандартів суб'єктами В. с, а також сертифікацію баз даних; наук, дослідження у галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів тощо.

Законом встановлено, що В. с. не може використовуватися для закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конст. ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і тер. цілісності д-ви, підрив її безпеки, незаконне захоплення держ. влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетн., расової, реліг. ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. Забороняється виготовляти чи розповсюджувати продукцію, яка містить недобросовісну рекламу, рекламу з шаржуванням державних символів України (Держ. Герба, Держ. Прапора, Держ. Гімну) у будь-якому вигляді; оприлюднювати інформацію, дані, відомості, рекламувати товари, послуги, які можуть завдавати шкоди гр-нам, підприємствам, установам, організаціям або д-ві; виготовляти чи розповсюджувати вид. продукцію порногр. характеру і таку, що пропагує культ насильства та жорстокості; виготовляти чи розповсюджувати вид. продукцію, яка проповідує віровчення, що загрожують життю, здоров'ю, моралі громадян, порушують їхні права та свободи або закликають до порушення громад, порядку; реалізовувати вид. продукцію без дозволу її власника (співвласників), крім випадків, передбачених законодавством. Ю. С. Шемшученко. видавничий договір - один з видів авторського договору. Укладається на видання або перевидання літ., наук., муз. творів, а також творів образотв. мист-ва. У В. д. має бути вказано характер твору, тираж, обсяг, термін випуску твору в світ, розмір авторської винагороди та порядок її сплати, наслідки невиконання зобов'язань сторонами договору. За В. д. автор чи його спадкоємець передає видавництву готовий твір для видання чи перевидання або автор зобов'язується створити і подати твір в обумовлений сторонами термін, а видавництво — випустити його у світ і сплатити авторові (спадкоємцю) відповідну винагороду.

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази