Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
   

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

- сукупність і система прав, норм, предметом регулювання яких є сусп. відносини у сфері здійснення правосуддя в цив. справах тер. судами заг. юрисдикції. В Україні ці відносини визначають процес, порядок провадження у цив. справах, встановлений ЦПК та ін. нормат.-прав. актами. Цей порядок передбачає провадження, розгляд та вирішення справ у спорах, що виникають з цив., труд., сімейних та ін. правовідносин, а також справ, що виникають з адм.-прав, відносин, і справ окр. провадження, тобто провадження у цив. справах. Процес, порядок провадження у цив. справах як предмет цив. процес, права визначається: системою процес, дій, які виконуються судом, учасниками процесу; змістом, формою, умовами виконання процес, дій; системою цив. процес, прав і обов'язків, які визначають зміст цив. процесуальних дій; гарантіями реалізації цив.-процес. прав і обов'язків. Сукупність цив. процес, прав і обов'язків та процес, дій з їх реалізації становить зміст процес, діяльності суб'єктів цив. процес, правовідносин: судів — з розгляду і вирішення цив. справ по першій інстанції, з перегляду рішень в апеляц. і касац. порядках та за нововиявленими і винятковими обставинами; осіб, які беруть участь у справі, — із захисту суб'єктив. майнових і особистих немайн. прав, держ. і сусп. інтересів; ін. учасників процесу — із сприянню судові та особам, які беруть участь у справі, в здійсненні покладених на них процес, функцій.

Ц. п. п. України як самост. юрид. галузь поряд з предметом характеризується також методом прав, регулювання, тобто сукупністю закріплених у нормах цив. процес, права способів і засобів впливу на відносини, які регулюються, та поведінку їх суб'єктів. Метод п рав, регулювання зумовлюється специф. властивостями предмета регулювання, соціальними функціями, які виконує ця галузь права, та її органічним зв'язком з галузями матеріального права. За змістом метод цив. процес, права є імперативно-диспозитивним. Імперативний метод впливу на поведінку суб'єктів врегульованих відносин закріплений у нормах права, що встановлюють зобов'язання, заборону і примус. Зобов'язання — це обов'язок конкр. активної поведінки (з'явитися до суду і дати правдиві показання — ст. 41 ЦПК); заборона — заборона виконання певних дій і бездіяльності (ст. 95); примус — вплив, спрямований на забезпечення правил окр. норм Ц. п. п. (ст. 44, 48). Диспозитивний спосіб характеризується дозволом і визначається правами суб'єктів цив. процес, правовідносин (сторін та ін. осіб, які беруть участь у справі) на активну поведінку в межах, встановлених у нормах ЦПК (ст. 99, 103 та ін.).

Ц. п. п. — складова системи права України. Воно тісно пов'язане з ін. його галузями, які взаємодіють між собою. Без Ц. п. п. нормальне функціонування зазначеної системи неможливе. Визначальним для Ц. п. п. є встановлення конст. правом основ організації і принципів здійснення правосуддя у нашій країні, а також підґрунтя прав, становища гр-н, у т. ч. у взаємовідносинах з судом (розд. II, VIII Конституції України). Ц. п. п. розвиває ці положення стосовно цив. судочинства, а також забезпечує у деяких справах захист суб'єктів правовідносин, урегульованих нормами конст. (виборчого) права.

Зв'язок Ц. п. п. з цив., труд., сімейним та ін. галузями матеріального права полягає у тому, що цив. судочинство встановлює порядок розгляду справ з таких правовідносин, захист порушених чи оспорених прав суб'єктів матеріальних правовідносин (ст. 1 ЦПК). Джерелами Ц. п. п. є способи або форми вираження держ. волі Укр. народу, щодо яких ця воля стає правом. Ними є закони та ін. нормат. акти, в яких закріплені правила, що врегульовують порядок організації і здійснення правосуддя у цив. справах, зокрема: Конституція України (розд. II, VII), ЦПК України, Закони України «Про адвокатуру» (1992), «Про судоустрій» (2002) та ін. Ц. п. п. діє стосовно осіб, у часі й просторі. Воно поширює свою дію на всіх гр-н на засадах рівності, на юрид. осіб, іноземців, осіб без громадянства, на іноземні підприємства та організації.

Ц. п. п. є також навч. дисципліною і галуззю юрид. науки.

Літ.: Цив. процес, право. X., 1999; Штефан М. Й. Цив. процес. К., 2001.

М. Й. Штеофан.

 

Схожі за змістом слова та фрази