Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
   

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

— всеукр. добровільна громад, гу-маніт. орг-ція, яка допомагає д-ві у наданні мед. і гуманіт. допомоги під час збройних конфліктів та в мир. час, бере участь у наданні міжнар. допомоги в разі катастроф і надзв. ситуацій, забезпечує мед.-соціальну допомогу найменш соціально захищеним верствам населення. Виконує свої завдання, виходячи з основополож. принципів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — гуманності, неупередженості, нейтральності, незалежності, добровільності, єдності, універсальності. Прав, статус і прав, засади діяльності Т-ва грунтуються на нормах Законів «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні» (2000), «Про Товариство Червоного Хреста України» (2002), а також на Женев. конвенціях про захист жертв війни 1949 і Дод. протоколах до них 1977 та відповід. міжнар. угодах.

Згідно з цими актами Т-во у процесі своєї діяльності: здійснює збір різних видів гуманіт. допомоги від юрид. і фіз. осіб (у т. ч. іноземних), міжнар. організацій для адресатів на тер. України; бере участь у розподілі гуманіт. допомоги, отриманої від ін. держав; проводить діяльність, що випливає з Женев. конвенцій 1949, з питань надання допомоги пораненим, хворим та ін. особам, які постраждали під час збройних конфліктів; співпрацює з закладами охорони здоров'я України, епідеміол. службою, спеціаліз. підрозділами уповноваженого центр, органу викон. влади з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи і мед. службою ЗС; співпрацює з держ. органами з питань розміщення, транспортування, медичного та ін. обслуговування суб'єктів гуманіт. допомоги, соціального забезпечення, з надання допомоги соціально незахищеним верствам населення; отримує, реєструє, зберігає і надає інформацію про жертви стихійного лиха або збройних конфліктів; утворює загони першої допомоги під час збройних конфліктів і стих, лиха, здійснює пошук поранених і загиблих внаслідок катастроф, стих, лиха, збройних конфліктів, встановлює місця їх поховання, надає допомогу в цій справі держ. установам; організовує роботу недерж. добровільної служби невідклад. допомоги, яка є складовою частиною системи Т-ва, забезпечує життєдіяльність таборів для поранених та потерпілих і надає населенню у конкр. надзв. ситуації необхідну безоплатну сан. та мед.-соціальну допомогу; бере участь в організації безоплат. підготовки населення з питань надання першої мед. (санітарної) допомоги; сприяє органам держ. влади і органам місц. самоврядування у транспортуванні, прийнятті та розміщенні евакуйованого населення і біженців, наданні їм безоплат. мед.-соціальної допомоги; організовує роботу служби розшуку Т-ва, здійснює розшук осіб, які пропали безвісти, допомагає встановлювати зв'язки між членами сімей, роз'єднаних внаслідок збройних конфліктів чи виникнення надзв. ситуацій, сприяє возз'єднанню сімей, розшукує могили захисників Батьківщини, які загинули і поховані за межами України; бере участь у виконанні нац. і місц. (регіональних) програм розвитку донорства крові та її компонентів; разом з органами і закл адами охорони здоров'я здійснює роботу щодо залучення гр-н до лав донорів крові та її компонентів; надає безоплатну сан. та мед.-соціальну допомогу самотнім непрацездат. гр-нам похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам, безпритульним, немічним та ін. соціально незахищеним верствам населення, які потребують піклування і підтримки; сприяє реалізації загальнодерж. та місц. (регіональних) програм, спрямованих на охорону здоров'я і надання допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення, співпрацює для виконання цих завдань з ін. організаціями та установами.

Для досягнення статут, завдань і цілей Т-во має право: представляти і захищати свої законні права та інтереси, а також своїх членів в органах держ. влади та органах місц. самоврядування, органах суд. влади; використовувати символіку (емблему) Червоного Хреста в порядку, визначеному законом; поширювати інформацію про Міжнар. червонохресний рух, про міжнар. гуманіт. право та про свою діяльність, пропагувати ідеї та завдання Т-ва; одержувати від органів держ. влади та органів місц. самоврядування підтримку, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; брати участь в організації та проведенні масових заходів гуманіт. та доброчин. характеру; самостійно вирішувати питання, пов'язані з одержанням і наданням Т-вом гуманіт. та доброчинної допомоги; засновувати засоби масової інформації, видавати друковану та полігр. продукцію, створювати фільми, влаштовувати виставки тощо; утворювати організації, фонди, а також засновувати підприємства з метою фін. забезпечення виконання статут, завдань Т-ва згідно з зак-вом та міжнар. зобов'язаннями України; відкривати лікарні, аптеки, притулки, їдальні для бідних; проводити роботу з розшуку могил військовополонених та гр-н, які пропали безвісти внаслідок надзв. ситуацій.

Для виконання своїх статут, завдань Т-во, його органи та місцеві організації можуть здійснювати необхідну госп. діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юрид. особи, а також мають право отримувати в порядку спадкування або як дарунок кошти, рухоме і нерухоме майно від юрид. та фіз. осіб, іноз. держав та міжнар. організацій. Т-во та його місц. орг-ції наділені статусом юрид. особи, якого вони набувають від часу їх державної реєстрації у встановленому порядку. Т-во має відокремлене майно, самост. баланс, рахунки в банках (у т. ч. валютні), печатки зі своїм найменуванням, символіку, штампи, бланки. Т-во набуває право власності на кошти та ін. майно, передані йому засновниками, членами Т-ва, органами держ. влади, органами місц. самоврядування, набуті від вступних і член, внесків, пожертвувані чи передані фіз. та юрид. особами, громад, і реліг. органіаціями, а також на майно, придбане за власні кошти чи на ін. підставах, не заборонених зак-вом. Як юрид. особа воно має право виступати учасником цив.-правових відносин, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайн. права, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до зак-ва; відповідати за своїми зобов'язаннями в межах належних Т-ву коштів та ін. майна. Т-во бере участь у міжнар. доброчинній, благод. діяльності, в ін. міжнар. акціях гуманіт. характеру, що здійснюються відповідно до міжнар. договорів України. Т-во, його місц. орг-ції, утворені (засновані) ними підприємства звільняються від сплати податків та ін. платежів згідно з зак-вом. Із суми коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих) юрид. і фіз. особами Т-ву та його місц. орг-ціям, сплачуються податки, збори (обов'язкові платежі) в установленому законом порядку. Товари та матеріальні цінності, які надходять (у т. ч. з-за кордону) Т-ву, його органам та місц. орг-ціям як гуманіт. чи доброчинна допомога, розподіляються і використовуються виключно безоплатно для виконання статут, завдань. Такі товари і матеріальні цінності звільняються від сплати податків, мита і мит. зборів відповідно до зак-ва. Прибутки, одержані підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у власності Т-ва, його органів і місц. орг-цій, використовуються виключно на виконання статут, завдань, враховуючи адм.-госп. витрати, пов'язані з діяльністю Т-ва, його органів і місц. орг-цій.

Вищим кер. органом Т-ва є з'їзд, його місц. орг-цій — конференції та заг. збори. З'їзд Т-ва затверджує статут, вносить до нього зміни і доп., обирає президента та членів правління Т-ва і ревіз. комісію, заслуховує звіти президента і правління, здійснює право власності на майно та кошти Т-ва, приймає рішення щодо його реорганізації, ліквідації тощо.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази