Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСКАРЖЕННЯ КАСАЦІЙНЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
   

ОСКАРЖЕННЯ КАСАЦІЙНЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

- одна з форм оскарження рішень місцевих та апеляц. судів. Забезпечення апеляц. та касац. оскарження суд. рішень є однією з осн. засад судочинства (ч. З ст. 129 Конституції України). Касаційна скарга, касаційне подання є єдиними закон, приводами до перевірки законності й обгрунтованості рішень місцевих та апеляц. судів касац. судами, якими, згідно із ст. 385 КПК України, є судова палата в крим. справах та військова палата ВС України. В разі відкликання касац. скарги (подання) касац. суд виносить ухвалу про закриття касаційного провадження, якщо ін. учасниками суд. розгляду рішення не було оскаржене в касац. порядку (ст. 396 КПК).

Відповідно до ст. 383 касац. скарга може бути подана на суд. рішення, які: 1) ще не набули закон, сили (вироки, ухвали і постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції; вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку); 2) набули закон, сили [вироки і постанови місц. судів — район, (міського), міжрайон. (окружного) судів, військ, судів гарнізонів, ухвали апеляц. суду, постановлені щодо цих вироків]. На суд. рішення, які ще не набули закон, сили, касац. скаргу мають право подати: засуджений, його закон, представник і захисник — у частині, що стосується інтересів засудженого; виправданий, його закон, представник і захисник — у частині мотивів і підстав виправдання; закон, представник, захисник неповнолітнього та сам неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, — у частині, що стосується інтересів неповнолітнього; закон, представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру; обвинувачений, щодо якого справу закрито, його закон, представник і захисник — у частині мотивів і підстав закриття справи; обвинувачений, щодо якого справу направлено на додаткове розслідування, його законний представник і захисник — у частині мотивів і підстав направлення справи на додаткове розслідування; позивач, відповідач або їх представники — у частині, що стосується вирішення позову; потерпілий та його представник — у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції; особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду. Касац. подання на ці рішення суду може внести прокурор, який брав участь у розгляді справи судом перш ої чи апеляц. інстанції, або прокурор, який затвердив обвинувальний висновок. Касац. скарги на суд. рішення, які набули закон, сили, мають право подати: засуджений, його закон, представник і захисник — у частині, що стосується інтересів засудженого; виправданий, його закон, представник і захисник — у частині мотивів і підстав виправдання; позивач, відповідач або їх представники — у частині, що стосується вирішення позову; потерпілий, його представник — у частині, що стосується інтересів потерпілого. На ці рішення має право внести касац. подання прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляц. інстанції, а також Ген. прокурор України та його заступники, прокурор АР Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори та їх заступники у межах їх повноважень незалежно від їх участі в розгляді справи судом першої чи апеляц. інстанції. Особи, які мають право подати касац. скаргу, касац. подання, можуть ознайомитися у суді з мат-лами справи (ст. 384). Касац. скарга чи подання на судові рішення, зазначені вч. 1 ст. 383, зупиняє набуття останніми закон, сили (ст. 389). До касац. скарг, подання закон встановлює такі ж вимоги, як і до апеляції (ст. 350, ч. З ст. 387). У них зазначаються: назва суду, якому адресується скарга (подання); особа, яка подає скаргу (подання); вирок, ухвала чи постанова, на які подається скарга (подання), і назва суду, який їх постановив; вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали, постанови та доводи на її обгрунтування; прохання особи, яка подає скаргу (подання);

перелік док-тів, які додаються до скарги (подання). При обгрунтуванні прокурором та захисником необхідності зміни чи скасування вироку, ухвали, постанови касац. скарга і касац. подання повинні містити посилання на відповідні аркуші справи. Суд. рішення (ч. 1 ст. 383), які ще не набули закон, сили, можуть бути оскаржені в касац. порядку протягом 1 місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який перебуває під вартою, — у той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи постанови (ст. 386). Суд. рішення (ч. 2 ст. 383), які вже набули закон, сили, можуть бути оскаржені протягом 6 місяців з моменту набуття ними закон, сили (ст. 386). Якщо скаргу (подання) було подано після закінчення строку на касац. оскарження і при відсутності клопотання про його відновлення, то скарга (подання) постановою судді визнається такою, що не підлягає розгляду. В разі пропуску строку на касац. оскарження з поваж, причини він може бути відновлений у порядку, передбаченому ст. 353, судом, який постановив рішення, що оскаржується, або касац. судом (ст. 386).

Згідно зі ст. 387 касац. скарга (подання) на судове рішення, які ще не набули закон, сили, подається через суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу або постанову, а на рішення, які набули закон, сили, — безпосередньо до касац. суду. До скарги (подання) додається стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам суд. розгляду, інтересів яких вона стосується. Проте цей обов'язок не поширюється на засудженого, який перебуває під вартою.

Про надходження касац. скарги (подання) на суд. рішення, які ще не набули законної сили, повідомляє учасникам суд. розгляду, інтересів яких стосується скарга (подання), суд, що постановив оскаржуване рішення. Він же роз'яснює їм право протягом 5 діб після поміщення оголошення на дошці оголошень суду одержати в суді копію касац. скарги (подання) або ознайомитися з нею у суді, а одночасно з врученням копії скарги (подання) або з ознайомленням зі скаргою (поданням) роз'яснює право протягом 5 діб від цього часу подати заперечення на касац. скаргу (подання) (ст. 351). Після виконання цих вимог суд, який постановив рішення, протягом 7 діб передає справу разом з поданою скаргою (поданням) і запереченнями на неї до касац. суду і визначає дату розгляду справи, про що повідомляє сторони у справі (ст. 389). Касац. скаргу, подання на суд. рішення, які набули закон, сили, до розгляду призначає касац. суд, про що він повідомляє прокуророві, а також особам, які мають право оскаржити суд. рішення, що набуло закон, сили, і роз'яснює їм, що вони мають право подати заперечення та подання чи скаргу (подання) або ж подати власні подання, скарги про перегляд справи у касац. порядку (ст. 389). Закон (ст. 390) передбачає також право особи, яка подала скаргу (подання), доповнити її, змінити або відкликати. При цьому слід мати на увазі: 1) внесення до касац. скарги (подання) змін, які тягнуть за собою погіршення становища засудженого або виправданого, за межами строків на касац. оскарження не допускається; 2) захисник засудженого або виправданого може відкликати свою скаргу тільки за згодою підзахисного і його закон, представника; 3) засуджений або виправданий не має права відкликати касац. скаргу свого захисника у випадках, коли участь захисника у справі є обов'язковою (ст. 45); 4) касац. скарга представника потерпілого може бути відкликана лише за згодою потерпілого, а також самим потерпілим. Касац. суд перевіряє законність і обгрунтованість суд. рішення у тій частині, в якій воно було оскаржене. Він може вийти за межі касац. вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого або виправданого. Крім того, якщо задоволення скарги (подання) дає підстави для прийняття рішення на користь ін. засуджених, від яких не надійшли скарги або щодо яких не внесено подання, касац. суд зобов'язаний прийняти таке рішення (ст. 395). Результатом розгляду касац. скарги (подання) може бути: залишення вироку, ухвали чи постанови без змін, а касац. скарги (подання) без розгляду; скасування вироку, постанови чи ухвали з поверненням справи на нове розслідування або на новий суд. чи апеляц. розгляд; скасування вироку, постанови чи ухвали і закриття справи; внесення змін до вироку, ухвали чи постанови без погіршення становища засудженого чи виправданого (ст. 396, 397 КПК).

М. І. Сірий, в. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази