Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОНТОЛОГІЯ ПРАВА
   

ОНТОЛОГІЯ ПРАВА

- вчення про буття права у сусп-ві, функціонування прав, феноменів у безперерв. динаміці змін, з яких складається прав, реальність. У контексті О. п. пізнання сущого означає, що право (за твердженням І. Канта та неокантіанців) не може випливати з одних лише зовнішніх обставин об'єктивного характеру. Воно несе в собі також важливі риси люд. суб'єктивності. Онтол. підвалинами правової реальності виступають: пост, взаємопроникнення буття і небуття, взаємодія формального і абстрактного, розуму та інстинктів, ін. протилежних начал прав, розвитку; функціонування права як відмінного від закону явища [за судженням рим. юриста Ю. Павла, «не з правила (regula) виводиться право, а з існуючого права має бути створене правило»]; наявність соціально-прав. суперечностей, які виникають і розв'язуються людьми у процесі сусп. життєдіяльності. В О. п. прав, явища (правова норма, правове відношення, правова свідомість та ін.) — це різні форми вияву одного й того ж принципу права, «рівноцінні модуси (способи втілення та існування) однієї сутності права» (В. С. Нерсесянц). О. п. відображає функціонування і структуру соціально-прав. процесів, конкр. форми їхньої реалізації у різних комбінаціях люд. діяльності. В сучас. розумінні О. п. вибудовується через узагальнення сусп. досвіду, усвідомлення людьми всієї багатоманітності повсякден. практики та її систематизації. О. п. формує сукупний образ соціально-прав. буття і в цій своїй функції здатна слугувати системою орієнтирів для здорового глузду, основою прав, світогляду.

Літ.: Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997; Шаповал В. М. До аналізу онтол. підвалин права. «Вісник ун-ту внутр. справ», 199», в. 3—4; Невельська-Гордєєва О. П. Онтологія і логіка нормат. простору. «Проблеми законності», 1999, № 38; Мадіссон В. Онтологія приват. права. «Право України», 2001, № 1.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази