Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ож-олен arrow ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ
   

ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

— фіз.-хім. процеси, в основі яких лежать переходи електронів від відновників до окислювачів, внаслідок чого окислення ступінь елемента-відновника підвищується, а елемента-окислювача знижується. Напр.,

Окислювально-відновні реакції - leksika.com.ua

При протіканні реакцій невалентних перетворень ступінь окислення елементів не змінюється, напр.

Окислювально-відновні реакції - leksika.com.ua

При О.-в. р. дуже часто відсувається не повне перенесення електронів, а лише зміщення електронної густини від одних атомів до інших. Перебіг О.-в. р. визначається потенціалами іонізації й енергіями спорідненості до електрона атомів окислювача й відновника, теплоутворенням сполук, енергіями їхніх кристалічних ґраток і сольватації, величинами концентрацій окислювача й відновника, т-рою і тиском, характером середовища, насамперед значенням водневого показника розчину, утворенням осадів і комплексів

Окислювально-відновні реакції - leksika.com.ua

наявністю каталізаторів тощо. За характером взаємодії між окислювачами і відновниками бувають реакції міжатомного і міжмолекулярного окислення — відновлення

Окислювально-відновні реакції - leksika.com.ua

Для складання рівнянь О.-в. р. застосовують різні методи, найпоширеніші з них — методи електронного балансу та напівреакцій (електронно-іонний метод), що базуються на принципі: кількість електронів, що віддаються відновником, має дорівнювати кількості електронів, приєднуваних окислювачем. У методі електронного балансу підраховують кількість приєднаних і відданих електронів на основі значень ступенів окислення елементів до і після реакції. Напр.:

Окислювально-відновні реакції - leksika.com.ua

і визначають кількість атомів хлору і фосфору, яке необхідно взяти для рівності приєднаних і відданих електронів (відповідно 6 і 5). Одержані величини підставляють у заг. рівняння реакції 5НС1О3 + 6Р + Н2О→ 6Н3РО4 + 5НС1. Звідси за балансом атомів водню знаходять кількість молекул води 5НС1О3 + 6Р + 9Н2О =6Н3РО4 + 5НС1. Правильність значень підібраних коефіцієнтів перевіряють за балансом атомів кисню. Метод напівреакцій, як правило, використовується при складанні рівнянь О.-в. р., які протікають у водних розчинах. При цьому сильні електроліти записують у вигляді іонів, а неелектроліти, слабкі електроліти, гази і осади — у вигляді молекул. Іони, що не змінюються в результаті реакції, у таку схему не входять. Напр.,

Окислювально-відновні реакції - leksika.com.ua

Для збалансування електронів, відданих іоном Fе2+ і приєднаних Мn04-, необхідно перше рівняння помножити на 1, друге — на 5 і ці коефіцієнти підставити у заг. рівняння в іонному вигляді:

Окислювально-відновні реакції - leksika.com.ua

О.-в. р. широко використовують у двигунах внутр. згоряння, металург, та хім. пром-сті, у хім. аналізі, а також в електрохімії — для виділення й рафінування металів, захисту їх від корозії тощо. Вони лежать в основі роботи електрохім. джерел струму (гальванічних елементів, акумуляторів, паливних елементів і т. д.). У біол. процесах важливу роль відіграють каталітичні і т. з. спряжені реакції окислення — відновлення (напр., фотосинтез, дихання, бродіння). Див. також Окислення біологічне.

Літ.: Голуб А. М. Загальна та неорганічна хімія, ч. 1. К., 1968; Василега М. Д. Окислювально-відновні реакції. К., 1974; Кудрявцев А. А. Составленне химических уравнений. М., 1979.

Ф. М. Тулюпа,

М. Д. Василега.

 

Схожі за змістом слова та фрази