Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тім-токо arrow ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
   

ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

— форма суспільного виробництва, за якої продукти виробляють не для власного споживання, а для обміну через купівлю-продаж. Заг. умовами виникнення та існування Т. в. є, по-перше, сусп. поділ праці і спеціалізація виробництва і, по-друге, екон. відокремленість і самостійність товаровиробників. Т. в. завжди передбачає існування ринку як особливої сфери обміну товарів. Виробн. і обмін товарами виникають "з поділом виробництва на дві великі основні галузі, землеробство і ремесло,— писав Ф. Енгельс,— виникає виробництво безпосередньо для обміну, — товарне виробництво, а разом з ним і торгівля" (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 21, с. 158). В умовах рабовласницького ладу і феодалізму набуває поширення просте Т. в. вільних селян і ремісників. Із заг. світу товарів виділяється один, специфічний товар — гроші, шо виконує роль загального еквіваленту, до якого прирівнюють усі ін. товари. Але на цьому етапі Т. в. все ще не стає панівною формою г-ва. Лише з переходом до капіталізму Т. в. набуває всеохоплюючого характеру, товарами виступають не тільки всі продукти праці, а й робоча сила людини. Товарно-грош. відносини стають внутрішньо властивою формою руху капіталістичного способу виробництва. Історично капіталістичне Т. в. виростає з простого Т. в., оскільки вони мають спільну основу — приватну власність на засоби виробн. Проте вони й принципово відмінні. Просте Т. в. базується на особистій праці товаровиробників, продукт праці привласнюється самим виробником і служить його інтересам. Капіталістичне ж Т. в. основане на експлуатації найманої праці, продукти праці привласнюють не самі виробники, а капіталісти, власники засобів виробн. метою виробн. стає нажива, одержання додаткової вартості. Розвиток капіталістичного Т. в., процес нагромадження капіталу неминуче призводить до загострення всіх суперечностей капіталістичного способу виробн. насамперед осн. суперечності — суперечності між сусп. характером виробн. і приватнокапіталістичною формою привласнення. Продуктивні сили бурж. суспільства переростають капіталістичну оболонку, виникає необхідність революц. заміни капіталістичних виробничих відносин соціалістичними. Т. в. і товарно-грош. відносини існують і після перемоги соціалістичної революції, протягом усієї першої фази комуністичного суспільства, їхня необхідність зумовлена не досить високим рівнем розвитку продуктивних сил, сусп. поділом праці, існуванням двох форм соціалістичної власності на засоби виробн. відносною екон. самостійністю і відокремленістю соціалістичних підприємств, соціально-екон. неоднорідністю праці, специфікою сусп.-виробничих відносин. Необхідність Т. в. і товарно-грош. відносин визначається також потребами зовнішніх економічних зв'язків СРСР та ін. соціалістичних держав з ін. країнами. Природа товарно-грош. відносин за соціалізму докорінно відрізняється від капіталістичних. Вона визначається всією системою соціалістичних сусп.-виробничих відносин. Виробн. і обмін товарів грунтуються на неподільному пануванні сусп. власності на засоби виробн. і продукти праці, планомірно регулюються в масштабі всього суспільства на основі свідомого використання екон. законів соціалізму, в т. ч. законів Т. в.— вартості закону, попиту й пропозиції закону та ін. Т. в. за соціалізму не знає анархії й конкуренції, стихійної гри цін. Воно не є всеохоплюючим, із сфери обігу вилучені земля, ф-ки, з-ди, залізниці тощо. Осн. засоби виробн. не продають окремим особам. Перестала бути товаром робоча сила. Товарно-грош. відносини мають сприяти розвиткові соціалістичного виробн. та підвищенню його ефективності, створенню матеріально-технічної бази комунізму, забезпеченню неухильного зростання життєвого рівня народу. Особливо зростають вимоги до ефективного використання таких категорій товарно-грош. відносин, як господарський розрахунок, собівартість, ціна, прибуток, кредит та ін., в сучас. умовах, коли втілюються в життя заходи КПРС і Рад. д-ви по переведенню нар. г-ва на переважно інтенсивний шлях розвитку, посиленню режиму економії та ощадливості, по вдосконаленню механізму господарювання (див. Економічна стратегія КПРС). Товарно-грош. відносини мають історично минущий характер. З побудовою комуністичного суспільства, з переходом до єдиної загальнонар. комуністичної власності і комуністичної системи розподілу вони зживуть себе і відімруть.

Питання про характер і роль товарно-грош. відносин за соціалізму зазнають нападок і перекручень з боку бурж. економістів і сучас. ревізіоністів. Частина бурж. економістів і "ліві" опортуністи не визнають нового соціального змісту товарно-грош. відносин, їх єдності, планомірності, товарно-грош. форм за соціалізму, розглядають використання цих форм як суто капіталістичні методи господарювання. Інша частина бурж. економістів і праві ревізіоністи всіляко пропагують теорію "ринкового соціалізму". КПРС і братні партії рішуче відкидають бурж. і ревізіоністські погляди на природу і роль товарно-грош. відносин у соціалістичному суспільстві, розглядають останні як особливу форму планомірних зв'язків, як необхідний елемент ефективного функціонування планової економіки на всіх етапах розвитку соціалістичного суспільства.

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: т. 23—25. Маркс К. Капітал, т. 1—3;

т. І3. Маркс К. До критики політичної економії; т. 19. Маркс К. Критика Готської програми; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 1. З приводу так званого питання про ринки; т. 3. Розвиток капіталізму в Росії; т. 43. Про продовольчий податок; т. 44. Про значення золота тепер і після повної перемоги соціалізму; Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС, 14—15 червня 1983 року. К., 1983; Андропов Ю. В. Вчення Карла Маркса і деякі питання соціалістичного будівництва в СРСР. К., 1983: Товарно-денежные отношения в условиях развитого социализма: тенденции и закономерности. Л., 1979; Абалкин Л. И. Диалектика социалистической экономики. М., 1981; Политическая экономия, т. 1. М., 1982.

В. О. Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази