Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
   

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

(НТІ) — документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизн. та зарубіжні досягнення у галузі науки, техніки і в-ва, одержані в н.-д., досл.-конструктор., проектно-технол., вироб. та громад, діяльності. НТІ є необхід. умовою інтелект, праці, зокрема наук, і тех. творчості, як її продукт, і становить об'єкт права інтелектуальної власності. Відносини щодо придбання, зберігання, переробки, використання і поширення НТІ регулюються зак-вом. В Україні основи держ. політики в галузі НТІ, порядок її формування і реалізації в інтересах н.-т., екон. і соціального прогресу визначаються Законом «Про науково-технічну інформацію» (1993), який також регулює правові й екон. відносини гр-н, юрид. осіб та д-ви, що виникають при створенні, одержанні, використанні і поширенні НТІ, а також обумовлює прав, форми міжнар. співробітництва в цій галузі. Нагромадження і реалізація НТІ забезпечуються наук.-інформ. діяльністю, яка полягає в її збиранні, аналіт.-синтетичному опрацюванні, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні. Об'єктом відносин у сфері НТІ є документована на будь-яких носіях або публічно оголошувана вітчизн. і зарубіжна НТІ. Суб'єктами відносин НТІ є держ. органи, органи місц. і регіон, самоврядування, юрид. особи та гр-ни України, міжнар. організації, іноз. юрид. особи і гр-ни та особи без громадянства. Фіз. та юрид. особи виступають як творці й нагромаджувачі НТІ, власники, виробники, зберігачі й споживачі інформ. продукції та послуг, а також як посередники у сфері НТІ.

Інформ. ресурси, на яких грунтується НТІ, — це систематизовані зібрання н.-т. л-ри і документації: книги, брошури, період, видання, патентна документація, нормат.-тех. документація, пром. каталоги, конструктор, документація, звітна н.-т. документація з н.-д. і досл.-конструктор, робіт, депоновані рукописи, переклади н.-т. л-ри і документації, зафіксовані на паперових та ін. носіях. Вони становлять сукупність довідково-інформ. фондів з необхід. довідково-пошуковим апаратом і відповід. тех. засобами зберігання, опрацювання і передачі, що є у власності, розпорядженні, користуванні держ. органів і служб НТІ, наук, і н.-т. б-к, комерц. центрів, підприємств, установ і організацій. Якщо вони є власністю д-ви, то визнаються держ. ресурсами НТІ і розподіляються між різними держ. органами, службами, установами, а порядок їх обміну може регулюватися на рівні загальнодерж. та відомчих рішень через уповноважені на те структури.

Всі гр-ни України, юрид. особи, держ. органи, органи місц. самоврядування мають право на відкриту НТІ, що передбачає можливість вільного її одержання, зберігання, використання і поширення під час здійснення наук., н.-д., вироб., громад, та ін. діяльності, яка не забороняється зак-вом. Підставою виникнення права власності на НТІ є створення її своїми силами і за власні кошти; виконання договору про створення НТІ, виконання будь-якого договору, що містить умови переходу права власності на інформацію до ін. особи. Право власності на НТІ, створену кількома гр-нами або юрид. особами, визначається договором, укладеним між творцями цієї інформації. НТІ, що є об'єктом права приватної або ін. форм власності, може переходити до держ. власності в разі передачі її до відповід. держ. банків даних, фондів або архівів на договір, основі. Споживач НТІ несе відповідальність за дотримання прав власника цієї інформації і не має права її передачі третій особі, якщо це не зумовлено договором між власником і споживачем НТІ. Якщо споживач НТІ одержав від її власника або через посередника інформацію, що не відповідає умовам договору між ними, він має право вимагати від власника або посередника безоплат. усунення недоліків у погоджений строк. У разі відмови власника або посередника добровільно задовольнити законні вимоги споживача, спір розв'язується у Суді або ГОСП. суді.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази