Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УХВАЛА СУДУ
   

УХВАЛА СУДУ

- 1) У широкому значенні — акт застосування судом норм процесуального права, спрямований на вирішення окр. (насамперед процедурних) питань, що виникли у процесі розгляду конституційних, цив., госп. або крим. справ. Як правило, У. с, що набула закон, сили, є обов'язковою для всіх держ. і громад, установ, підприємств та організацій, посад, осіб і гр-н та підлягає виконанню на всій тер. України.

2) У конституційному судочинстві — рішення КС України з процедур, питань (відкриття або припинення провадження у справі, відмова у відкритті провадження тощо), а також про притягнення до відповідальності особи, яка виявила неповагу до суду чи перешкоджала проведенню його пленар. засідання. Інколи У. с. може виноситися з метою ред. уточнення тексту раніше прийнятого рішення КС. Вимоги до У. с. та порядок їх винесення визначені ст. 44, 46, 48—50, 53 Закону

«Про Конституційний Суд України» (1996). 3) У цивільному судочинстві: а) У. с. першої інстанції — постанови суду, котрими вирішуються окр. питання, пов'язані рухом провадження у цив. справі, різноманітні клопотання і заяви осіб, що беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду (ч. 1 ст. 232 ЦПК України). У стадії звернення судового рішення до виконання суд першої інстанції виносить ухвали про: поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання; відстрочку або розстрочку виконання, зміну способу і порядку виконання; затвердження мирової угоди і відмови від примус, виконання; видачу дубліката виконавчого листа; вирішення питання щодо тимчас. влаштування дитини до дит. або лік. закладу; оголошення розшуку боржника або дитини (ст. 348—355 ЦПК). Залежно від впливу на розвиток провадження у справі У. с. поділяються на ухвали: пов'язані з порушенням цив. справи в суді; які забезпечують розвиток процесу у справі; що перешкоджають виникненню цив. процесу у справі й дальшому його розвитку; на застосування санкцій за цив. процес, правопорушення, а також У. с, які сигналізують про порушення законності та про істотні недоліки в роботі держ. установ і організацій з метою вжиття заходів щодо їх усунення — окремі ухвали (ст. 235).

За суб'єктами постановлення ухвали поділяються на одноособові та колегіальні, залежно від того, яким складом суду розглядалася справа. Відповідно до ст. 124 суддя одноособово розглядає всі цив. справи, підвідомчі суду, за окремими передбаченими ЦПК винятками, коли вони розглядаються колегіально. Залежно від процес, форми втілення розрізняють протокольні та самост. ухвали. Останні постановляються в нарадчій кімнаті й втілюються у письм. форму окр. процес, док-та, підписуються всім складом і приєднуються до справи. Протокольні ухвали суд постановляє з окр. питань, порадившись на місці. Вони заносяться до протоколу судового засідання (про порядок допиту свідків, експертів — ст. 181). У такій ухвалі зазначаються суть питання, яке вирішується; мотиви, з яких суд дійшов висновків, і закон, яким керувався він, постановляючи ухвалу; висновок суду (ч. 2 ст. 234). Ухвала, постановлена у формі самост. процес, док-та, повинна додатково містити: час і місце постановлення, назву та склад суду, прізвище секретаря суд. засідання; назву осіб, які беруть участь у справі, предмет спору (ч. 1 ст. 234). Всі ухвали оголошуються одразу після їх постановлення і набувають закон, сили: самостійні — у порядку, передбаченому для рішення суду, інші — з часу їх проголошення.

б) У. с. апеляційної інстанції — постанови суду, які виносяться з окр. питань процес характеру, пов'язаних з розвитком провадження у цій стадії, а також постанови суду щодо результатів вирішення по суті апеляц. скарги, апеляц. подання прокурора, у передбаченому ЦП К випадках. Апеляц. суд постановляє ухвалу про відкликання апеляц. скарги, апеляц. подання прокурора, про прийняття відмови від апеляц. скарги, подання і закриття у зв'язку з цим апеляц. провадженням (ч. V ст. 298), про підготовку до апеляц. розгляду справи (ст. 299), про затвердження мирової угоди (ст. 304) та з ін. питань, які виникають у процесі апеляц. провадження — його відкриттям, розвитком і закриттям.

За результатами розгляду справи в апеляц. порядку суд постановляє ухвалу про: відхилення апеляц. скарги, апеляц. подання прокурора і залишення без зміни рішення суду першої інстанції, скасування рішення суду першої інстанції з направленням справи на новий розгляд, скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду, часткове задоволення апеляц. скарги чи подання прокурора на рішення суду першої інстанції, задоволення скарги чи подання прокурора на ухвалу суду першої інстанції з її скасуванням і направленням справи на новий розгляд, вирішення скарги, подання прокурора і залишення скарги без задоволення (ст. 312). Суд апеляц. інстанції постановляє ухвалу в письм. формі, встановленого ст. 313 змісту. Зокрема, в У. с. зазначаються: час і місце постановлення; назва суду, прізвище та ініціали головуючого і суддів; прізвище та ініціали секретаря судового засідання; особи, які беруть участь у справі, короткий зміст заявлених вимог; посилання на рішення суду першої інстанції, узагальнені доводи апеляц. скарги, апеляц. подання прокурора; мотиви, з якими суд апеляц. інстанції дійшов свого висновку, і посилання на закон, яким він керувався, наслідки розгляду апеляц. скарги, подання прокурора, які формулюються в резолют. частині ухвали. У. с. апеляц. інстанції готується суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу. Постановлена ухвала проголошується прилюдно. Головуючий роз'яснює зміст У. с, порядок і строк її оскарження. Така ухвала набуває закон, сили негайно після її постановлення.

в) У. с. касаційної інстанції — постанови суду, що виносяться з приводу окр. питань, пов'язаних з відкриттям і розвитком касац. провадження, а також ті, які виносяться за результатами розгляду касац. скарги, касац. подання прокурора. Суд касац. інстанції постановлює ухвалу з розглядом таких окр. питань, як про: відкликання касац. скарги, касац. подання прокурора; прийняття відмови від касац. скарги, касац. подання прокурора і закриття провадження у справі; підготовку справи до розгляду; передачу справи на розгляд складу суд. палати та ш. (ст. 327—330). За результатами розгляду справи суд постановляє ухвалу про: відхилення касац. скарги, подання прокурора і залишення суд. рішення без змши, скасування суд. рішення з направленням справи на новий розгляд; скасування суд. рішення і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду; скасування суд. рішення і залишення в силі суд. рішення, що було помилково скасоване судом апеляц. інстанції (ст. 342). У. с. касац. інстанції за процес, формою має бути письмовою, а за змістом — відповідати вимогам ст. 343. Ухвала повинна містити: час та місце її постановлення, назву суду, прізвище та ініціали головуючого і судців та осіб, які беруть участь у справі; короткий зміст заявлених вимог, пос илання на рішення суду першої та апеляц. інстанції; узагальнені доводи касац. скарги, подання; мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався; наслідки розгляду касац. скарги, касац. подання прокурора, які формулюються у резолют. частині. У. с. касац. інстанції готується суддею-доповідачем, підписується головуючим і суддями, що розглядали справу, та проголошується прилюдно. Постановлена ухвала набуває закон, сили після її ухвалення і оскарженню не підлягає. У. с. першої, апеляц. і касац. інстанцій, що набули закон, сили, переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який їх постановив, а за виняткових обставин — колегією у складі суддів ВС України (ст. 3474). За результатами розгляду заяви сторони, іншої особи, яка бере участь у справі, чи прокурора про перегляд рішень і ухвал суду у зв'язку з нововиявленими обставинами, суд постановляє ухвалу про задоволення заяви і скасування або відмовляє в її задоволенні, якщо заява необгрунтована. У. с. про задоволення заяви щодо перегляду рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами оскарженню не підлягає. У. с. першої інстанції про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути оскаржена в порядку, встановленому ЦПК. 4) У господарському судочинстві — процес, док-т, який приймається госп. судом у разі, якщо госп. спір не вирішується по суті (відкладення розгляду справи, зупинення, припинення провадження у справі, залишення позову без розгляду тощо). Може прийматися місц. і апеляц. госп. судами, а також касац. інстанцією — Вищим госп. судом України. Розрізняють основну, додаткову і окрему У. с. Зміст, умови і порядок винесення ухвал, їх роз'яснення, виправлення і розсилання передбачені Госп.-процес, кодексом України (ст. 4, 5, 17, 20, 24-27, 31, 62-64, 67-69, 77-81, 86—89, 106 та ін.). Постановлення У. с. у госп. процесі може здійснюватись і на стадії виконання суд. рішення (ст. 114—122 ГПК України). У. с. має містити: найменування госп. суду, номер справи і дату винесення ухвали, найменування сторін, ціну позову, вимогу позивача, прізвище судді (суддів), представників сторін, прокурора, ін. осіб, які брали участь у засіданні (із зазначенням їхніх посад); стислий виклад суті спору або зміст питання, з якого виноситься У. с; мотиви винесення ухвали з посиланням на зак-во, висновок з розглянутого питання; вказівку на дії, що їх повинні вчинити сторони, ін. підприємства, організації, держ. органи і їхні посад, особи у строки, визначені госп. судом. Ухвали розсилаються сторонам, прокурору, який брав участь у суд. процесі, третім особам не пізніше 5 днів після їх прийняття або вручаються їм під розписку. 5) У кримінальному судочинстві — всі рішення, крім вироку, які виносить суд першої, апеляц. і касац. інстанції у суд. засіданнях у колегіальному складі.

У. с. виносяться, зокрема, з питань про: направлення справи для провадження дод. розслідування; нове обвинувачення, притягнення до крим. відповідальності ін. особи; притягнення до відповідальності за завідомо неправдиві показання, неправильний переклад і неправильний висновок; закриття крим. справи; обрання, зміну або скасування запобіж. заходу; застосування заходів безпеки; відводи і призначення експертизи. У. с, у т. ч. окремі ухвали, як правило, виносяться судом у нарадчій кімнаті й викладаються у вигляді окр. док-та, який підписується всім складом суду (ст. 273, 276, 278, 279 КПК України). У. с. першої інстанції, якщо інше не передбачено законом, набуває закон, сили і виконується після закінчення строку на подачу апеляції, а ухвала апеляц. суду — після закінчення строку на подання касац. скарги, внесення касац. подання. Якщо на цю У. с. було подано апеляцію, касац. скаргу чи внесено касац. подання і якщо її не було скасовано, то вона набуває закон, сили і виконується, як правило, після розгляду її апеляц. чи касац. судом. Ухвали апеляц. і касац. інстанцій набувають закон, сили негайно після їх оголошення, крім випадків, передбачених КПК.

У. с, що не підлягають оскарженню, набувають сили і виконуються негайно після їх винесення (ст. 402).

Літ.: Арбітраж, процес: зак-во та практика застосування. К„ 1999; Штефан М. Й. Цив. процес. К., 2001; Крим, процес України. К., 2003; Притика Д. М. Прав, засади організації і діяльності органів госп. юрисдикції та шляхи їх удосконалення. К., 2003.

В. П. Нагребельний, М. Й. Штефан, О. О. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази