Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
   

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

- самост. галузь права, трансформована в кінці 90-х рр. 20 ст. з випр.-труд, права, предметом регулювання якого традиційно були порядок та умови виконання і відбування крим. покарань, пов'язаних з застосуванням до засуджених передусім засобів випр.-труд, впливу. Зміни в політиці виконання крим. покарань і поводження з засудженими обумовили зміщення акценту з труд, аспекту як основи всього процесу виправлення й перевиховання засуджених на крим.-виконавчий. Юрид. підставою виникнення крим.-викон. правовідносин є обвинувальний вирок суду, який набув закон, сили та звернений до виконання. Суб'єктами цих правовідносин є, з одного боку, засуджені, з іншого — держ. органи чи установи, які виконують покарання, зокрема виправно-трудові устано ви, органи виконання покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, що в Україні підпорядковуються Державному департаментові

України з питань виконання покарань, держ. виконавці, дисциплінарні частини. У процесі виконання покарання можуть брати участь також прокурор, органи внутр. справ, громад, орг-ції, труд, колективи, ін. суб'єкти. Норми К.-в. п. визначають права та обов'язки гр-н України, іноземців та осіб без громадянства на період відбування ними крим. покарання. Ці норми закріплюють осн. способи виправлення і перевиховання засуджених. Визначаються система та повноваження органів і установ, які виконують крим. покарання, форми участі громадськості у процесі виконання покарань, гол. засади здійснення прокур. нагляду за виконанням покарання. Регламентуються порядок та умови виконання окр. видів покарання. Встановлюється також порядок здійснення соціального контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі, та надання їм допомоги для адаптації до умов життя на волі.

К.-в. п. регламентує виконання всіх без винятку крим. покарань, передбачених ст. 23 Кримінального кодексу України, як пов'язаних із заходами випр.-труд. впливу на засуджених (позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, випр. роботи без позбавлення волі, направлення в дисциплінарний батальйон), так і не пов'язаних з ними (ін. види покарань).

Осн. завданнями даної галузі права, як це випливає зі ст. 1 Виправно-трудового кодексу України, є забезпечення виконання крим. покарання з тим, щоб воно не лише було карою за вчинений злочин, а й виправляло та перевиховувало засуджених у дусі чесного ставлення до праці та додержання вимог закону, запобігало вчиненню нових злочинів як засудженими, так і ін. особами.

К.-в. п. і каральна політика д-ви у сфері виконання крим. покарань грунтуються на системі правових принципів, у яких виражена позиція д-ви стосовно злочинців і щодо покарання як засобу запобігання злочинності у сусп-ві. До таких принципів належать, зокрема: загально-правові принципи законності, демократизму, гуманізму; міжгалузеві принципи невідворотності відповідальності та її індивідуалізації; галузеві принципи психол.-пед. обгрунтованості заходів карально-виховного впливу, їх диференціації стосовно різних категорій засуджених, провідної ролі праці в системі засобів виправлення і перевиховання засуджених, розвитку корисної ініціативи засуджених, їх самодіяльності.

Джерелами К.-в. п. є різні за походженням та юрид. силою нормат. акти, у т. ч. міжнар.-право-ві, імплементовані у нац. зак-во. Серед останніх, зокрема. Міжнародний пакт про громадянські та

політичні права 1966, Конвенція про передачу засуджених осіб 1983, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, 1984. Певний вплив на нормотв. та правозастосовну практику мають правила-рекомендації з питань виконання покарань і поводження з в'язнями, розроблені органами ООН та Ради Європи (РЄ): Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями 1955, Європейські пенітенціарні правила 1987, Основні принципи поводження з в'язнями 1990. Використання цих та ін. док-тів сприяє розвиткові К.-в. п. України з урахуванням у ньому позит. досвіду поводження із засудженими та організації процесу виконання покарання, набутого в ін. країнах.

На даний час немає єдиного нормативного акта, який би регламентував виконання всіх кримінальних покарань. В Україні основними актами, що визначають порядок та умови виконання окремих видів покарання, є: ВТК України, Закон України «Про виконавче провадження» (1999), Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України (затв. Президентом України 1994). Див. також Виправно-трудове право.

С. О. Ефремов.

 

Схожі за змістом слова та фрази