Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КНИГА ВІДГУКІВ І ПРОПОЗИЦІЙ
   

КНИГА ВІДГУКІВ І ПРОПОЗИЦІЙ

- спец, журнал встановленої форми, який в обов'язковому порядку ведеться на підприємствах роздріб, торгівлі, громад, харчування та обслуговування населення для запису споживачами (покупцями, відвідувачами) скарг, пропозицій, відгуків та зауважень. Порядок ведення К. в. і п., умови і строки вжиття заходів для усунення зазначених споживачем недоліків або виконання його пропозицій, відповідальність за їх порушення тощо визначені Законом України «Про захист прав споживачів» (у ред. 1999), Інструкцією про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздріб, торгівлі та громадського харчування, затв. М-вом зовнішньоекон. зв'язків і торгівлі України 24.УІ 1996, Інструкцією про книгу відгуків і пропозицій на об'єктах роздрібної торгівлі та громадського харчування кооперації України, затв. правлінням Укоопспілки 6.1 1994, а також ін. нормат.-правовими актами.

Пронумерована, прошнурована і засвідчена підписом керівника та печаткою відповідного господарюючого суб'єкта, К. в. і п. повинна знаходитись у торг, залі або приміщенні для обслуговування у спец, відкритому футлярі на видному й доступному для споживача місці та надаватись на першу його вимогу. Покупцеві (відвідувачу), який бажає зробити запис у К. в. і п., мають бути створені необхідні для цього умови. Забороняється вимагати від заявника пред'явлення будь-яких док-тів або пояснення причин необхідності написання скарги, пропозиції, відгуку, зауваження. Керівник підприємства роздріб, торгівлі (громад, харчування, побут, обслуговування населення) або його заступник зобов'язаний у встановлений строк, але не більш як 15 днів, розглянути запис у К. в. і п., розібратися по суті питання, вжити необхідних заходів для усунення недоліків і порушень у роботі підприємства або для реалізації висловлених пропозицій, подати на зворотному боці запису заявника інформацію про вжиті заходи, а також надіслати йому письм. відповідь. Вилучення К. в. і п. для перевірок, зняття копії та ін. цілей не допускається, крім випадків, передбачених законом. К. в. і п. є док-том суворої звітності; строк зберігання повністю заповненої книги становить один рік. Порушення працівниками роздріб, торгівлі, громад, харчування, побут, обслуговування населення правил торгівлі, зак-ва про захист прав споживачів, встановлених роздріб, цін тощо, а також порядку ведення К. в. і п. є підставами для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним зак-вом. Обгрунтовані скарги споживачів, їх кількість і характер враховуються також при вирішенні питання про матеріальне та моральне заохочення працівників роздріб, торгівлі, громад, харчування, побут. обслуговування Населення.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази