Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ров-розп arrow РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
   

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

— розподіл речових компонентів виробництва і трудових ресурсів по території країн та їхніх економічних районів; істор. процес, що відбувається на основі заг. і територіального поділу праці. Кожній суспільно-екон. формації відповідає властиве їй Р. п. с, зумовлене закономірностями розвитку даного способу виробництва. За капіталізму Р. п. с. відбувається стихійно і підпорядковане інтересам окремих капіталістів, монополістичних об'єднань. Це спричинює нерівномірність і нестабільність у розвитку районів, хижацьке використання природних ресурсів, особливо на залежних територіях, надмірне скупчення населення й погіршення умов його життя у великих містах, забруднення навколишнього середовища. На економічно розвинуті капіталістич. країни припадало (1980) 83,9% пром. виробн. всього несоціалістич. світу, в т. ч. на США — 35,8%, Зх. Європу — 31,5%, Японію—10,3%, на всі країни, що розвиваються, де зосереджена більша частина населення та ресурсного потенціалу капіталістичного світу,— лише 16,1%. В царській Росії, в т. ч. на Україні, продуктивні сили розвивалися і розміщувалися нерівномірно. Обробна пром-сть була відірвана від джерел сировини, 3/4 її продукції вироблялося в чотирьох районах — Московському, Петербурзькому, Івановському та на Півдні (Україна). В Казахстані, Серед. Азії й Сибіру панувала крайня екон. відсталість. За соціалізму при сусп. власності на засоби виробн. і плановому веденні г-ва з'явилися об'єктивні умови для раціонального розміщення виробн. Осн. принципами Р. п. с. в СРСР є планомірність і наук. обгрунтованість цього процесу, раціональне використання природних і трудових ресурсів, наближення виробн. до джерел сировини й енергії та районів споживання готової продукції, спеціалізація й комплексний розвиток республік і екон. районів, дальше вирівнювання їхнього екон. розвитку, зміцнення оборонної могутності СРСР і всіх країн соціалістичної співдружності, врахування потреб і можливостей міжнародного соціалістичного поділу праці, дальше поглиблення соціалістичної економічної інтеграції країн — членів РЕВ. За роки Рад. влади у Р. п. с. СРСР, у т. ч. України, відбулися корінні зміни. Втілення в життя ленінських ідей щодо раціонального розміщення виробн., починаючи від першого перспективного плану розвитку нар. г-ва ГОЕЛРО до створення й успішного розвитку єдиного народногосподарського комплексу СРСР, стало основою побудови розвинутого соціалістичного суспільства в СРСР. Поряд з комплексним розвитком старих пром. районів Центру, Рад. Прибалтики, Донбасу й Придніпров'я, Уралу, створено нові індустріальні й с.-г. бази як в Європ., так і він. частинах СРСР— Казахстані, Серед. Азії, пн. районах, Сибіру. На Україні зросли нові пром. (енергетичні, машинобудівні, хім., текстильні та ін.) та агропром. центри і райони у Київському Придніпров'ї (Київ і Київщина, Житомир, Чернігів, Черкаси), у пд., пн.-сх. та ін. областях. Швидкими темпами розвивалися зх. області, возз'єднані з УРСР 1939—45. Раніше відсталі Волинь, Прикарпаття, Закарпаття стали високо-розвинутим індустріально-аграрним краєм; в ньому створено паливно-енергетичну базу, потужні ТЕЦ, АЕС, машинобудівні, гірничо-хім., хім., текст. та ін. центри. Планомірне Р. п. с. дає можливість значно підвищувати продуктивність сусп. праці, а також забезпечувати охорону природи. Важливе значення для піднесення ефективності сусп. виробн. має планове формування й розвиток територіально-виробничих комплексів (TBK) різного типу як прогресивної форми Р. п. с. і всієї тер. організації продуктивних сил. Відповідно до рішень XXIV— XXVI з'їздів КПРС для вдосконалення Р. п. с. в СРСР прискорюється нарощування екон. потенціалу сх. районів і підвищується їхня роль у загальносоюзному пром. виробн. Зростання пром-сті в Єв-роп. частині СРСР і на Уралі передбачено в основному шляхом тех. переозброєння і реконструкції діючих підприємств. Розвиваються існуючі й формуються нові TBK із спільною виробничою і соціальною інфраструктурою. Серед них — гол. база країни по видобуванню нафти і газу — Зх.-Сибірський TBK, а також Братсько-Усть-Ілімський, Павлодар-Екібастузький, Оренбурзький, Саянський, Кансь ко-Ачинський, Пд.-Якутський та ін. на сході; Нижньокамський, Тімано-Печорський, КМА (на базі ресурсів Курської магнітної аномалії) в Європ. частині СРСР. У Нечорноземній зоні РРФСР здійснюється комплексна цільова програма по перетворенню її на район високопродуктивного землеробства і тваринництва. Розвиток тер.-виробничих комплексів лише за роки 10-ї п'ятирічки ( 1976—80) забезпечив увесь загальносоюзний приріст видобутку нафти, газу, вугілля, виробн. тракторів, значну частину виробн. електроенергії, видобутку заліз. руди, половину приросту виробн. Вантаж. автомобілів. В умовах зрослих масштабів сусп. виробн. та взаємозв'язків у нар. г-ві, властивих розвинутому соціалізму, дедалі більшого значення набувають підвищення наук. обґрунтованості перспективного планування (див. Планування народного господарства) і проектування підприємств, TBK, розробка схем Р. п. с. у республіках і екон. районах та в цілому по території СРСР. В Основних напрямах економічного і соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 року, схвалених XXVI з'їздом КПРС, накреслено шляхи поліпшення Р. п. с. у 80-х pp. на основі дальшої спеціалізації і пропорційного розвитку г-ва союзних республік і екон. районів в єдиному нар.-госп. комплексі країни.

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 3. Розвиток капіталізму в Росії; т. 36. Начерк плану науково-технічних робіт; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Матеріали XXVI з'їзду Комуністичної партії України. К., 1981; Продовольча програма СРСР на період до 1990 року і заходи по її реалізації Матеріали травневого Пленуму ЦК КПРС 1982 року. К., 1982; Корецький Л. М., Паламарчук M. М. Географія промисловості Української PCP. К., 1967; Алымов А. H., Заставный Ф. Д., Федорищева А. Н. Размещение производительных сил. К., 1978; Некрасов H. Н. Региональная экономика. М., 1978.

Л. М. Корецький.

 

Схожі за змістом слова та фрази