Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАН ЗДОРОВ'Я
   

СТАН ЗДОРОВ'Я

— сукупність антропометричних, клініч., фізіол. і біохім. показників, за якими визначається наявність або відсутність у людини хвороб чи фіз. вад, яким закон надає прав, значення. Від С. з. залежить прав, статус особи. Відповідно до ст. 9 Основ законодавства України про охорону здоров 'я на підставі й у порядку, передбачених Законами України, гр-ни можуть бути визнані тимчасово або постійно непридатними за станом здоров'я до профес. або ін. діяльності, пов'язаної з підвищеною небезпекою для оточуючих, а також до виконання певних держ. функцій. Застосування примусових заходів медичного характеру щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, обмеження прав ін. гр-н у вигляді примус, мед. огляду або примус, госпіталізації, а також у зв'язку з проведенням карантин, заходів, допускаються тільки на підставі й у порядку, передбаченому зак-вом. Найчастіше зі С. з. пов'язане припинення повноважень чи труд, обов'язків. Повноваження Президента України, напр., припиняються достроково в разі неможливості виконувати свої повноваження за С. з. (ст. 108 Конституції України). Така неможливість має бути встановлена на засіданні ВР України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конст. складу на підставі письм. подання ВС України і мед. висновку (ст. 110 Конституції). Згідно зі ст. 126 Конституції суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі неможливості виконувати свої повноваження за С. з. Підставою для відставки держ. службовця, який займає посади першої або другої категорії, за його письм. заявою є С. з., що перешкоджає вико нанню служб, повноважень (за наявності мед. висновку). Однією з підстав розірвання труд, договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу є виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі за С. з., що перешкоджає продовженню даної роботи.

Труд, зак-вом С. з. приділяється вел. увага. Вимоги щодо С. з. працівника можуть встановлюватися зак-вом України. У цих випадках гр-нин зобов'язаний подати док-т про С. з. Особам, визнаним інвалютами, не встановлюється випробування при прийнятті на роботу. На власника або уповноважений ним орган покладено обов'язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до мед. рекомендацій. У точно визначених законом випадках працівник може бути тимчасово переведений на ін. роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди строком до одного місяця, якщо вона не протипоказана за С. з. Працівник, який потребує за С. з. надання легшої роботи, повинен бути переведений, за його згодою, на таку роботу відповідно до мед. висновку тимчасово або без обмеження строку.

Від призову на строкову військ, службу в мир. час звільняються призовники, визнані за С. з. непридатними до військ, служби в мир. час. У випадках зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму студенти вищих навч. закладів мають право на академ. відпустку за мед. показаннями. З урахуванням С. з. за висновками закладів охорони здоров'я надаються відпустки у зв'язку з хворобою, каліцтвом, вагітністю та пологами, для догляду за хворим членом сім'ї, у період карантину, для протезування, сан.-кур. лікування, визначаються необхідність і строки тимчас. переведення працівника у зв'язку з хворобою на ін. роботу. МСЕК визначає для інвалідів роботи і професії, доступні їм за С. з. Гр-ни мають право на достовірну і своєчасну інформацію про свій С. з., здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь. У разі погіршення С. з. особа має право на різні види соціального забезпечення та соціального захисту на умовах, визначених зак-вом.

Б. І. Сташків.

 

Схожі за змістом слова та фрази