Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦІННІ ПАПЕРИ
   

ЦІННІ ПАПЕРИ

— документи встановленої форми з реквізитами, що посвідчують грошове або ін. майнове право відповід. фіз. чи юрид. осіб. Можуть випускатися у документарній або бездокументарній формах і бути іменними, ордерними чи на пред'явника. Види, обов'язкові реквізити і необхідні вимоги до форми та порядок обігу Ц. п. встановлюються законом. Права і обов'язки щодо Ц. п. виникають з моменту їх передачі емітентом або його уповноваж, особою одержувачеві (покупцеві) чи його уповноваж, особі. В Україні законодавчо передбачено, що в цивільному обороті існують такі групи Ц. п.: пайові, що засвідчують участь у статут, капіталі й надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом та одержання дивідендів і частини майна при ліквідації емітента (див. Акція); боргові, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання (див. Вексель, Інвестиційний сертифікат, Казначейські зобов'язання. Облігація, Ощадний сертифікат); похідні, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом певного строку Ц. п., ін. фінансових або товарних ресурсів (див. Приватизаційні папери); товаророзпорядчі, які надають їх держателю право розпоряджатися зазначеним у цих док-тах майном (напр., складська розписка). Законом можуть визначатися також ін. групи Ц. п.

Емітентом Ц. п. може бути д-ва в особі уповноваженого нею органу, юрид. особа та в передбачених зак-вом випадках фіз. особа. Ці суб'єкти випускають (емітують) Ц. п. у встановленому законом порядку від свого імені та зобов'язуються виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску. П рава, засвідчені Ц. п., можуть належати: його пред'явникові (Ц. п. на пред'явника); названій у ньому особі (іменний Ц. п.); особі, названій у Ц. п., яка має право сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) ін. уповноважену особу (ордерний Ц. п.). Для передачі ін. особі прав, засвідчених Ц. п. на пред'явника, достатньо його вручення цій особі. Права, засвідчені іменним Ц. п., передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (див. Цесія). Права за ордерним Ц. п. передаються шляхом вчинення на цьому папері передавального напису — індосаменту. Особа, що випустила (емітувала або видала) Ц. п., та особи, що його індосували, відповідають перед закон, володільцем паперу солідарно. Відмова від виконання засвідченого Ц. п. зобов'язання з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається. Спадкоємство Ц. п. визначається і здійснюється відповідно до вимог цив. зак-ва України. Порядок випуску, використання та обігу Ц. п. визначається нормами гл. 14 ЦивК України, гл. 17, § 3 гл. 35 Госп. кодексу України, Законами України «Про цінні папери і фондову біржу» (1991), «Про господарські товариства» (1991), «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (1996), «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (1997), «Про банки і банківську діяльність» (2000), а також нормами корпорат. і вексельного зак-ва (див. Вексельне право), актів Президента України, КМ України, НБУ, Мінфіну України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ін. Особливі умови випуску і використання приватизаційних паперів визначаються спец, зак-вом України. Відновлення втрачених іменних Ц. п. провадиться держ. органами, підприємствами, установами і організаціями, що випустили ці папери. Держ. контроль за випуском і обігом Ц. п. здійснюють Держ. комісія з цін. паперів та фондового ринку України та її тер. відділення, а приватизаційних паперів — Фонд держ. майна України.

Див. також Біржа фондова, Торговець цінними паперами.

Літ.: Фонд, ринок України. К., 1994; Агарков М. М. Учение о цен. бумагах: Науч. исследование. М., 1994; Колесник В. В. Акц. ринок в Україні. К., 1995; Вексель в Украине. К, 1997; Кузнецова Н. С, Назарчук I. Р. Ринок цінних паперів в Україні: прав, основи формування та функціонування. К, 1998; Вінник О. М., Щербина В. С. Акц. право. К., 2000; Саніахметова Н. А. Підприєм. право. К, 2001.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази