Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
   

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

— комплекс держ. заходів щодо розробки, затвердження і впровадження стандартів та забезпечення нагляду за їх додержанням. Правові відносини у цій сфері регулюються декре тами КМ України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 8.IV 1993 і «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.V 1993.

Відповідно до першого з названих актів Д. с. с. спрямована на забезпечення: політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації; захисту інтересів споживачів і д-ви з питань безпеки продукції (процесів, робіт і послуг) для життя, здоров'я та майна гр-н, охорони довкілля, взаємозамінності та сумісності продукції, її уніфікації; відповідності якості продукції рівню розвитку науки і техніки, потребам населення та економіки; економії усіх видів ресурсів, поліпшення техніко-екон. показників в-ва; безпеки госп. об'єктів з урахуванням ризику виникнення природ, і техноген. катастроф та ін. надзв. ситуацій; нормат. бази функціонування систем стандартизації та сертифікації продукції; обороноздатності та мобілізац. готовності країни.

Осн. принципами стандартизації є: врахування рівня розвитку науки і техніки, екол. вимог, екон. доцільності й ефективності в-ва для виготівника, корисності та безпечності для споживачів і д-ви загалом; гармонізація з міжнар., регіон., а в разі необхідності — з нац. стандартами ін. країн; забезпечення відповідності вимог нормат. док-тів актам зак-ва;

участь у створенні нормат. актів усіх заінтересованих сторін (розробників, виготівни-ків, споживачів, органів держ. викон. влади тощо);

взаємозв'язок та узгодженість нормат. док-тів усіх рівнів; їхня придатність для сертифікації продукції;

відкритість інформації про діючі стандарти і програми робіт з питань стандартизації з урахуванням вимог чинного зак-ва.

Нормат. док-ти з питань стандартизації поділяються на: держ. стандарти України; галузеві стандарти; стандарти н.-т. та інж. товариств і спілок; тех. умови; стандарти підприємств. За відповідність цих док-тів вимогам актів зак-ва, а також за їхній н.-т. рівень відповідають розробники, організації та установи, які провели експертизу, і органи, підприємства, установи, організації та гр-ни — суб'єкти підприєм. діяльності, що затвердили ці док-ти.

Гол. органом, відповідальним за організацію і координацію робіт у галузі стандартизації, є Комітет України з питань стандартизації, метрології та сертифікації. Він організовує і координує роботи із стандартизації та функціонування держ. системи стандартизації; встановлює у державних стандартах цієї системи заг. орг.-тех. правила виконання робіт із стандартизації; забезпечує міжгалузеву координацію цих робіт, у т. ч. планування, розробку, видання, поширення та застосування держ. стандартів; визначає порядок держ. реєстрації нормат. док-тів і бере участь у реалізації заходів з міжнар. та регіон, стандартизації відповідно до міжнар. договорів України; організовує навчання та профес. підготовку спеціалістів у сфері стандартизації. На Комітет та його тер. органи (центри стандартизації, метрології та сертифікації) покладено функції державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил. За порушення стандартів до винних осіб застосовують заходи юрид. відповідальності у встановленому порядку.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази