Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

- центр, орган викон. влади, який забезпечує впровадження у життя держ. митної політики, організовує роботу мит. системи, здійснює керівництво дорученою йому галуззю, несе відповідальність за її стан і розвиток. Утв. відповідно до указу Президента України «Про державну митну службу в Україні» від 29.XI 1996 на базі ліквідованого Держ. митного к-ту України. Завдання, функції, повноваження, структура Д. м. с. У. визначені Положенням про Державну митну службу України, затв. указом Президента України від 8.II 1997 (з наст, змінами). Осн. завдання Д. м. с. У.: захист екон. інтересів України, сприяння розвитку зовніш-ньоекон. зв'язків; контроль за додержанням вимог мит. зак-ва України; використання засобів мит. регулювання торг.-екон. відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки, створення сприятливих умов для участі України у міжнар. співробітництві; удосконалення мит. контролю, мит. оформлення та оподаткування товарів і ін. предметів, що переміщуються через мит. кордон України; вжиття заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекон. зв'язків держ. інтересів на зовн. ринку; створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через мит. кордон України; боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню мит. правил.

Д. м. с. У. відповідно до покладених на неї завдань: визначає і вживає заходи щодо реалізації мит. політики; вдосконалює контроль за додержанням вимог мит. зак-ва; здійснює митно-тарифне і позатарифне регулювання під час переміщення товарів через мит. кордон України; контролює додержання правил переміщення валют, цінностей через мит. кордон України; розробляє проекти програм розвитку та вдосконалення системи мит. служби, соціального захисту її працівників, забезпечення органів мит. служби тр-том, технікою, спец, засобами та ін. матеріальними ресурсами; забезпечує своєчасне і повне внесення до держ. бюджету мита, а також коштів, що надходять від діяльності органів мит. служби і підлягають зарахуванню до бюджету; сприяє розвитку зовнішньоекон. зв'язків, у т. ч. шляхом розширення мережі митниць; співробітничає з митними та ін. органами іноз. держав, міжнар. організаціями у мит. сфері, розробляє і подає пропозиції щодо укладення та денонсації міжнар. договорів України в цій сфері; укладає та денонсує такі міжнар. договори; керує діяльністю органів мит. служби, створює, реорганізовує і ліквідовує регіональні митниці, митниці, спеціаліз. митні управління та організації; розробляє і здійснює заходи щодо запобігання контрабанді, порушенням митних правил та їх припинення; вживає заходів щодо недопущення незакон, вивезення за кордон цінностей, що становлять нац., істор. або культур, надбання укр. народу; здійснює провадження у справах про порушення митних правил; контролює проведення органами мит. служби дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними провадження у справах про порушення мит. правил; забезпечує реалізацію заходів захисту прав споживачів ввезених в Україну товарів; узагальнює практику застосування зак-ва з відповідних питань; веде державну статистику; забезпечує гласність у діяльності органів мит. служби, збереження їх посад, особами держ. та служб, таємниць; ознайомлює через ЗМІ з мит. зак-вом України; фінансує заходи, спрямовані на розвиток мит. справи; організовує реконструкцію і буд-во пунктів пропуску через держ. кордон для автомоб. сполучення, а також виконує ін. функції, що випливають з покладених на неї завдань.

Д. м. с. У. має право: представляти KM України за його дорученням у міжнар. організаціях і під час укладання міжнар. договорів України; проводити переговори та укладати угоди з органами та установами іноз. держав; залучати необхідних спеціалістів до розгляду важливих питань; утворювати в разі потреби комісії та експертні групи; одержувати безоплатно інформацію, док-ти, матеріали та статист, дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань; скликати наради з питань, що належать до її компетенції.

Свої повноваження Д. м. с. У. здійснює безпосередньо і через регіональні митниці, митниці, спеціаліз. митні управління та організації. Видає накази, організовує і контролює їх виконання. У разі потреби видає разом з ін. органами спільні акти. Службу очолює голова, якого призначає Президент України. Для погодженого вирішення питань, обговорення найважливіших напрямів діяльності в Д. м. с. У. утворюється колегія.

Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази