Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗАХИСТ РОСЛИН
   

ЗАХИСТ РОСЛИН

— комплекс заходів щодо зменшення втрат врожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосп. та ін. призначення, багаторіч. і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого фунту (надалі — рослин), продукції росл. походження через шкідників, хвороби і бур'яни. Відносини у сфері 3. р. регулюються Законами України «Про карантин рослин» (1993), «Про охорону прав на сорти рослин» (1993), «Про пестициди і агрохімікати»(1995), «Про захист рослин» (1998), ін. нормат.-правовими актами. Осн. принципи держ. політики у сфері 3. р. визначені Законом «Про захист рослин»(ст. 3), зокрема: формування єдиної держ. політики у сфері 3. р., здійснення держ. контролю за 3. р.; визначення доцільності 3. р., пріоритетність застосування інтегрованих та ін. екологічно безпеч. заходів щодо 3. р.; гарантування безпеки здоров'я людей та охо-рони довкілля при здійсненні заходів щодо3. р. До діяльності у сфері 3. р. ставляться такі вимоги: додержання технологій вирощування рослин сільськогосп. та ін. призначення, багаторіч. і лісових насаджень, дерев, чагарників; екол. та екон. Обґрунтування доцільності 3. р. від шкідливих організмів;обов'язковість здійснення заходів щодо 3. р. підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, лісом, вод. об'єк-тами, вирощуванням рослин, а також реалізацією, переро бкою, зберіганням і використанням рослин та продукції росл. походження; суворе додержання регламентів зберігання, транспортування та застосування засобів 3. р.; збереження корисної флори і фауни; недопущення пошкодження рослин і довкілля засобами 3. р.

Фітосанітарна діагностика та нагляд за розвитком, поширенням і шкодочинністю шкідливих організмів, а також прогноз розвитку і поширення шкідливих організмів здійснюються спеціально уповноваженими органами викон. влади у сфері 3. р. Держ. політика у сфері 3. р. здійснюється КМ України, урядом АР Крим, місц. органами викон. влади та органами місц. самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами викон. влади у сфері 3. р. Спеціально уповноваженими органами у сфері 3. р. є: Гол. управління держ. служби 3. р. (Гол. держ. інспекція 3. р.); МінАПК України; держ. станції 3. р. АР Крим, областей і районів. Нач. Гол. управління одночасно за посадою є гол. держ. інспектором 3. р. України, а начальники держ. станцій 3. р. за посадами є гол. держ. інспекторами 3. р. АР Крим, області, району. У містах та ін. нас. пунктах, на тер. та об'єктах природ.-заповід. фонду у лісопаркових частинах зелених зон, захисних лісонасадженнях у смугах відводу залізниць та автомоб. доріг 3. р. здійснюють підрозділи 3. р. підприємств, установ і організацій, у власності чи користуванні яких вони знаходяться. Повноваження і компетенція органів викон. влади, компетенція Гол. управління держ. служби 3. р. та держ. станцій 3. р. визначаються Законом «Про захист рослин». Нормат.-правові акти з питань 3. р., видані Гол. управлінням держ. служби 3. р. у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання юрид. та фіз. особами. Органи місц. самоврядування здійснюють повноваження у сфері 3. р. відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997). У разі масового розвитку і поширення особливо небезпечних шкідливих організмів Гол. держінспекція відповідного рівня упродовж однієї доби після виявлення небезпеки вносить кадастр про запровадження особливого режиму 3. р. до відповідного органу місц. самоврядування, місц. органу викон. влади, КМ України. Ці ж органи встановлюють особливий режим 3. р. на відповідній території. На території з особливим режимом 3. р. здійснюються такі заходи: знешкодження особливо небезпечних шкідливих організмів; залучення та використання держ. ресурсів, а також підприємств, установ, організацій усіх форм власності та гр-н для локалізації і ліквідації особливо небезпечних шкідливих організмів з попереднім відшкодуванням витрат; ін. заходи.

Для здійснення своїх повноважень посад, особи спеціально уповноважених органів викон. влади у сфері 3. р. наділені відповідними правами та обов'язками. За порушення зак-ва про 3. р. винні притягаються до дисциплін., адм., цив.-правової або крим. відповідальності. Крім притягнення до певних видів юрид. відповідальності, юрид. особи всіх форм власності, а також гр-ни, які своїми діями або бездіяльністю сприяли поширенню шкідливих організмів, відшкодовують завдані збитки відповідно до зак-ва України. Зак-во передбачає не лише 3. р., а й охорону прав на сорти рослин. Так, Закон «Про охорону прав на сорти рослин» регламентує відносини у зв'язку з одержанням, використанням, захистом, відчуженням і припиненням дії права щодо сортів рослин в Україні. Об'єктом правової охорони є майнові та немайнові права автора сорту рослин, власника патенту або ліцензії. До суб'єктів права щодо цього належать гр-ни, юрид. особи та їх правонаступники, які мають цив. правоздатність і дієздатність. Право на сорти охороняється д-вою і засвідчується патентом, яким закріплюється авторство на сорт і виключне право на його використання. Автором сорту визнається гр-нин, творчою працею якого цей сорт створено. Якщо сорт створено спільною творчою працею кількох осіб, усі вони визнаються співавторами даного сорту. Автор має право в установленому порядку одержати патент на певний сорт рослин. Рішення про видачу патенту на сорт рослин та про внесення відповідних даних до Державного реєстру сортів рослин України приймає Держ. комітет України з питань науки та інтелектуальної власності на підставі позит. висновку експерт, органу щодо патентоспроможності. Використання прав, наданих патентом, здійснюється у межах, передбачених законами. При дотриманні встановлених правил гр-ни або юрид. особи мають право на патентування сорту в іноз. країнах.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази