Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ
   

НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ

- гр-ни України, які у випадках, визначених процес, законом, вирішують у складі суду справи разом з професійними суддями, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя. Інститут Н. з. є однією з форм участі народу у здійсненні правосуддя і передбачений Осн. Законом (ст. 124). У кол. союзних республіках діяло Положення «Про судоустрій СРСР» від 16.XIІ 1922, за яким до складу нар. суду, крім одного пост, нар. судді, входили два Н. з., а також визначалися їхні повноваження. Згодом інститут Н. з. був закріплений у Конституції СРСР 1936, за якою справи в усіх судах розглядалися за участю Н. з., крім випадків, визначених законом. Конституцією встановлювалися також строки і порядок обрання Н. з. Конституція УРСР 1937 фактично дублювала положення Конституції СРСР 1936, крім визначення строків і порядку обрання Н. з. Конституцією СРСР 1977, як і Конституцією УРСР 1978, встановлювалось, що Н. з. беруть участь у розгляді цив. і крим. справ у суді першої інстанції і користуються всіма правами судді. Визначалися строки і порядок обрання Н. з. для судів відповідних рівнів, а також відповідальність перед органами, що їх обирали. Н. з. повинні були звітувати перед своїми виборцями. Законами «Про вибори районних (міських) народних судів УРСР» та «Про судоустрій УРСР» (обидва — 1981) визначалися порядок обрання, повноваження, гарантії діяльності й відповідальність Н. з. У сучас. Україні прав, статус Н. з. регулюється Законом України «Про судоустрій України» (2002). Відповідно до нього Н. з. при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді. Список Н. з. затверджується відповідною місц. радою за поданням голови місц. суду. До списку включаються (в кількості, зазначеній у поданні голови суду) гр-ни, що постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція даного суду, та відповідають встановленим вимогам і дали згоду бути Н. з. Список Н. з. місцевого військ, суду за поданням голови цього суду затверджується начальником відповід. гарнізону. До списку включаються (у кількості, зазначеній у поданні голови суду) військовослужбовці гарнізону, які відповідають встановленим вимогам. Списки Н. з. затверджуються на 4-річний строк і переглядаються у разі необхідності, але не рідше як через 2 роки. Список публікується в друкованих ЗМІ відповід. місц. ради. Н. з. може бути гр-нин України, який досяг 25-річного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповід. суду. Не підлягають включенню до списків Н. з. гр-ни: 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 2) які мають хронічні психічні чи ін. захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків Н. з.; 3) щодо яких провадиться дізнання, досуд. слідство чи суд. розгляд крим. справи або які мають незняту чи непогашену судимість; 4) депутати всіх рівнів, члени КМ України, судді, прокурори, держ. службовці апарату судів, працівники органів внутр. справ та ін. правоохор. органів, адвокати, нотаріуси. Особа, включена до списку Н. з., зобов'язана повідомити суд про обставини, що виключають можливість її участі у здійсненні правосуддя. Підлягають звільненню від виконання обов'язків Н. з. за розпорядженням суду на їх прохання: 1) гр-ни, старші 65 років; 2) жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною, а також жінки, які мають дітей дошкільного чи мол. шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, ін. хворих або членів сім'ї похилого віку; 3) керівники і заступники керівників органів викон. влади та органів місц. самоврядування; 4) особи, які не володіють держ. мовою; 5) особи, які через свої реліг. переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя; 6) ін. особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються.

Н. з. залучаються до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше 1 місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатої за їх участю. Н. з. у здійсненні правосуддя спеціаліз. судами участі не беруть.

Письм. запрошення для участі у здійсненні правосуддя має бути надіслано судом Н. з. не пізніш як за два тижні до початку суд. засідання. У запрошенні зазначаються права та обов'язки Н. з., перелік вимог щодо Н. з., а також підстави для звільнення їх від виконання вказаних обов'язків. Суд, який запрошує Н. з., повинен письмово повідомити про це керівництво підприємства, установи, організації за місцем його роботи не пізніш як у двотижневий строк до початку суд. засідання. Керівник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов'язаний звільнити Н. з. від роботи на час виконання ним обов'язків у суді. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду і тягне передбачену законом відповідальність винних посад, осіб. Н. з. зобов'язані вчасно з'явитися за запрошенням суду для участі в суд. засіданні. Неявка без поваж, причин у суд. засідання вважається неповагою до суду. При вирішенні всіх питань, пов'язаних з розглядом справи і постановленням суд. рішення, Н. з. мають такі самі права, як і профес. суддя. Гарантії незалежності й недоторканності профес. суддів, передбачені законом, поширюються на Н. з. на час виконання ними обов'язків по здійсненню правосуддя. Н. з. за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода, виходячи з розміру їх середньоміс. заробітку чи пенсії, але не менша, ніж посад, оклад судді відповід. суду, їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються судом за рахунок коштів, передбачених у Держ. бюджеті України. Звільнення Н. з. з роботи або переведення на ін. роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді, а також з мотивів виконання обов'язків Н. з. визнається грубим порушенням зак-ва про працю і тягне передбачену законом юрид. відповідальність винних осіб.

Літ.: Анашкин Г. 3. Нар. заседатели в сов. суде. М., 1960; Плескач А. Е. Права и обязанности нар. заседателей. К., 1982; Хрестоматія з історії д-ви і права України, т. 2. К., 1997.

Т. І. Присяжнюк, Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази