Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІНІСТР
   

МІНІСТР

(франц. ministre, від лат. minister — слуга, прислужник) — посад, особа, котра входить до складу уряду і, як правило, очолює міністерство. В окр. країнах на одного М. може покладатися керівництво кількома м-вами. Якщо призначення на посаду М. не пов'язане з очолюванням якогось м-ва або ін. центр, органу викон. влади, такий М. вважається міністром без портфеля. В ряді країн існують ін. назви міністерських посад (напр., державний секретар — у США; канцлер — у Великобританії тощо). В деяких випадках поняття «міністр» поширюється на заступника М. Зокрема, у Великобританії існують «молодші міністри», які забезпечують зв'язки М. з парламентом. У парлам. д-вах М. повинен або може бути членом парламенту, у президентських — навпаки, не допускається суміщення посади М. з депут. мандатом. У більшості країн М. стають профес. політики, яким не обов'язково мати фаховий досвід за профілем відповідного м-ва В Україні М. є членом Кабінету Міністрів України, призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Він має право на відставку, про яку заявляє Президентові. Відповідно до ст. 115 Конституції України М. разом з ін. членами КМ України складає свої повноваження перед новообр. Президентом України. У випадках, передбачених Конституцією, М. повинен скріплювати своїм підписом разом з Прем 'єр-міністром України (тобто контрасигнувати) відповідні акти Президента Прирівнення будь-яких посад в органах викон. влади за статусом до членів КМ не допускається. Згідно зі ст. 120 Конституції М. не має права суміщати свою посаду з ін. роботою, в т. ч. з роботою нар. депутата, крім викладацької, наук, і творчої у позароб. час, а також входити до складу кер. органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. М. здійснює керівництво відповідним м-вом. Як член уряду особисто відповідає за розробку і впровадження програми КМ України, а також реалізацію держ політики у визначеній сфері управління. Спрямовує і координує з питань, віднесених до його відання, діяльність інших центр, органів викон. влади. Як правило, може мати не більше одного першого заступника і трьох заступників. Відповідно до своїх повноважень М.: здійснює керівництво підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління м-ва; готує за власною ініціативою чи за дорученням Прем'єр-міністра питання на розгляд уряду; бере участь у розгляді питань на засіданнях КМ і вносить пропозиції щодо порядку денного цих засідань; за дорученням Прем'єр-міністра представляє КМ України у відносинах з ін. органами, організаціями в Україні та за її межами; веде переговори і підписує у передбачених законом випадках міжнар. договори України; організує роботу колегії м-ва і головує на її засіданнях; є розпорядником коштів та майна м-ва; розподіляє обов'язки між заступниками М., визначає міру відповідальності керівників підрозділів центр, апарату м-ва; затверджує положення про структурні підрозділи центр, апарату та про підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління м-ва; здійснює у встановленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління м-ва; призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів м-ва, в т. ч. тих, що мають статус юрид. особи, а також їх заступників, затверджує структуру, штатний розклад і кошториси витрат цих підрозділів; пристоює у встановленому порядку працівникам центр, апарату міністерства та підпорядкованих йому органів і установ, а також структурних підрозділів при міністерстві ранги держ службовців; представляє працівників, які особливо відзначились у роботі, до держ. нагород України; вносить на розгляд КМ України проекти законод. та ін. актів з питань, що належать до відання м-ва; представляє проекти законів України, розробником яких є м-во; здійснює ін. повноваження, передбачені чинним Зак-вом.

В. Б. Авер 'янов, В. Л. Коваленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази