Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
   

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

- обов'язкова бухгалтерська звітність, що містить повну, правдиву та неупереджену інформацію про фін. становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (1999). Користувачами Ф. з. є фіз. або юрид. особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. Ф. з. підписують керівник і бухгалтер підприємства. Ф. з. підприємства включає; баланс, звіт про фін. результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної Ф. з. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноз. суб'єктів госп. діяльності нац. положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками Ф. з. у складі балансу і звіту про фін. результати. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім власної Ф. з., зобов'язані складати та подавати консолідовану Ф. з.

Форми Ф. з. підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Мінфіном України за погодженням з Держкомстатом України. Форми Ф. з. банків і порядок їх заповнення встановлюються НБУ за погодженням з Держкомстатом України. Форми Ф. з. бюджетних установ, органів Держ. казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються Держ. казначейством. М-ва, ін. центр, органи викон. влади, крім власних звітів, складають та подають зведену Ф. з. щодо всіх підприємств, які належать до сфери їхнього управління. Зазначені органи також складають окрему зведену Ф. з. щодо госп. товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у держ. чи комунал. власності. Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають і подають зведену Ф. з. щодо всіх підприємств, які є у їх складі. Звітним періодом для складання Ф. з. є календ. рік. Проміжна звітність складається поквартально, наростаючим підсумком з початку року. Перший звіт, період новоутв. підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну Ф. з. органам, до сфери управління яких вони належать, труд, колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих док-тів, якщо інше не передбачено зак-вом. Органам викон. влади та ін. користувачам Ф. з. подається відповідно до зак-ва. Строк подання Ф. з. встановлюється КМ України.

Ф. з. підприємства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених чинним зак-вом.

Відкриті акц. т-ва, підприємства — емітенти облігацій, банки, договірні т-ва, валютні та фондові біржі, інвест. фонди, інвест. компанії, кред. спілки, недерж. пенс, фонди, страх, компанії та ін. фін. установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звіт, роком оприлюднювати річну Ф. з. та консолідовану звітність шляхом публікацій у період, виданнях або розповсюдження її у вигляді окр. друк, видань.

Контроль за додержанням зак-ва про бухгалтерський облік та Ф. з. здійснюється відповід. органами в межах їх повноважень, передбачених законом.

Ю. С. Сушко.

 

Схожі за змістом слова та фрази