Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
   

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- місц. орган виконавчої влади, який у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на тер. області, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповід. обласною радою. Є складовою частиною системи органів держ. викон. влади в Україні. Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (1999) О. д. а. очолює голова, якого призначає на посаду Президент України на строк своїх повноважень за поданням КМ України. Кандидатури на посади голів О. д. а. вносяться на розгляд КМ України Прем'єр-міністром. Склад О. д. а. формує її голова. Першого заступника голови призначає на посаду голова О. д. а. за згодою Прем'єр-міністра України. Заступник голови О. д. а. призначається також головою О. д. а. за погодженням з відповід. віце-прем'єр-міністром України. О. д. а. в межах області забезпечує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, КМ України, ін. органів викон. влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод гр-н; виконання держ. і регіональних програм — соціально-екон. та нац.-культурного розвитку, охорони довкілля тощо; підготовку та виконання бюджету; звіт про виконання бюджету і програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування на тер. області; реалізацію ін. наданих д-вою, а також делегованих обл. радою повноважень. У межах своєї компетенції голова О. д. а. видає розпорядження.

О. д. а. та їх голови при здійсненні наданих їм повноважень відповідальні перед Президентом України, а також перед КМ України та підзвітні й підконтрольні йому. Голови О. д. а. інформують Президента України і КМ України та щорічно звітують перед ними про виконання покладених на О. д. а. повноважень, а також про сусп.-політ., соціально-екон., екол. та ін. становище на відповід. території, вносять пропозиції з питань удосконалення чинного зак-ва України і практики його реалізації, системи держ. управління. О. д. а. в межах своїх повноважень спрямовують і контролюють діяльність районних державних адміністрацій. Голова О. д. а. має право скасовувати розпорядження голів район, державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та Законам України, рішенням КС України, актам Президента України, КМ України, голів О. д. а., а також міністерств, ін. центр, органів викон. влади. Керівники управлінь, відділів, ін. структурних підрозділів О. д. а. можуть скасовувати накази керівників відповід. управлінь, відділів, ін. структурних підрозділів районної держ. адміністрації, що суперечать зак-ву України та актам органів викон. влади вищого рівня. За наявності підстав, передбачених зак-вом, голови О. д. а. можуть порушувати питання перед Президентом України і КМ України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних держ. адміністрацій. За результатами роботи районної держ. адміністрації голова О. д. а. може застосовувати встановлені зак-вом заходи заохочення до посад, осіб районної держ. адміністрації. О. д. а. здійснюють повноваження, делеговані їм обл. радами. Делегування обл. радами повноважень О. д. а. супроводжується передачею фін., матеріально-тех. та ін. ресурсів, необхідних для їх здійснення. О. д. а. підзвітні та підконтрольні обл. радам у частині делегованих повноважень. Голови О. д. а. мають право вносити на розгляд обл. рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та ін. пропозиції. Вони наділені правом дорадчого голосу на засіданнях обл. рад. Голови О. д. а. щорічно звітують перед обл. радами про виконання бюджету, програм со-ціально-екон. та культур, розвитку територій і делегованих повноважень. Обл. рада може висловити недовіру голові О. д. а., на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу викон. влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповід. раді обгрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові О. д. а. висловили 2/3 складу обл. ради, Президент України приймає відставку голови О. д. а. Голови О. д. а. у випадках, передбачених законом, можуть порушувати перед ВР України питання про призначення позачерг. виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності О. д. а. регулюються їхніми регламентами, які затверджуються головами відповідних О. Д. а.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази