Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow стрих-судн arrow СТРУКТУРА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
   

СТРУКТУРА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

— сукупність економічних пропорцій, співвідношення між галузями народного господарства, що складаються на основі досягнутого рівня суспільного поділу праці. Визначальною умовою розвитку С. с. в. є система виробничих відносин. У широкому розумінні С. с. в.— всі нар.-госп. пропорції, включаючи структуру галузей невиробничої сфери. Гол. роль відіграє співвідношення галузей сфери матеріального виробн., де відтворюється сусп. продукт. Наук. аналіз С. с. в. базується на марксистсько-ленінській теорії відтворення, яка чітко визначила склад осн. елементів структури, фактори, що зумовлюють внутр. зміни, спец. (для певних способів виробництва) та заг. закономірності розвитку. С. с. в. вимірюється натуральними й вартісними показниками, які визначають абс. розміри та відносну частку окремих галузей у заг. обсязі виробн. За допомогою цих показників оцінюють затрати матеріальних і трудових ресурсів у різних галузях народного господарства, розміри виробленої валової продукції. Осн. екон. пропорціями, що характеризують С. с. в. є відтворювальні— між І и II підрозділами сусп. виробн., між фондами заміщення, споживання і нагромадження; галузеві — між галузями нар. г-ва та між їхніми спеціалізованими підрозділами (галузі пром-сті, с. г- тощо); територіальні — між окремими економічними районами та регіонами; зовнішньоекономічні — співвідношення імпорту та експорту продукції різних галузей (див. Пропорції суспільного виробництва). За капіталізму розвиток продуктивних сил, широке впровадження машинного виробн. сприяють ускладненню С. с. в., але цей процес має суперечливий, стихійний характер. Він зумовлений антагоністичною природою капіталістичних виробничих відносин, де рушійною силою розвитку С. с. в. є гонитва капіталістів за якомога більшими прибутками. Існуюче держ.-монополістичне регулювання економіки не може істотно вплинути на формування галузевих структур і усунути притаманний капіталістичному г-ву диспропорційний характер розвитку. Соціалістичне суспільство має змогу планомірно вдосконалювати С. с. в. на основі пізнання та свідомого використання системи екон. законів. Розвиток С. с. в. підпорядкований реалізації інтересів усього суспільства, задоволенню потреб безпосередніх учасників виробничого процесу, екон. основою якого є сусп. власність на засоби виробн. Соціалістична д-ва шляхом планування народного господарства проводить єдину економічну політику, завдяки чому стає можливим постійне підтримання оптимальних пропорцій виробн. в єдиному народногосподарському комплексі СРСР. Масштаби усуспільнення виробництва на етапі розвинутого соціалізму, планомірне використання досягнень науково-технічного прогресу створюють сприятливі умови для постійного динамічного вдосконалення структури сусп. виробництва.

В. О. Єгоров.

 

Схожі за змістом слова та фрази