Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РІВНОПРАВ'Я ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
   

РІВНОПРАВ'Я ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

-загальновизнаний принцип міжнар. і нац. права. Рівність прав і можливостей людини незалежно від статі проголошена у міжнар.-прав. актах. До них, зокрема, належать: Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 і Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966, Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 1960; Конвенція МОП про дискримінацію в галузі праці й занять 1958, Конвенція про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок 1981 та ін. Названі акти ратиф. Україною, вони є частиною нац. зак-ва. Європейська соціальна хартія 1961 (переглянута 1996), Хартія осн. прав ЄС 2000 забороняють дискримінацію за ознакою статі й передбачають право всіх працівників на рівні можливості та на рівне ставлення у сфері зайнятості, зарплати, умов праці, соціального захисту, освіти, профес. навчання і профес. кар'єри, а також заходи, що дають змогу жінкам та чоловікам поєднувати їх труд, діяльність і сімейні обов'язки. Прийнята Організацією Об'єднаних Націй Декларація Тисячоліття 2000 проголошує шість фундам. цінностей, що матимуть суттєво важливе значення для міжнар. відносин у 21 ст., серед яких принципи свободи, рівності й солідарності мають реалізовуватися в умовах надання рівних можливостей для чоловіків і жінок. До кін. 90-х pp. 20 ст. у міжнар. док-тах щодо досягнення Р. ч. і ж. осн. метою вважалося поліпшення становища жінок, особливо це спостерігалося під час Десятиріччя жінки, проголошеного ООН (1975—85). Згодом фемініст. дослідження переросли у тендерні системи. Тендер (англ. gender — рід, від rpeu. yevoc — рід, походження) — поняття, що означає соціальну стать особи на відміну від її біол. статі (лат. sexus — стать). Досліджуючи різні сусп-ва, вчені виявили значну різницю у розумінні чол. і жін. ролей, позицій, рис характеру. Зокрема, було встановлено, що репродукт. діяльність жінок не враховується належно при визначенні їх соціального статусу у сусп-ві, жінка витіснена зі сфери соціального до сфери приватного, бо асоціюється з природним, а не соціальним. На державний, рівні нові підходи знайшли відображення у спец, док-ті, виробленому групою спеціалістів Ради Європи — «Комплексному підході до проблеми жінок і чоловіків» (Страсбург, 1998). У Рекомендаціях Женевської наради 1999 було зазначено, що інституц. механізми мають переорієнтуватися з б-би за поліпшення становища жінок на діяльність в інтересах і жінок, і чоловіків. В Україні створено юрид. механізм забезпечення Р. ч. і ж. Конституцією (розд. «Права, своб оди та обов'язки людини і громадянина») окреслено осн. права жінки і чоловіка, встановлено систему гарантій, що забезпечують рівність прав чоловіка і жінки. До них належать: надання жінкам рівних з чоловіками можливостей у громад.-політ, і культур, діяльності, здобутті освіти, профес. підготовці, у праці та винагороді за неї; спец, заходи охорони праці й здоров'я жінок, встановлення пенс, пільг; створення умов, які дають жінкам змогу поєднувати працю з материнством; прав, захист, матеріальна та моральна підтримка материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та ін. пільг вагітним жінкам і матерям (ст. 24). Заборона дискримінації за ознакою статі передбачена в КЗпП України, в Законах «Про зайнятість населення» (1991), «Про оплату праці» (1995) та ін. В ост. роки значно посилено увагу до гендер. питань: ВР України прийняла Декларацію про заг. засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок (1999), Закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (1992, в ред. від 22.III 2001), яким встановлено право на держ. соціальну допомогу чоловікам та жінкам, не застрахованим у системі загальнообов'язкового держ. соціального страхування; Президент України видав указ «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні» (2001); КМ України ухвалив постанови: «Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства» (1998), «Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню тендерної рівності у суспільстві на 2001- 2005» (2001). Спец, законод. акти щодо забезпечення Р. ч. і ж. прийняті багатьма країнами: закони «Про рівність між статями» (Норвегія, 1978), «Про рівний статус і рівноправ'я жінок та чоловіків» (Ісландія, 1991), «Про рівні можливості чоловіків та жінок у сфері праці» (Швеція, 1991), «Про рівне ставлення до чоловіків і жінок у плані працевлаштування, надання відпустки по вагітності й пологах та інших соціальних гарантій» (Данія, 1998), «Про рівні можливості» (Литва, 1998) тощо. Постановою сейму Литви (1999) впроваджено спец, орган — Управління омбудсмена з проблем рівноправ'я, який є незалежною держ. установою. У Великобританії діє Комісія із забезпечення рівних можливостей, у Швеції — відповідне Управління, а у США — Комісія з рівних можливостей у сфері зайнятості.

Літ.: Мельник Т. М. Тендерна політика в Україні. К., 1999; Рівність жінок і чоловіків в Україні: прав, аспекти. Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конференції. Україна. К., 20-21 лист. 2000 р. К„ 2001; Лаврінчук І. П. Труд, зак-во України: тендерна експертиза. К., 2001; Болотіна Н. Б. Соціальне зак-во України: тендерна експертиза. К., 2001.

Н. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази