Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
   

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

- недерж. незалежний орган, що утворюється за угодою або відповід. рішенням заінтересованих фізичних та/або юрид. осіб у встановленому законом порядку для вирішення спорів, що виникають із цив. та госп. правовідносин. Засновується без статусу юрид. особи та діє на принципах: законності; незалежності суду та підкорення його тільки законові; рівності всіх учасників трет, розгляду перед законом і Т. с; змагальності сторін, свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні їх переконливості; обов'язковості для сторін рішень Т. с; арбітрування; самоврядування Т. с; всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів; сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії трет, розгляду; добровільності утворення Т. с; добровільної згоди трет, суддів на їхнє призначення чи обрання у конкр. справі.

Осн. завданням Т. с. є захист майнових і немайн. прав та охоронюваних законом фіз. і юрид. осіб шляхом всебіч. розгляду та вирішення спорів відповідно до чинного зак-ва. Порядок утворення і діяльності Т. с, а також вимоги щодо трет, судочинства визначаються Законом України «Про третейські суди» (2004), дія якого не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж. До прийняття цього Закону утворення і діяльність Т.с. регулювалися ст. 25 ЦПК України 1963 та Положенням про третейський суд України (додаток до цього Кодексу). Законом передбачено, що Т. с. можуть розглядати будь-які цив. та госп. справи, за винятком: справ у спорах про визнання недійсними нормат.-прав. актів; справ, пов'язаних з держ.

таємницею; справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні госп. договорів, пов'язаних із задоволенням держ. потреб; справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ, що виникають зі шлюбних договорів (контрактів); справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; справ у спорах, однією зі сторін в яких є орган держ. влади чи місц. самоврядування, держ. установа чи організація, казенне підприємство; ін. справ, які відповідно до Закону підлягають вирішенню виключно судами заг. юрисдикції або КС України; справ, коли хоча б одна зі сторін спору є нерезидентом України (ст. 6). Згідно з Законом в Україні можуть існувати два види Т. с: постійно діючі та для вирішення конкр. спору (суди ад хок). Постійно діючі Т. с. можуть утворюватися і функціонувати при зареєстрованих у встановленому порядку: всеукр. громадських орг-ціях; всеукр. орг-ціях роботодавців; фондових і товарних біржах, саморегульованих орг-ціях профес. учасників ринку цінних паперів; торг.-пром. палатах; всеукр. асоціаціях кред. спілок, Центр, спілці спож. товариств України; об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємництва — юрид. осіб, у т. ч. банків. Забороняється утворення Т. с. при органах держ. влади та місц. самоврядування. Заснування постійно діючого Т. с. компетентним органом вищезгаданих суб'єктів (всеукр. громадських та ін. орг-цій, фондових і товар, бірж, торг.-пром. палат, об'єднань, асоціацій та ін.) вимагає: прийняття рішення про утворення суду; затвердження положення про нього та регламенту, а також списку трет, суддів. Останній повинен містити такі відомості про трет, суддів: дата народження, освіта, спеціальність, ост. місце роботи, заг. труд, стаж, стаж роботи за спеціальністю. Місцезнаходженням Т. с. є місцезнаходження його засновника, що не обмежує засновника в праві визначати розташування трет, судців за адм.-тер. принципом. Постійно діючий Т. с. очолює голова, порядок обрання якого визначається положенням про відповідний Т. с. Порядок утворення Т. с. для вирішення конкретного спору визначається трет, угодою, умови якої не можуть суперечити положенням Закону «Про третейські суди». Постійно діючий Т. с. визнається утвореним з моменту його держ. реєстрації, яка здійснюється Мін'юстом України (якщо засновником суду є всеукр. об'єднання гр-н). Гол. управлінням юстиції в АР Крим, обласними, Київським та Севастоп. міськими управліннями юстиції протягом 15 днів від дня подання його засновником заяви і доданих до неї відповід. док-тів. Відмова в реєстрації Т. с. може бути оскаржена до суду заг. юрисдикції.

Основними внутр. актами, що регулюють діяльність постійно діючого Т. с, є положення про нього і регламент, які затверджуються засновником суду і публікуються в З МІ. Положення повинно містити відомості про найменування Т. с, місцезнаходження, відомості про його засновника, склад, порядок обрання голови суду, підстави і порядок припинення його діяльності та ін. Регламент визначає порядок та правила звернення до Т. с, формування його складу, правила вирішення ним спору тощо. Т. с. для вирішення конкр. спору діють на підставі трет, угоди.

Склад постійно діючого Т. с. формується у порядку, встановленому його регламентом, а склад Т. с. для вирішення конкр. спору визначається у порядку, погодженому сторонами. Т. с. може розглядати справи в складі одного судді або в будь-якій непарній кількості суддів. Трет, суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована у результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості. В разі одноособового вирішення спору трет, суддя повинен мати вишу юрид. освіту. Якщо спір розглядається колегіально, ці вимоги поширюються лише на головуючого складу Т. с. Третейськими суддями не можуть бути: неповнолітні та особи, що перебувають під опікою; особи, які мають судимість або визнані в суд. порядку недієздатними; особи, які не мають відповід. кваліфікації. Процес вирішення спору і прийняття рішення Т. с. (третейський розгляд) здійснюється відповідно до вимог ст. 27—44 Закону «Про третейські суди» та регламенту відповід. постійно діючого Т. с. Правила трет, розгляду в Т. с. для вирішення конкрет. спору визначаються зазнач. Законом і трет, угодою. За заг. правилом, місцем розгляду справи є місцеперебування Т. с, якщо інше не передбачено його регламентом. У разі третейського розгляду у Т. с. для вирішення конкр. спору місце такого розгляду обирають його сторони.

Розгляд справ Т. с. провадиться у формі позовного провадження з дотриманням процес, норм і правил, визначених Законом «Про третейські суди» (розд. V) та регламентом конкретного Т. с, які передбачають гласність трет, розгляду, надання та оцінку доказів, участь і права сторін, ін. учасників розгляду (експерта, перекладача), забезпечення позову тощо. Протокол засідання Т. с. ведеться лише в разі наявності угоди між сторонами або коли це передбачено регламентом суду.

Т. с. вирішують спори на підставі законів, ін. нормат.-правових актів та міжнар. договорів України. В разі відсутності зак-ва, що регулює певні спірні відносини, Т. с. застосовують аналогію закону або аналогію права чи керуються торг, та ін. звичаями, якщо останні за своїм характером та змістом властиві таким спірним відносинам. Осн. процесуальним док-том Т. с. є його рішення. З питань, що виникають у процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, Т. с. постановляє ухвали. Рішення Т. с. приймається після дослідження усіх обставин спору трет, суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів трет, суддів, які входять до складу Т. с, і оголошується в його за сіданні. Воно викладається у письм. формі й підписується трет, суддею (в разі одноособового розгляду справи) або повним складом Т. с, що розглядав справу, в т. ч. і суддею, який має окр. думку. В ньому обов'язково зазначаються: назва, склад і порядок формування Т. с; місце трет, розгляду і дата прийняття рішення; найменування усіх учасників спору; предмет спору; стислий виклад позовної заяви, відгуки на неї, заяв, пояснень і клопотань сторін тощо; мотиви, з яких Т. с. дійшов своїх висновків про задоволення позову чи відмову в ньому повністю або частково; норми зак-ва, якими керувався Т. с. при прийнятті рішення (ст. 46). Рішення постійно діючого Т. с. скріплюється підписом керівника та круглою печаткою юрид. особи — засновника цього Т. с, і направляється кожній стороні по примірнику. Окр. думка трет, судді викладається письмово та додається до рішення суду. За заявою будь-якої зі сторін та їх розгляду Т. с. може прийняти дод. рішення щодо вимог, які були заявлені під час трет, розгляду, але не знайшли відображення в осн. рішенні. Т. с. відповідно до заяви однієї зі сторін зобов'язаний своєю ухвалою роз'яснити резолютивну частину рішення або вмотивовано відмовити в такому роз'ясненні. Т. с. у тому ж складі, з власної ініціативи або за заявою сторони трет, розгляду, може виправити в рішенні описки, арифмет. помилки або ін. неточності. Дод. рішення, ухвали про його роз'яснення або виправлення є невід'єм. складовою частиною осн. рішення Т. с.

Рішення Т. с. є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених Законом «Про третейські суди» (непідвідомчість спору Т. с, визнання у заг. суд. порядку недійсною трет, угоди, прийняття рішення нелегітим. складом Т. с. та ін.). Трет, судочинство здійснюється на оплатній основі. До складу витрат, пов'язаних з вирішенням спору Т. с, належать: гонорари трет, суддів; трет, збір у визначеному регламентом Т. с. розмірі; витрати, понесені суддями у зв'язку з участю в розгляді спору; витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів і перекладачів, з орг. забезпеченням трет, розгляду, а також ін. витрати, передбачені ст. 25 Закону «Про третейські суди». Розподіл цих витрат між сторонами здійснюється згідно з трет, угодою або регламентом Т. с. За відсутності в цих док-тах посилань на порядок розподілу витрат, його встановлює Т. с. таким чином: при задоволенні позову витрати покладаються на відповідача; при відмові в позові — на позивача; при частковому задоволенні позову — на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог. Порядок розподілу витрат зазначається у рішенні або ухвалі Т. с. Припинення трет, розгляду здійснюється на підставі постановленої Т. с. ухвали в таких випадках: спір не підлягає вирішенню в Т. с. України; є рішення суду заг. юрисдикції або госп. суду між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав; позивач відмовився від позову; сторони уклали угоду про припинення трет, розгляду; підприємство, установу чи організацію, які є стороною спору, ліквідовано; Т. с. є некомпетентним щодо передачі на його розгляд спору; в разі смерті фіз. особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва. Справи, розглянуті постійно діючим Т. с, зберігаються у цьому суді протягом 10 років з дня прийняття рішення. Мат-ли справ, розглянутих Т. с. для вирішення конкр. спору, за якими видано викон. док-ти, зберігаються у суді заг. юрисдикції або госп. суді за місцем видачі таких док-тів. Рішення Т. с. виконується зобов'язаною стороною добровільно або примусово. Добровільне виконання здійснюється в порядку та строки, що визначені в рішенні суду. Якщо цей строк Т. с. не встановлений, рішення має виконуватися негайно (ст. 55). Примус, виконання рішення Т. с. провадиться у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження» (1999). Виконання рішення Т. с, якщо воно потребує вчинення відповід. дій органами держ. влади або місц. самоврядування та їх служб, особами, здійснюється за умови видачі місц. судом (заг. юрисдикції чи господарським) викон. док-та. Заява про видачу такого док-та може бути подана до місц. суду протягом З років з дня прийняття Т. с. рішення. Дана заява підлягає розгляду протягом 15 днів з дня її надходження до місц. суду. Останній повинен витребувати з постійно діючого Т. с. справу, розглянути зазначену заяву та винести ухвалу про видачу викон. док-та або відмову в задоволенні заяви. Ухвала про відмову у видачі викон. док-та може бути оскаржена в апеляц. порядку. Якщо ухвала про відмову набула закон, сили, заінтерес. сторона має право звернутися із заявою про вирішення цив.-прав. або госп. спору до місц. суду заг. юрисдикції чи госп. суду. Для представництва та захисту інтересів трет, суддів постійно діючих Т. с. утворюються органи трет, самоврядування, вищим серед яких є Всеукр. з'їзд трет, суддів. З'їзд обирає Трет, палату України, яка є постійно діючим органом трет, самоврядування. Палата представляє та захищає соціальні й профес. права та інтереси трет, суддів і Т. с, аналізує практику правозастосування Т. с, здійснює метод, роботу тощо. Повноваження і компетенція палати, умови матеріально-тех., інформ. забезпечення її діяльності визначаються Положенням, що затверджується Всеукр. з'їздом трет, суддів. Голова палати обирається вищим органом трет, самоврядування строком на 3 роки. Він організовує діяльність палати, представляє її у взаємовідносинах з органами держ. влади та місц. самоврядування, юрид. та фіз. особами, має право бути трет, суддею у вирішенні спорів Т.с., а також здійснює ін. повноваження, передбачені Положенням про Третейську палату України (ст. 59).

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук, В. П. Самохвалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази