Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДПРИЄМСТВО
   

ПІДПРИЄМСТВО

- осн. організаційна ланка в галузі економіки, самост. господарюючий суб'єкт з правами юрид. особи, який здійснює вироб., н.-д. і комерц. діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Має самост. баланс, поточний та ін. рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Відповідно до Закону «Про підприємства в Україні» (1991, з наст, змінами і доп.) можуть діяти П. таких видів: 1) приватні, засновані на приват, власності фіз. особи; 2) колективні — на власності труд, колективу П., кооперативу, ін. статутного П., громад, та реліг. орг-ції; 3) державні, в т. ч. казенні, — на держ. власності; 4) засновані на респ. власності (АР Крим); 5) комунальні — на власності тер. громад; 6) спільні — на базі об'єднання майна різних власників — фіз. і юрид. осіб різних держав (змішана форма власності); 7) на власності юрид. осіб та гр-н ін. держав тощо. Відповідно до обсягів госп. обороту П. і чисельності його працівників воно може бути віднесене до категорії малих. Зокрема, до них належать новостворювані й діючі П.: в пром-сті та буд-ві — з чисельністю працюючих до 200 чол.; в ін. галузях вироб. сфери — до 50 чол.; у науці й наук, обслуговуванні — до 25 чол.; у роздріб, торгівлі — до 15 чол.

В Україні можуть діяти й ін. види та категорії П., у т. ч. орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам. П. мають право об'єднувати на добровільних засадах свою вироб., наук., комерц. та ін. види діяльності й створювати асоціації, корпорації, концерни, консорціуми та ін. об'єднання за галузевим, тер. та ін. принципами. Об'єднання діють на основі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. П., що входять до складу зазначених орг. структур, зберігають права юрид. особи. П. створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу, П.-засновника, організації або за рішенням труд, колективу у випадках і в порядку, передбачених Законом «Про підприємства в Україні» та ін. правовими актами. Рішення про створення П. у випадках, передбачених чинним зак-вом, приймається за погодженням з Антимонопол. к-том України. П. вважається створеним і набуває прав юрид. особи від дня його держ. реєстрації, що здійснюється відповідно до названого закону та Положення про держ. реєстрацію суб'єктів підприєм. діяльності (затв. КМ України 25.У 1998). Госп. діяльність будь-якого П. неможлива без надійної майн. бази. Майно П. становлять осн. фонди та оборотні кошти, а також ін. цінності, вартість яких відображається у самост. балансі П. Відповідно до законів, статуту П. та укладених угод майно може належати П. на праві власності (напр., фіз. особі), повного госп. відання (напр., комунальному П.) або на праві операт. управління (напр., казенному П.). Джерелами формування майна П. можуть бути: грош. та матеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізації продукції, а також ін. видів госп. діяльності; доходи від цін. паперів; кредити банків та ін. кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від роздержавлення і приватизації власності; придбання майна за цив.-прав. угодами; безоплатні внески, пожертвування організацій, П. і гр-н; ін. джерела, не заборонені законод. актами. П., якщо інше не передбачено чин. зак-вом та його статутом, має право продавати і передавати іншим П., обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчас. користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, трансп. засоби, інвентар, сировину та ін. матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Виготовлена продукція (роботи, послуги), ін. матеріальні цінності реалізуються П. на основі прямих угод (контрактів), держ. замовлення, через товарні біржі або мережу власних торг. П. тощо. Управління П. здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо госп. використання свого майна і принципів самоврядування труд, колективу. П. самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Власник здійснює свої права з управління П. безпосередню або через уповноважені ним органи. Ці права можуть делегуватися раді П. (правлінню) чи ін. органові, що передбачений статутом П. і представляє інтереси власника та труд, колективу. Керівник П. наймається (призначається) власником або уповноваженим ним органом, і з ним укладається контракт.

П. наділене широкими повноваженнями у плануванні своєї діяльності, використанні прибутку та розпорядженні власною продукцією, здійсненні зовнішньоекон., соціальної діяльності. При здійсненні госп. та ін. діяльності П. має право за власною ініціативою приймати будь-які рішення, що не суперечать зак-ву. Д-ва гарантує додержання прав і закон, інтересів П. В разі видання держ. чи ін. органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам зак-ва, П. може звернутися до суду чи госп. (кол. арбітражного) суду із заявою про визнання такого акта недійсним. Збитки, завдані П. в результаті виконання ним вказівок держ. чи ін. органів або їх служб, осіб, які порушили права П., а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх служб, особами передбачених зак-вом обов'язків щодо П., підлягають відшкодуванню за їх рахунок. Водночас за порушення договірних зобов'язань, розрахункової та податкової дисципліни, вимог до якості продукції та ін. правил здійснення госп. діяльності П. несе відповідальність перед своїми контрагентами або держ. органами у випадках та в порядку, передбачених зак-вом. П. зобов'язане: а) охороняти навкол. середовище від забруднення та ін. шкідливих впливів; б) відшкодовувати збитки, завдані нерац. використанням землі та ін. природних ресурсів і забрудненням довкілля; в) забезпечувати безпеку в-ва, сан.-гіг. норми і вимоги до захисту здоров'я його працівників, населення і споживачів продукції тощо. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення) П. проводяться з дотриманням вимог антимонопол. законодавства за рішенням власника, а у випадках, передбачених Законом «Про підприємства в Україні» — за рішенням власника та участю труд, колективу або органу, уповноваженого створювати такі П., чи за рішенням су ду або госп. суду. П. ліквідується також у випадках: визнання його банкрутом; якщо прийнято рішення про заборону його діяльності через невиконання умов, установлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або не змінено вид діяльності; якщо рішенням суду визнані недійсними установчі документи та рішення про створення П. на ін. підставах, передбачених законод. актами. П. вважається реорганізованим або ліквідованим від моменту виключення його з держ. реєстру.

В. В. Луць.

 

Схожі за змістом слова та фрази