Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   

ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- різновид соціальної діяльності, форма інтелект.-вольової активності людини в межах і на виконання норм права. Має власну змістову структуру, складовими якої є суб'єкт, його потреби, сформовані мотиви, поставлені цілі, визначений предмет, використані засоби та досягнутий результат. Суб'єкти Ю. д. — різні члени сусп-ва (гр-ни, інші фіз. особи, органи держ. влади і місц. самоврядування, політ, партії, ін. соціальні утворення тощо), які мають потреби в будь-чому, об'єктивно або суб'єктивно необхідному для власного існування та розвитку. Потреби є рушійною силою Ю. д. Вони можуть бути біологічними або соціальними, є динаміч. явищем, оскільки постійно змінюються, відображаються у психиці людини, в почутті та усвідомленні незадоволеності, невідповідності між внутр. станом і зовн. умовами. Потреби виявляються у мотивах і цілях, які є ідеальним розумовим відображенням очікуваного результату у свідомості людини. Формуючи свої цілі, суб'єкт визначає предмет (матеріальні та нематеріальні блага, суспільні відносини, ін. об'єкти і явища), на який спрямовується його Ю. д. Активність суб'єкта полягає у вчиненні ним у межах чинних прав, норм юрид. дій (бездіяльності), метою яких є отримання бажаного результату і які зумовлюють юрид. наслідки. При цьому суб'єкт може використовувати допустимі правом предмети і явища (загально-соціальні, тех., спец.-юридичні), за допомогою яких забезпечується здійснення діяльності. В результаті цього суб'єкт має особистий чи сусп. результат, який повинен задовольнити його потребу.

Ю. д. характеризується діалектичною єдністю змісту і форми. її внутр. форма виявляється в регламентованому правом процес, порядку здійснення Ю. д. (законотворчий, цив., госп., крим., адм. процеси т ощо). Зовн. форма Ю. д. виражається у прав, актах: законах, постановах, указах, рішеннях тощо. За різними критеріями Ю. д. поділяється на такі види: правотворча діяльність, діяльність з конкретизації, тлумачення, реалізації (у т. ч. застосування), систематизації права, право-виховна діяльність. За функціями права і д-ви розрізняють Ю. д. установчу, виконавчо-розпорядчу, орг.-координаційну, контрольно-наглядову, правоохоронну та ін. Як динамічний компонет прав, системи Ю. д. виконує у суспільстві багато функцій. Серед них загальносоціальні (економічна, політична, ідеологічна, соціальна, екологічна, виховна тощо) та спец.-юридичні (регулятивна, правоконкретизуюча, правороз'яснювальна, реєстрац.-посвідчувальна, контрольна, правоохоронна).

Літ.: Юрид. деятельность: сущность, структура, виды. Ярославль, 1989; Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юрид. деонтологія. Основи юрид. діяльності: теор., практ. та деонтол. аспекти. К., 2000.

Ю. Л. Власов.

 

Схожі за змістом слова та фрази