Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИНЦИП ОБОВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВ СПІВРОБІТНИЧАТИ ОДНА З ОДНОЮ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ ООН
   

ПРИНЦИП ОБОВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВ СПІВРОБІТНИЧАТИ ОДНА З ОДНОЮ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ ООН

- принцип заг. міжнар. права, згідно з яким д-ви зобов'язані співробітничати одна з одною в усіх сферах міжнар. відносин незалежно від відмінностей їх політ., екон. та соціальних систем з метою підтримання міжнар. миру, безпеки, розвитку друж. взаємин та співробітництва між д-вами. Належить до осн. принципів сучас. міжнар. права. Його виникнення та розвиток пов'язані з утворенням і функціонуванням Організації Об'єднаних Націй, ін. міжнар. організацій, включаючи регіональні. Саме виникнення та діяльність кожної з міжнар. організацій, як і міжнар. інституційної системи в цілому, було б неможливим без закріплення у Статуті ООН принципу співробітництва держав як одного з основних у міжнар. праві. В п. З ст. 1 Статуту проголошується, що однією з цілей ООН є «міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру та в заохоченні й розвитку поваги до прав людини та основних свобод». Обов'язок д-в співробітничати між собою та розвивати дружні відносини відповідно до Статуту ООН стосується таких міжнар. сфер, як: підтримання міжнар. миру та безпеки — гол. мети для досягнення ін. цілей ООН; вирішення проблем соціального, екон., культур, та гуманіт. характеру; заохочення і розвиток поваги до прав людини (ст. 1). Саме принцип співробітництва держав є основою здійснення усіх без винятку положень Статуту ООН, і його порушення зумовлює міжнар. відповідальність д-ви. ГА ООН «уповноважується розглядати загальні принципи співробітництва в справі підтримання міжнародного миру і безпеки, в тому числі принципи, які визначають роззброєння і регулювання озброєнь, і робити щодо цих принципів рекомендації членам Організації чи Раді Безпеки або і членам Організації, і Раді Безпеки» (п. 1 ст. 11). А згідно зі ст. 13 Статуту Ген. Асамблея «організовує дослідження і дає рекомендації з метою: а) сприяння міжнародному співробітництву в політичній галузі і заохочення прогресивного розвитку міжнародного права та його кодифікації; б) сприяння міжнародному співробітництву в галузі економічній, соціальній, культури, освіти, охорони здоров'я та сприяння здійсненню прав людини й основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії». Гл. IX Статуту ООН «Міжнародне економічне та соціальне співробітництво» спеціально присвячена організації і розвитку міждерж. співробітництва в зазначених сферах міжнар. відносин. Згодом даний принцип був закріплений у статутах багатьох міжнар. організацій, міжнар. договорах, численних резолюціях та деклараціях. Напр., згідно зі ст. З Статуту Ради Європи кожний член РЄ повинен «щиро та активно співробітничати в ім'я досягнення мети Ради». Мета ж РЄ, як вона визначена в ст. 1 Статуту, полягає у «досягненні більшої єдності між її членами в ім'я захисту та здійснення ідеалів і принципів, які є їх спільним надбанням, та сприянні їх економічному та соціальному прогресу». Вона має досягатися «зусиллями органів Ради Європи через розгляд питань, що становлять спільний інтерес, укладення угод та проведення спільних дій в економічній, соціальній, культурній, науковій, правовій та адміністративній галузях, як і шляхом підтримання і дальшого здійснення прав людини». Практика органів РЄ свідчить, що невиконання державами-членами їх рекомендацій розглядається як порушення принципу співробітництва, що зумовлює відповідальність держав відповідно до Статуту Ради.

Дальше нормат. закріплення та розвиток П. о. д. с. о. з о. в. до С. ООН набув у Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970. В ній підтверджено зобов'язання держав «співробітничати одна з одною, незалежно від відмінностей їх політичної, економічної та соціальної систем, у різних галузях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності та прогресу, загального благополуччя народів і міжнародного співробітництва, вільного від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності». У Декларації конкретизовано зміст цього принципу, визначено ряд нових аспектів розвитку друж. відносин та співробітництва між д-вами. Зокрема зазначено, що д-ви: співробітничають між собою у підтриманні міжнар. миру та безпеки; співробітничають у встановленні заг. поваги та дотриманні прав людини, осн. свобод для всіх і в ліквідації всіх форм расової дискримінації та всіх форм реліг. нетерпимості; здійснюють свої міжнар. відносини в економічній, соціальній, культурній, технічній, торговельній галузях відповідно до принципів суверен, рівності та невтручання; зобов'язані в співробітництві з ООН вживати спільні та індивід, заходи, передбачені Статутом Організації. Відповідно д-ви повинні співробітничати в соціальній, екон. та культур, галузях, а також у галузі науки і техніки та сприяти прогресу у світі в галузі культури та освіти. Вони повинні також співробітничати у справі сприяння екон. зростанню у всьому світі, особливо в країнах, що розвиваються. Підкреслюється, що д-ви мають керуватися П. о. д. с. о. з о. в. до С. ООН, як й ін. принципами, визначеними в Декларації, у своїй міжнародній діяльності та розвивати свої взаємовідносини на основі їх суворого дотримання. Істотний внесок у підтвердження та розвиток принципу зробила Нарада з безпеки і співробітництва в Європі. Заключний акт НБСЄ 1975 серед 10 міжнар.-прав. принципів взаємовідносин держав — учасниць Наради містить принцип IX — «Співробітництво між державами», згідно з яким держави-учасниці зобов'язалися «розвивати своє співробітництво між собою, як і з усіма державами, у всіх галузях відповідно до цілей та принципів Статуту ООН». Водночас вони проголосили, що надаватимуть особливого значення галузям співробітництва відповідно до визначених Нарадою видів та напрямів співробітництва, методів і форм їх здійснення. Отже, П. о. д. с. о. з о. в. до С. ООН є не лише стандартом міжнар. поведінки держав, а й загальновизнаним принципом міжнар. права, що стосується друж. відносин між д-вами відповідно до Статуту ООН.

Літ.: Sinclair І. М. Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States. В кн.: Essays on International Law. In Honor of Krishna Rao. Leyden, 1976; Междунар. право. M., 2000.

В. Н. Денисов.

 

Схожі за змістом слова та фрази