Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ
   

АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ

- форма безпосереднього поєднання с.-г. і промислового виробництва, а також необхідних обслуговуючих і допоміжних сфер. Забезпечує організаційну єдність і безперервність відтворювального і технологічного процесів при високому рівні поділу праці, спеціалізації і концентрації сусп. виробництва. А. і. створює умови для найкращого використання досягнень науково-технічного прогресу, сировинних і трудових ресурсів, налагодження на високоінтенсив-ній індустріальній основі виробн. продуктів землеробства і тваринництва, пром. переробки, зберігання, транспортування їх і своєчасного постачання населенню. На відміну від А. і. в умовах капіталізму, яка відбувається в інтересах монополій, в соціалістичних країнах цей процес здійснюється планомірно в інтересах усього суспільства. В СРСР він спрямовується економічною політикою КПРС і Рад. д-ви. Інтегруються великі соціалістичні г-ва й підприємства держ. й кооп. секторів. Поглиблюється спеціалізація їх, міжгосподарське кооперування, спільними зусиллями й засобами створюються нові спеціалізовані виробн. з безпосередніми зв'язками в межах таких прогресивних форм, як агропромислові підприємства (комбінати), об'єднання тощо. Саме в цьому напрямі поступово формуються принципово нові, досконаліші госп. системи, в яких кожний вид виробн. доведений до розмірів економічно необхідного оптимуму, переведений на механізований і автоматизований потік, наук. систему організації виробн. та управління, що сприяє підвищенню економічної ефективності соціалістичного виробництва. Поєднання с. г. і переробної пром-сті в єдиному госп. комплексі з централізованою системою планового управління і стимулювання, обліку і звітності, з функціонуванням усіх його виробничих і обслуговуючих ланок на госпрозрахункових засадах забезпечує необхідну гнучкість і маневреність, усунення знеосібки, концентрацію капітальних вкладень ; затрат на вирішальних ділянках, прямий зв'язок з плановим соціалістичним ринком. Одночасно вдосконалюється в системі інтеграції і вся структура нар.-госп. агропромислового комплексу. Комуністична партія надає першорядного значення розвиткові А. і. В рішеннях XXV з'їзду КПРС, ін. парт, документах вказувалося на величезні можливості А. і. як засобу зростання обсягу виробн., підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції (див. Аграрна політика КПРС). Про це свідчить досвід Молдавії, ряду областей РРФСР, України, Білорусії та деяких ін. республік. А. і. сприяє розв'язанню важливих соціально-екон. завдань: зближенню колгоспно-кооп. власності з держ. і злиттю їх у перспективі в загальнонародну, подоланню істотних відмінностей між пром-стю і с. г., між містом і селом, між характером с.-г. і пром. праці, вирівнюванню екон. умов господарювання і життя робітників і селян. А і. успішно розвивається насамперед у тих галузях, що виробляють продукцію, яка потребує швидкої переробки або реалізації (зокрема плодоовочеконсервне, виноградарсько-виноробне, ефіроолійне виробн., виробн. бройлерів, молочної продукції та ін.). В майбутньому вона поширюватиметься й на ін. галузі с. г., переробної пром-сті й торгівлі. На поч. 1976 в СРСР було 6327 міжгосподарських підприємств, орг-цій та об'єднань, до яких входило 94 087 колгоспів, радгоспів та ін. держ. і кооп. підприємств і орг-цій; в УРСР на І.VI 1977 було понад 3600 міжгосп. підприємств, орг-цій і об'єднань. А. і.- одна з найважливіших складових частин комплексної програми розвитку с.-г. виробництва. Див. також Агропромислові комплекси.

Літ:: Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976; Матеріали XXV з'їзду Комуністичної партії України. К., 1976; Про дальший розвиток спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції. Постанова ЦК КПРС. "Радянська Україна", 1976, 2 червня; Экономические проблемы аграрно-промышленной интеграции. М., 1976.

І.І. Лукінов.

 

Схожі за змістом слова та фрази