Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОРТ РОСЛИН
   

СОРТ РОСЛИН

[франц. sorte — рід, сорт, порода, розряд, категорія, від лат. sors (sortis) — частина, доля, вид, різновид] — штучно відібрана група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) у межах одного й того самого бот. таксону з притаманними їм біол. ознаками і властивостями, що характеризують їх спадковість. Ця група може відрізнятися від будь-якої ін. групи рослин того самого бот. таксону певними біол. ознаками (принаймні, однією з цих ознак) і розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності до відтворення у незмінному вигляді рослин сорту. Кожному С. р. присвоюється назва, яка повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої ін. назви існуючого в Україні та ін. д-вах сорту даного чи спорідненого виду. Назва сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву, що може бути представлена будь-яким словом, комбінацією слів, комбінацією слів і цифр або комбінацією літер і цифр. Сорт повинен пропонуватися в Україні та ін. д-вах під однією і тією самою назвою. Сорт вважається придатним для поширення в Україні, якщо може бути використаний для задоволення потреб сусп-ва та не заборонений з підстав загрози життю і здоров'ю людей, заподіяння шкоди твар, світу, збереження довкілля.

Майнові та особисті немайн. відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням і захистом прав на С. p., регулюються ЦивК України і ГК України, а також Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» (у ред. 2002) у частинах, що не суперечать цим кодексам. Відповідно до ЦивК (ст. 485) і названого Закону на С. р. можуть набуватися такі права: особисте немайнове право інтелект, власності на сорт, засвідчене держ. реєстрацією; майнові права інтелект, власності на С. p., посвідчені патентом; майн. права на поширення С. p., засвідчені державною реєстрацією. Право авторства на С. р. посвідчується свідоцтвом, патентом і Реєстром патентів. Майн. права власника С. р. посвідчуються патентом і Реєстром патентів, а майн. права користувачів — договором про набуття права на використання (купівлю-продаж, поставку, міну, дарування, спадкування та ін.). Суб'єктами права інтелектуальної власності на С. р. є автор С. р., ін. особи, які набули майн. прав інтелектуальної власності на С. р. за договором чи законом.

Майн. правами інтелект, власності на С. р., засвідченими патентом, є: права на використання С. р., придатного для поширення в Україні; виключне право дозволяти використання С. р.; виключне право перешкоджати неправомір. використанню С. р., у т. ч. забороняти таке використання; ін. майн. права, встановлені законом. Майн. права інтелект, власності на С. р. належать володільцеві патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. Майн. права інтелект, власності на С. р., засвідчені патентом, є чинними від дати, наступної за датою їх держ. реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Законом можуть бути встановлені умови тимчас. чинності майн. прав інтелект, власності на С. р. до набуття ними чинності. Строк чинності виключних майн. прав інтелект, власності на С. р. спливає через ЗО років, а щодо дерев і винограду — через 35 років, які відліковуються від 1 січня наступного за роком держ. реєстрації цих прав. Право на поширення С. р. є чинним від дати, наступної за датою його держ. реєстрації, та діє безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно до закону. Згідно з ГК України (ст. 156) володілець патенту на право інтелект, власності може передавати свої права щодо використання винаходу (селекційного досягнення) як вклад до статут, фонду підприємства. Різновидами С. р., на які можуть набуватися права, є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція. С. р. вважається охороноздатним — придатним для набуття на нього права як на об'єкт інтелект, власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим, відмінним, однорід. і стабільним. С. р. вважається новим, якщо до дати, на яку заявка вважається поданою, заявник (селекціонер) чи ін. особа, за його дозволом, не продавали чи будь-яким ін. способом не передавали матеріал сорту для комерц. використання: а) на тер. України — за рік до цієї дати; б) на тер. іншої д-ви щодо: деревних, чагарникових і винограду — за 6 років; рослин ін. видів — за 4 роки до цієї дати. С. р. може бути внесений до Реєстру сортів, якщо він є охороноздатним, придатним для поширення в Україні в установленому порядку і йому присвоєно назву. Право на С. р. в Україні набувається шляхом подання до Держ.

служби з охорони прав на сорти рослин заявки, експертизи заявки і держ. реєстрації права. У разі відповідн ості (за результатами експерт, висновку) заявленого С. р. вимогам зак-ва приймається рішення про держ. реєстрацію прав на нього в Реєстрі патентів і/або держ. реєстрацію у Реєстрі сортів. Якщо заявлений С. р. не відповідає вимогам зак-ва, приймається рішення про відмову в його держ. реєстрації і прав на нього. Особа, яка створила С. р., визнається його автором. Вона набуває особистого немайн. права авторства від дати держ. реєстрації сорту. Право авторства не відчужується, не передається і діє безстроково.

Законом «Про охорону прав на сорти рослин» встановлюються порядок та умови захисту прав авторства від порушення особистого немайн. права авторства на С. р. або ж майн. прав власника сорту від вчинення без дозволу особи, яка має майн. право на сорт, будь-яких дій щодо цього сорту, які потребують встановленого зак-вом дозволу. Власник сорту має право використовувати майн. права на сорт як особисто, так і шляхом передачі права на сорт чи передачі права на використання С. р. упродовж строку чинності патенту на договір, засадах у порядку, передбаченому Інструкцією про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту (затв. М-вом агр. політики України 21.VII 2003). Згідно з ГК (ст. 162) суб'єкт господарювання, що є володільцем права на С. р. або ін. комерц. інформації, має право на захист від незакон, використання цієї інформації третіми особами за умов, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу ін. осіб на закон, підставах, а володілець інформації вживає належ, заходів до охорони її конфіденційності. Особа, яка протиправно використовує комерц. ін-формацію, що належить суб'єкту господарювання, зобов'язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки відповідно до закону. Особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерц. таємницею, має право використовувати її на свій розсуд. В умовах розвитку міжнар. співробітництва в галузі селекції важливого значення набуває захист прав селекціонерів. Вони охороняються Міжнародною конвенцією про охорону нових сортів рослин 1961 (Україна приєдналася до неї 2.УІ 1995). Якщо Конвенцією встановлено ін. правила, ніж ті, що передбачені Законом «Про охорону прав на сорти рослин», то в Україні застосовуються правила зазнач, док-та.

Літ.: Левченко В. И. Прав, охрана селекц. достижений. М., 1983; Н.-т. прогресс: управление и право. К., 1989; Підопригора О. А. Проблеми цив.-прав. захисту права інтелект, власності. «Інтелект, капітал», 2002, № 2; Горнісевич А. Прав, охорона сортів рослин в Україні. «Інтелект, власність», 2002, № 7-8.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази