Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
   

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- складова частина охорони праці; система орг. та тех. заходів, що запобігають впливу на працівників шкідливих виробничих факторів. Вимоги щодо додержання Т. б. стосуються як вироб. середовища, вироб. процесу, обладнання, так і самих працівників.

Осн. вимогами безпеки, що ставляться до конструкцій машин і механізмів, є безпека для здоров'я та життя людей, надійність і зручність експлуатації. Безпека вироб. обладнання забезпечується: вибором безпеч. принципів дії, конструктор, схем, елементів конструкції; використанням засобів механізації, автоматизації та дистанц. керування; застосуванням у конструкції засобів захисту; дотриманням ергономічних вимог; включенням вимог безпеки в технічну документацію з монтажу, експлуатації, ремонту і транспортування та зберігання обладнання; застосуванням у конструкції відповід. матеріалів. Дотримання цих вимог у повному обсязі можливе лише на стадії проектування. Тому в усіх видах проектної документації передбачаються вимоги безпеки. Вони містяться у спец, розділі тех. завдання, тех. умов і стандартів на обладнання, що випускається.

Право на безпечні та здорові умови праці закріплено в ряді міжнар. документів: Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966; Декларації МОП про основні принципи і права в сфері праці 1998 та ряді конвенцій МОП (зокрема в Конвенції про безпеку та гігієну праці у будівництві 1988) та ін.; Європейській соціальній хартії 1961 (переглянутій 1996); Хартії Співтовариства про основні соціальні права трудящих 1989; Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 та ін. міжнар.-прав, актах. Право людини і гр-нина на належні, безпечні та здорові умови праці передбачене ст. 43 Конституції України. Власник або уповноважений ним орган повинен забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці (ч. 2 ст. 153 КЗпП України). Так, відповідно до ч. 4 ст. 153 КЗпП власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби Т. б., які запобігають вироб. травматизму і забезпечувати сан.-гіг. умови, що запобігають виникненню проф. захворювань працівників. Держ. стандарти України містять обов'язкові вимоги Т. б. і гігієни праці з посиланням на відповідні сан. норми і правила.

Правила з Т. б. викладено у спец, інструкціях, положеннях, наказах міністерств і відомств. Ці правила, залежно від сфери своєї дії, можуть бути єдиними для всіх галузей нар. г-ва, міжгалузевими (Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників дорожнього господарства, затв. М-вом праці та соціальної політики України 28.XII 2000; Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями, затв. М-вом праці та соціальної політики України 5.УІ 2001 та ін.); або галузевими (Правила з охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів, затв. М-вом праці та соціальної політики України 6.Х 2000, та ін.). Правила містять обов'язкові вимоги, яким повинні відповідати підприємства в цілому, вироб. приміщення, всі види обладнання і технол. процеси з погляду безпеки праці; обов'язкові вимоги до тер. підприємства, вироб. та допоміжно-побут. приміщень, роб. місць і технол. процесів. Контроль за додержанням працівниками вимог нормат. актів про охорону праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Труд, колективи через обраних ними уповноважених, профспілки в особі своїх виб. органів і представників контролюють додержання всіма працівниками нормат. актів про охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях. Для додержання норм зак-ва України з охорони праці на підприємстві утворюється служба з охорони праці (ст. 15 Закону «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"» 2002). На підприємстві з метою забезпечення пропори, участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та вироб. середовища за рішенням труд, колективу може утворюватися комісія з питань охорони праці (ст. 16 Закону «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"»). Громадський контроль за додержанням зак-ва про охорону праці здійснюють профспілки, їх об'єднання в особі своїх виб. органів і представників (ст. 41 вищеназваного Закону).

Держ. нагляд за дотримання норм з Т. б. як складової частини охорони праці здійснюють: спеціально уповноважений центр. орган викон. влади з нагляду за охороною праці; спеціально уповноважений держ. орган з питань радіаційної безпеки; спеціально уповноважений держ. орган з питань пож. безпеки; спеціально уповноважений держ. Орган з питань гігієни праці.

Л. П. Гаращенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази