Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАСІННИЦТВО
   

НАСІННИЦТВО

— галузь рослинництва, завданням якої є розмноження насіння високопродуктивних сортів, збереження і поліпшення його чистосортності, біол. і врожайних властивостей. Це комплекс взаємопов'язаних орг., наук, і агротех. заходів, спрямованих на забезпечення в-ва, реалізації та використання насіннєвого і садивного матеріалу сільсько-госп., декор., лікар, і лісових рослин. До об'єктів Н. належать: сорт (гібрид, популяція, соргосуміш, клон, лінія); насіння; насінницькі посіви та насадження.

Насіння як осн. об'єкт Н. — це генеративні й вегетат. органи рослин, що використовуються для відтворення сорту (саме насіння, саджанці, живці, цибулини, бульби, меристема тощо), і категорії насіння. Виділяють такі категорії насіння: оригінальне — одержане наук, установами в первин, ланках Н. шляхом послідовного добору родовідних рослин і оцінки їх нащадків з метою відтворення і збереження сорту; елітне — розмножене насіння відібраних у розсадниках первин, ланок кращих нащадків родовідних рослин, яке найбільш повно передає спадкові ознаки та властивості сорту і за сортовими та посів, якостями відповідає вимогам держ. стандарту на еліту; репродуктивне — насіння першої та наст, репродукцій. До насіння з азнач, категорій прирівнюється відповід. садивний матеріал картоплі, винограду, плодових, горіхоплід., ягід., декор., лікар, і ліс. культур з урахуванням особливостей їх розмноження.

Суб'єктами Н. є фіз. та юрид. особи, яким надано право займатися в-вом, реалізацією та використанням насіння. За наслідками атестації, проведеної М-вом аграрної політики України, дозвіл на в-во і використання ориг. насіння надається н.-д. установам і учбовим г-вам вищих агр. навч. закладів, елітного — досл. та елітно-насінницьким г-вам н.-д. установ, учбовим г-вам вищих навч. закладів, а за наслідками атестації, проведеної органами управління АПК АР Крим та областей, дозвіл на в-во і використання репродуктивного насіння і гібридів першого покоління — спеціа-ліз. насінницьким, а також сел. (фермерським) та ін. г-вам незалежно від форм власності. Юрид. і фіз. особи, що за наслідками атестації одержали дозвіл на в-во і використання насіння відповід. категорій, заносяться до Держ. реєстру виробників насіннєвого і садивного матеріалу, який веде і видає М-во агр. політики України. Юрид. і фіз. особи, що не мають дозволу на в-во і використання насіння, можуть вирощувати його тільки для власних потреб без права продажу. Відносини у сфері Н. регулюються Законами України «Про насіння» (1993), «Про охорону прав на сорти рослин» (1993) і «Про карантин рослин» (1993).

Закон «Про насіння» встановлює: права та обов'язки виробників насіння; строк поновлення насіння; введення насіння в оборот; вимоги щодо визначення сортових і посів, якостей насіння; порядок та умови використання невизнаного насіння (насіння сортів, невизнаних перспективними), а також ввезення і вивезення насіння; карантинний контроль за ввезенням, вивезенням і використанням насіння; експертне визначення якості насіння та ін. Виробники насіння, які одержали дозвіл на його вирощування та використання, мають право: на договірних умовах купувати в ін. виробників відповідні категорії насіння та батьківські форми гібридів для наст, розмноження і реалізації; вимагати відшкодування завданих збитків від перехрес. запилення посівів вирощуваного сорту ін. сортом внаслідок невиконання сусід, виробником умов укладеного з ним договору щодо розміщення посівів перехреснозапильників; встановлювати договірні ціни на вирощене насіння, що підлягає реалізації, тощо. Виробники насіння зобов'язані: укладати угоди на використання сортів з власниками патентів на сорти, установами — оригінаторами сортів, на які не видаються патенти, або з авторами сортів; вирощувати насіння згідно з обсягом, обумовленим держ. контрактом, створювати його страхові фонди; додержувати технол. і метод, вимог Н. щодо збереження сортової чистоти, біол. і урожайних властивостей сорту та посів, якостей насіння; гарантувати відповідність насіння, що підлягає реалізації, сортовій чистоті й посів, якостям, зазначеним у док-ті на насіння; своєчасно здавати зразки насіння для контролю якості до лабораторій Укр. держ. насіннєвої інспекції; зберігати дублікати зразків насіння протягом строку, визначеного держ. стандартом; вести по кожному сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом 3 років; додержувати встановленого порядку маркування і затарювання насіння, що підлягає реалізації, та ін.

За Законом «Про насіння» (ст. 20) суб'єкт Н. гарантує сортові й посівні якості насіння, зазначені у відповід. док-тах, і в разі їх порушення несе відповідальність згідно з зак-вом. На придбане насіння гарантії діють протягом строку, визначеного в док-ті про його якість. Якщо власник реалізованого насіння доведе, що відсутність показників його якості, зазначених вище, є наслідком незалежних від нього обставин, то споживач не може вимагати відшкодування збитків. За вимогою споживачів Укр. держ. насіннєва інспекція проводить експертне визначення якості насіння. Держ. управління у Н. здійснюють: М-во агр. політики України, М-во ліс. г-ва України та Укр. академія аграрних наук відповідно до їх компетенції. Держ. контроль у Н. здійснюють: Укр. державна насіннєва інспекція, Держ. насіннєва інспекція АР Крим, держ. насіннєві інспекції областей, районні, міські та міжрайонні держ. насіннєві інспекції, Держ. помо-логічно-ампелографічна інспекція, Держ. лісонасіннєва станція. Юрид. і фіз. особи, винні в порушенні зак-ва з питань Н., притягуються до дисциплінар., адм. та крим. відповідальності. Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених зак-вом.

Літ.: Левченко В. И. Прав, охрана селекц. достижений. М, 1983; Семчик В.І. Деякі питання прав, забезпечення н.-т. прогресу в с. г. В кн.: Н.-т. прогрес у с. г.: планування, управління, ефективність. К., 1985; Семчик В. И. Особенности прав, обеспечения н.-т. прогресса в АПК. В кн.: Н.-т. прогресе: управление и право. К., 1989; Ситник В. П. Н.-т. аспекти агр. політики. В кн.: Сучасна агр. політика України: проблеми становлення. К., 1996.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази