Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІКВІДНІСТЬ
   

ЛІКВІДНІСТЬ

(франц. від лат. — рідкий, текучий) — здатність перетворення активів фірми (банку, підприємства), матеріальних цінностей у готівку, мобільність активів; спроможність позичальника забезпечити своєчасне виконання своїх борг, зобов'язань. Є важливою характеристикою екон. стану підприємств та фін.-кред. установ. В умовах ринкової економіки постійно низький рівень Л. в остаточному підсумку призводить до банкрутства суб'єкта господарювання. Осн. причинами незабезпечення Л. є наявність дебітор, заборгованості, низька ефективність фін.-госп. діяльності, порушення зобов'язань перед контрагентами (клієнтами), нагромадження надлишкових товар, запасів тощо. Визначальним чинником Л. є наявність майна — грош. коштів та ін. активів, які можуть бути використані для погашення борг, зобов'язань. Залежно від того, кому належать ліквідні кошти, розрізняють ліквідні кошти банків, фірм, д-ви. До ліквідних коштів фірм належать готівка, кошти на рахунках у банку, цінні папери та елементи обігового капіталу, які швидко реалізуються. Зак-во України і фін.-госп. практика переважно використовують поняття Л. активів, котрі являють собою банк, кошти, вкладені в майно, що може бути швидко реалізоване, та розміщені в ін. банках і цін. паперах на тривалий строк. Це готівка, золото, залишки коштів до запитання на рахунках в ін. банках, депозити строком до одного місяця, приватні і держ. цінні папери, векселі. Звичайно банки не тримають великі суми готівки в своїх касах, а також кошти на рахунках до запитання, оскільки ці активи не приносять або майже не приносять прибутку. Проте при виникненні кризових явищ в економіці банки прагнуть збільшити залишки коштів у касі і на рахунках до запитання шляхом продажу цін. паперів, що швидко реалізуються, трансформування у готівку всіх строкових або придатних до реалізації активів, залучення дод. коштів. Форми трансформації — продаж держ. цін. паперів. Форми залучення дод. коштів — позички у центр, банку, одержання депозитів від банків-кореспондентів, випуск депозит, сертифікатів. Необхідність тримати підвищені залишки у вигляді готівки і на рахунках до запитання може виникнути також у періоди екон. активності для задоволення підвищеного попиту на кредит з боку банк, клієнтури.

Найчастіше поняття «ліквідність» застосовується щодо банк, та ін. фін.-кред. установ. Л. банків — здатність банків забезпечити своєчасне виконання своїх зобов'язань — визначається збалансуванням активів і пасивів балансу банку, ступенем відповідності строків розміщення активів і залучених банком пасивів. Проблема Л. банків виникає у зв'язку з наданням позичок на строки триваліші, ніж строки залучення коштів. Відповідно до зак-ва України про банки і банк, діяльність комерц. банки повинні дотримуватися певних рівнів Л. Норми Л. банків встановлюються як відношення різних статей активів балансу банку до всієї суми чи до певних статей пасивів або, навпаки, пасивів до активів. Для підтримання необхід. рівня Л. керівництво банку прагне передбачити можливість відпливу ненадійних внесків за пред'явленням, часткового вилучення заошаджувальних внесків, попит на позички з боку клієнтів, зміну екон. кон'юнктури тощо. Гол. засобом підтримання Л. банків є пов'язання активів балансу банку зі строками передбачуваного виникнення потреби в коштах. Л. банків може досягатись шляхом: конверсії кредитів у готівку; продажу частини кредитних вимог; розподілу активів за допомогою складання таблиці всіх рахунків пасивів з метою виявлення, яку частину кожного виду пасивів потрібно розмістити в ліквідні або менш ліквідні статті активів для підтримання певних коефіцієнтів Л.; здійснення операцій з пасивами; випуск депозит, сертифікатів, шо обертаються, облігацій; позик у НБУ тощо.

Літ.: Собко В. Г. Бух. облік у підприємництві. К., 1995: Глухов В. В., Бахрамов Ю. М. Фин. менеджмент. СПб., 1995; Банк, право України. К.. 2000.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази