Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СЕРТИФІКАТ
   

СЕРТИФІКАТ

(франц. - свідоцтво, посвідчення, довідка, від лат. — вірно, дійсно та — робити) — 1) Офіційний документ (посвідчення, свідоцтво), виданий ком-пет. держ. органами, яким засвідчується право на провадження певного роду діяльності, здійснення окр. дій або операцій або засвідчується факт, стан певного об'єкта (будівлі, споруди, повітр. чи мор. судна тощо) і підтверджується його відповідність стандартам, нормативам, тех. параметрам та ін. якісним властивостям (напр, С. експлуатаційної придатності аеродрому, С. експлуатанта повітр. суден, С. льотної придатності, С. на право проведення наук, і н.-т. експертиз та ін.). 2) Офіц. док-т, який засвідчує належ, профес. рівень гр-нина, наявність у нього необхід. знань, освіти, кваліфікації і навичок, відповід. стан здоров'я тощо та визначає право його власника на виконання окр. видів робіт або діяльності, що вимагають спец, дозволу (напр., С. фахівця цив. авіації, С. аудиторський, С. експерта, С. оцінювача майна тощо)

3) Бланк цінного папера, що містить визначені зак-вом реквізити і назву виду цін. папера або його найменування (напр., С. облігації). Видається власнику цін. папера і засвідчує право власності на нього. Окремо розрізняють С. акцій, який засвідчує право власності зазначеної у ньому фіз. або юрид. особи на певну кількість акцій відповід. емітента. Належить до категорії цін. паперів і безкоштовно видається акціонеру на належні йому акції за умови їх повної оплати. Передача такого С. ін. особі дійсна лише за умови реєстрації цієї операції у порядку, встановленому чин. зак-вом про цінні папери. Будь-яка операція, що змінює характеристики С. (купівля, продаж, дарування, заповіт та ін. дії щодо акцій), призводить до його анулювання або заміни новим особою, яка веде реєстр власників іменних цін. паперів (реєстратором).

4) С. якості — виданий уповноваж, держ. органом офіц. док-т, що характеризує осн. параметри якості товару чи продукції (у т. ч. експортної), їх відповідність держ. і міжнар. стандартам і нормативам, тех. умовам, експлу-атац. можливостям, вимогам, передбаченим у зовнішньоекон. договорах (контрактах) тощо. В окр. випадках згідно з умовами договорів може видаватися підприємствами і організаціями — виробниками товарів. Окремо виділяють С. якості цін. паперів у папер. формі, який є док-том, що засвідчує ступінь тех. захисту виготовлених цін. паперів. Надається виробником (виготовлювачем) емітентові для забезпечення можливості перевірки цін. паперів у процесі обігу на справжність (автентичність) та відповідність вітчизн. і міжнар. стандартам якості.

5) Док-т, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, а також персонал відповідають установленим вимогам конкр. стандарту чи ін. нормативам док-та, визначеного зак-вом (див. Підтвердження відповідності).

6) Цін. папір, що забезпечує дохід не менш як на одну акцію, але не дає права голосу на заг. зборах акціонерного товариства (інвестиційний сертифікат). На відміну від акцій гарантує певний мінімум доходу його власникові насамперед у вигляді певного відсотка від номінальної вартості акції і дод. дивідендів, які залежать від результатів діяльності акц. т-ва.

7) Офіц. свідоцтво кред. установи про депонування грош. коштів і право вкладника на одержання депозиту і відсотків на нього через певний строк (див. Ощадні сертифікати).

8) Док-т, який підтверджує держ. визнання статусу вищого навч. закладу (рівень акредитації) або відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з певної спеціальності чи окр. напряму за відповід. осв.-кваліфікаційним рівнем згідно з держ. вимогами.

9) Спец, док-т, який офіційно підтверджує причини, характер і розміри збитків у разі настання страхового випадку (С. аварійний). Складається аварійним комісаром і видається заінтересованій особі, як правило, після оплати нею відповід. витрат і винагороди за підготовку С. На підставі цього док-та страховик приймає рішення про оплату або відхилення претензії страхувальника.

10) Сан. док-т, який засвідчує, то імпортовані (експортовані) рослини, плоди та овочі не заражені шкідниками і хворобами, обумовленими в контракті, й походять з благополучних у карантин, відношенні районів (С. карантинний).

Див. також Сертифікація.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази