Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бурд-бя arrow БЮДЖЕТ ДЕРЖАВНИЙ
   

БЮДЖЕТ ДЕРЖАВНИЙ

-виражений у грошових сумах кошторис (розпис) майбутніх доходів і видатків держави, який складається щороку; головна ланка фінансової системи країни Соціально-екон. зміст Б д., структура його доходів і видатків, характер взаємовідносин між окремими бюджетами визначаються екон. ладом суспільства, природою і функціями д-ви. В капіталістичних країнах, де панує приватна власність, Б. д. є знаряддям перерозподілу доходів на користь пануючих класів і на шкоду інтересам трудящих мас. Розвиток його зумовлюється стихійним характером капіталістичного виробн. Осн. частина всіх доходів бюджетів бурж. д-в формується з податків, тягар яких лягає на плечі трудящих. Видатки ж спрямовано гол чин. на непродуктивні витрати - військ. потреби, управління, різні субсидії. В період загальної кризи капіталізму характерною рисою Б. д. є його хронічний дефіцит, що веде до зростання податків, збільшення випуску позик, посилення інфляції і погіршення становища трудящих. На сучас. етапі розвитку капіталізму величезне зростання Б. д. імперіалістичних д-в зумовлюється мілітаризацією їхньої економіки, фінансуванням агресивних блоків, зростанням адм.- держ. апарату. В бюджеті провідних капіталістичних д-в на 1976/77 надходження від податків становлять 90-95%. На військ, потреби з суми видатків виділяється понад 30%, на соціально-культ. заходи - лише 15-18%. Б. д. капіталістичних країн властива антидемократична побудова, що виявляється в обмеженні бюджетних прав і повноважень місц.органів влади та посиленні бюрократичного контролю за їхньою фін.-госп. діяльністю з боку центр. уряду. За центр. бюджетом закріплюються найбільш сталі доходні джерела, з яких фінансуються осн. держ. видатки. Витрати на освіту і культуру, охорону здоров'я, комунальне г-во та ін. соціальні потреби здійснюються в основному з розпорошених і eкoномічно слабких доходів місц. бюджетів.

Держ. бюджети більшості країн, що визволилися з-під колоніального гніту і стали на шлях незалежного розвитку, використовуються гол. чин. для розвитку нац. eкoноміки і культури. Найважливіші заходи д-ви - розвиток пром-сті, піднесення с. г. і культ. будівництво - фінансуються в цих країнах з Б. д. Разом з тим, центр. органи влади залучають до госп. і культ. будівництва грош. ресурси органів місц. самоврядування. В соціалістичних країнах держ. бюджет виступає як важливе знаряддя планового розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу між галузями соціалістичного г-ва, районами країни а також між сферою матеріального виробництва і невиробничою сферою Держ. бюджет СРСР осн фін. планом утворення і використання загальнодерж. фонд грош. засобів соціалістичної д-ви. На противагу бюджетам капіталістичних д-в, екон. основою держ. бюджету СРСР є соціалістична, система г-ва і сусп. власність на засоби виробн. Державний бюджет СРСР - бюджет усього нар. г-ва. Цю роль він зберігає і в періоді розвинутого соціалізму, забезпечуючи коштами створення матеріально-технічної бази комунізму і неухильне зростання матеріального і культ. добробуту рад. людей Кошти держ. бюджету СРСР утворюються переважно з доходів від соціалістичного г-ва, які постійно зростають внаслідок збільшення і вдосконалення сусп. виробн., підвищення його ефективності В утворенні доходів бюджету беруть безпосередню участь також трудящі, які сплачують податки і платежі, встановлені законами СРСР і союзних республік, з своїх особистих доходів і вносять у бюджет різні добровільні внески. В заг. розмірі доходів держ. бюджету СРСР частка держ. податків з населення 1977 становила лише 8,7%. Зростання доход-ної частини бюджету забезпечує збільшення видатків на розвиток нар. г-ва, на підвищення матеріального добробуту і культ. рівня трудящих. Понад 3/4 держ. бюджету СРСР спрямовується на фінансування нар. г-ва та соціаль-но-культ. потреб. Більша частина цих коштів спрямована на капітальні та ін витрати, пов'язані з будівництвом нових, розширенням і тех. оновленням діючих підприємств, ін. витратами на розвиток г-ва, на фінансування нар. освіти і охорони здоров'я, на пенсійне забезпечення трудящих тощо. Частину коштів бюджету країни витрачають на зміцнення оборони та утримання органів держ влади і управління. Держ. бюджет СРСР об'єднує союзний бюджет. бюджети союзних республік та бюджет держ. соціального страхування. В Б. д. втілено ленінські принципи нац. політики і демократичного централізму, які забезпечують дотримання суверенних прав союзних і авт. республік та місцевих Рад народних депутатів, єдність фін. політики і бюджетної системи Рад. д-ви. Цим принципам відповідають і бюджетні права, надані різним органам держ влади і управління. Усі союзні й авт. республіки, краї, області, округи, райони, міста, села та селища мають свої бюджети, що їх затверджують відповідні Ради народних депутатів. Ці бюджети входять як складові частини до держ. бюджету СРСР, що його затверджує Верховна Рада СРСР. Структура держ бюджету СРСР, роль його окремих ланок і взаємні зв'язки між окремими бюджетами визначені Конституцією Союзу PCP і "Законом про бюджетні права Союзу PCP і союзних республік" від З0.Х 1959, прийнятим третьою сесією Верховної Ради СРСР 5-го скликання. Об'єднання в держ. бюджеті СРСР союзного бюджету і держ. бюджетів союзних республік дає можливість організувати найефективніше фінансування заходів, передбачених планом розвитку єдиного народногосподарського комплексу СРСР. і залучати союзні республіки до здійснення заходів, які мають загальносоюзне значення. Разом з тим, через союзний бюджет здійснюється перерозподіл частини фін. ресурсів д-ви між союзними республіками в інтересах всебічного розвитку їхньої економіки та підвищення матеріального добробуту і культ. рівня життя населення. Провідне місце в держ. бюджеті СРСР належить союзному бюджетові, питома вага якого 1977 становить 55,8% бюджетних ресурсів Бюджети союзних республік на 1977 встановлено в сумі 105,6 млрд. крб., або 44,2% усіх бюджетних коштів Рад. Союзу. Держ. бюджет СРСР є стабільним. Гарантією стабільності його доходів є динамічний і планомірний розвиток економіки, невпинне зростання ефективності сусп. виробн. План доходів і видатків бюджету складається відповідно до плану розвитку нар. г-ва на рік і затверджується як "Закон про Державний бюджет" Верховною Радою Союзу PCP Плановий характер соціалістичного господарювання не лише виключає бюджетний дефіцит,а й дає можливість утворювати фін. резерви. Так, держ. бюджет СРСР на 1977 передбачає перевищення доходів над видатками на 0,2 млрд. крб. Осн. джерелом держ. бюджету УРСР, як і бюджету СРСР, є надходження від соціалістичних підприємств і орг-цій у вигляді платежів від прибутку і податку з обороту. Разом з прибутковим податком з колгоспів і підприємств споживчої кооперації вони становлять бл. 90% усіх доходів бюджету республіки. Держ. податки з населення в бюджеті УРСР на 1977 визначено в сумі 1,8 млрд. крб. Структура видатків держ. бюджету УРСР відображає його справжній нар.-госп. характер. Витрати на нар. г-во складаються з асигнувань на розвиток пром-сті, будівництва, с. г., транспорту, зв'язку, торгівлі, побутового обслуговування. Важливою ланкою бюджетної системи СРСР є бюджети місцевих Рад народних депутатів (див. Місцеві бюджети). Бюджети ін. соціалістичних країн за своєю суттю і функціями схожі з держ. бюджетом СРСР. Гол. джерелами доходів (80-94% усіх доходів бюджету) є доходи від соціалістичного г-ва, а у витратах гол. місце посідають витрати на розвиток нар. г-ва і соціально-культурні заходи.

Літ.: Законы о бюджетных правах Союза ССР, союзных и автономных республик и местных Советов депутатов трудящихся. М., 1962; Государственный бюджет СССР. М., 1975; Народное хозяйство СССР за 60 лет. М., 1977; Народне господарство Української PCP. Ювілейний статистичний щорічник. К., 1977; Василик О. Д., Глущенко Н. Я. Государственный бюджет Украинской ССР. M., 1978.

A. M. Барановський.

Бюджет державний

 

Схожі за змістом слова та фрази