Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОФСПІЛКОВИЙ ОРГАН
   

ПРОФСПІЛКОВИЙ ОРГАН

- орган, утворений відповідно до статуту (положення) професійної спілки, об'єднання (асоціації) профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження. Обирається на заг. зборах членів профспілки чи конференції об'єднання профспілок. Структура П. о., його керівництво визначаються статутом відповід. профспілки, об'єднання профспілок. Діє широкий спектр П. о.: профспілковий комітет, рада профспілки, страйковий комітет, рада об'єднання профспілок та ін. Права П. о. у сфері представництва та захисту інтересів працівників і гарантії реалізації цих прав закріплені в ст. 247,252 КЗпП України, Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1999) та ін. нормат.-прав. актах.

П. о. первинної профсп. орг-ції на підприємстві, в установі, організації: укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на заг. зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповід. органів про притягнення до відповідальності посад, осіб за невиконання умов колект. договору; разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці; розробляє разом з роботодавцем напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тариф, сіток, схем посад, окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та ін. заохочувальних і компенсац. виплат; вирішує разом з роботодавцем питання роб. часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку роб. часу, дає дозвіл на проведення надуроч. робіт, робіт у вихідні тощо; вирішує разом з роботодавцем питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побут., мед. обслуговування працівників; бере участь у вирішенні соціально-екон. питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; бере участь у розробці правил внутр. труд, розпорядку підприємства, установи, організації; представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивід, спорів та у колект. трудовому спорі, сприяє його вирішенню; приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує зак-во про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колект. договору, не виконує зобов'язань за колект. договором, якщо цей виборний П. о. профспілкової орг-цїї підписав колект. договір; дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання труд, договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбач, законом; бере участь у розслідуванні нещас. випадків, профес. захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або ін. ушкодженням здоров'я, пов'язаним з в-вом або виконанням ним труд, обов'язків; здійснює громад, контроль за виконанням роботодавцем зак-ва про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, вироб. санітарії, за правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків; здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем док-тів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей; здійснює контроль за додержанням положень соціального страхування працівників при призначенні допомоги із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колект. договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку та ін. оздоров. закладів, перевір яє організацію мед. обслуговування працівників і членів їх сімей; розподіляє разом з роботодавцем у встановленому порядку житлову площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпоряджання в ін. будинках, контролює житл.-побут. обслуговування працівників та ін. Повноваження ін. виборних профсп. органів визначаються статусом відповід. профспілок.

Д. О. Карпенко, Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази