Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА
   

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

- підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юрид. особами і гр-нами шляхом об'єднання їх майна та підприєм. діяльності з метою одержання прибутку. Порядок створення і діяльності Г. т. регулюється Законом України «Про господарські товариства» (1991) з наступними змінами і доповненнями.

Виділяються такі види Г. т.: акціонерні товариства (закриті і відкриті), товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Всі Г. т., незалежно від їх виду, є юрид. особами від дня держ. реєстрації. Акц. т-во, т-во з обмеженою і т-во з дод. відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору та статуту, а повне і командитне т-ва — на підставі установчого договору.

Г. т. має свій статутний фонд, що утворюється з вкладів засновників і учасників (акціонерів) т-ва. Г. т. є власником: майна, переданого йому засновниками та учасниками; продукції, виробленої т-вом у результаті госп. діяльності; одержаних доходів та ін. майна, набутого на підставах діяльності, не забороненої законом.

Прибуток т-ва утворюється з надходжень від госп. діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Г. т. сплачуються відсотки по кредитах банків та облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та ін. платежі до бюджету, а чистий прибуток залишається у повному розпорядженні т-ва, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. У всіх Г. т. незалежно від їх виду створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менш як 25 % статут, фонду, шляхом щоріч. відрахувань не менше 5 % суми чистого прибутку. Управління Г. т. здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються відповідно до виду т-ва. Вищим органом Г. т. є заг. збори т-ва. Припинення діяльності Г. т. відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Т-во ліквідується: у разі закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні; за рішенням його вищого органу; на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність т-ва, у разі системат. або грубого порушення ним чинного законодавства; на підставі рішення арбітраж, суду в порядку, встановленому Законом України «Про банкрутство» (1992); за ін. підставами, передбаченими установчими документами.

Ліквідація Г. т. провадиться призначеною ліквідац. комісією, до якої переходять повноваження щодо управління справами т-ва. Кошти, що належать Г. т., включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених т-вом, та ін. кредиторами, розподіляються між учасниками (акціонерами) згідно з вимогами законодавства і установчими документами. Ліквідація Г. т. вважається завершеною з моменту запису про це у державний реєстр. Див. також Господарська система.

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази