Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛІСТИЧНА ЗАКОННІСТЬ
   

СОЦІАЛІСТИЧНА ЗАКОННІСТЬ

— правовий режим життя соціалістичного суспільства, при якому діяльність д-ви, всіх її органів, підприємств, установ і організацій, службових осіб і громадян здійснюється відповідно до вимог закону. В СРСР С. з.— один з керівних принципів функціонування політичної системи радян ського суспільства, закріплений у Конституції СРСР, метод здійснення Радянською соціалістичною державою її функцій. Ст. 4 Конституції СРСР встановлює, що Рад. два, всі її органи діють на основі С. з., забезпечують охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян. На держ. і громад. орг-ції СРСР покладається обов'язок додержувати Конституції СРСР і рад. законів. Відповідний обов'язок покладається й на громадян СРСР. С. з. як основоположний принцип діяльності Рад. соціалістичної д-ви органічно притаманний їй з перших днів існування. Засновник Рад. д-ви В. І. Ленін розглядав точне й неухильне додержання законів як необхідну умову дальшого розвитку і зміцнення влади трудящих. "Чим більше ми входимо в умови, які є умовами міцної і твердої влади,— говорив він,— чим далі йде розвиток громадянського обороту, тим настійніше необхідно висунути твердий лозунг здійснення більшої революційної законності" (Повне зібр. тв., т. 44, с. 314). Ленінські настанови про підвищення ролі законності в міру просування Рад. д ви по шляху до комунізму покладено в основу повсякденної діяльності партії по керівництву суспільством. Програма КПРС зазначає: "Партія ставить завдання забезпечити суворе додержання соціалістичної законності, викоренення всяких порушень правопорядку, ліквідацію злочинності, усунення всіх причин, що її породжують" (Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977, с. 94). В умовах розвинутого соціалістичного суспільства питання зміцнення С. з. набувають дедалі більшого значення. В рад. законах знаходять втілення осн. напрями внутр. і зовн. політики КПРС і Рад. д-ви, держ. воля всього рад. народу. Режим С. з., притаманний рад. суспільству, створює у громадян переконаність у непорушності рад. правопорядку, впевненість у тому, що проголошені законом права суворо дотримуватимуться і охоронятимуться, а порушники правопорядку притягатимуться до відповідальності. Оси. риси С. з.: верховенство законів, видання держ. органами нормативних актів лише в межах їхньої компетенції и у повній відповідності до закону; виконання правових обов'язків усіма без винятку держ. органами, установами, підприємствами й орг-ціями; створення умов для повної реалізації наданих громадянам законом прав і свобод, недопущення сваволі щодо них з боку держ. органів і службових осіб; неухильне виконання громадянами своїх юрид. обов'язків перед суспільством, двою та ін. громадянами. Забезпечуючи суворе і неухильне додержання законів у всіх сферах сусп. життя, Рад. два спирається на притаманні соціалістичному суспільству основи, які використовуються нею як гарантії С. з. Ці гарантії — екон., політ., ідеологічні та юрид.— органічно поєднані між собою і діють як система факторів, що зумовлюють і забезпечують режим С. з. в СРСР. Екон. гарантії пов'язані з соціалістичним сусп. ладом і його виробничими відносинами, які забезпечують швидке піднесення добробуту рад. народу, зростання його заг. культури, піднесення рівня правосвідомості, моральної та ідейної загартованості громадян. Політ. гарантіями додержання С. з. є рад. держ. лад, якому органічно властиве додержання законів, встановлених двою в інтересах усього рад. народу, керівна і спрямовуюча роль КПРС у політ. системі рад. суспільства. Ідеологічними гарантіями С. з. є панування в рад. суспільстві марксистсько-ленінської ідеології, соціально-політична й ідейна єдність радянського суспільства, високий рівень культури, правосвідомості й поваги до правил соціалістичного співжиття. Юрид. гарантіями С. з. є встановлені законом спец. засоби забезпечення додержання право вих норм шляхом запобігання, припинення й усунення правопорушень. Конституція СРСР, видані па її основі спец. нормативні акти надають громадянам право оскаржувати дії службових осіб, держ. і громад. органів (див. Оскарження у праві). До юрид. гарантій належать і система правоохоронних органів, покликаних стояти на сторожі С. з., та встановлена законом відповідальність за порушення законів. За Конституцією СРСР найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів покладається на Генерального прокурора СРСР і підлеглих йому прокурорів. В умовах зрілого соціалізму поряд зі зазначеними видами гарантій С. з. широко застосовуються й громад. гарантії, тобто система заходів по запобіганню і попередженню антигромад. вчинків окремих осіб, по здійсненню контролю за діяльністю держ. органів, що їх застосовує безпосередньо громадськість, зокрема добровільні народні дружини, товариські суди, трудові колективи, самодіяльні громадські організації тощо.

Літ.: В. И. Ленин, КПСС о социалистической законности и правопорядке. М. 1981.

Ф. Г. Бурчак.

 

Схожі за змістом слова та фрази