Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
   

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

- подія, передбачена договором страхування або зак-вом, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страх, відшкодування) або надати страхувальнику, застрахованій або ін. третій особі соціальні послуги з окр. видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. При страхуванні життя С. в. можуть бути: смерть застрах. особи; дожиття застрах. особи до закін. строку дії договору страхування та/або досягнення застрах. особою визначеного договором віку; нещасний випадок, що стався із застрах. особою; хвороба застрах. особи тощо. В разі настання С. в. можуть передбачатися послідовні довічні страх, виплати, розміри яких визначаються у договорі страхування.

Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання С. в., страховик зобов'язаний вжити заходи щодо своєчас. оформлення всіх необхід. док-тів, а також здійснити страхову виплату або страх, відшкодування страхувальнику у передбачений договором строк. Страхувальник зобов'язаний вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання С. в., повідомити страховика про його настання у строк, передбачений умовами страхування. З'ясуванням обставин і причин настання С. в. та визначенням розміру збитків займаються аварійні комісари, яких страховик та страхувальник мають право залучати за свій рахунок до розслідування обставин С. в. Заг. умови та порядок здійснення діяльності аварійних комісарів визначені у Типовому положенні про організацію діяльності аварійних комісарів (затв. КМ України 5.1 1998). Діяльність авар, комісара щодо з'ясування обставин і причин настання С. в. та визначення розміру збитків провадиться на підставі договору зі страховиком. З'ясування обставин і причин настання С. в. та визначення розміру збитків провадяться на підставі заяви страховика (страхувальника), наданих ним мат-лів, а також мат-лів і док-тів, які авар, комісар має право вимагати. У заяві страховика (страхувальника) в обов'язковому порядку зазначаються: дата і місце настання С. в.; відомості про настання С. в.; дата і місце страхування, номер полісу; завдання, яке повинен виконати авар, комісар; дата і місце складання заяви; перелік мат-лів, що додаються. У разі потреби авар, комісар може робити запити про відомості, пов'язані зі С. в., до правоохор. органів, банків, мед. закладів та ін. підприємств, установ, організацій, що володіють інформацією про обставини С. в., та отримувати пояснення у письм. формі про причини і розмір заподіяної шкоди від фіз. осіб, причетних до даного С. в. В окр. випадках авар, комісар для з'ясування обставин і причин настання С. в. та визначення розміру заподіяної шкоди організовує проведення необхід. експертизи. На підставі проведеного дослідження і зібраних док-тів авар, комісар складає аварійний сертифікат — док-т, в якому зазначаються обставини і причини настання С. в. та розмір заподіяної шкоди. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про страхування» (1996, в ред. 2001) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання С. в., вчинення цими особами умисного злочину, шо призвів до С. в., подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання С. в., несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання С. в. без поважних на це причин є підставами для відмови страховика у здійсненні страх, виплат або страх, відшкодування. Договір страхування, укладений після С. в., вважається недійсним від моменту його укладення і не підлягає виконанню.

Перелік С. в. визначається Законами України з окр. видів добровільного та обов'язкового страхування, ін. нормат.-прав. актами, що містять норми про страхування, а також правилами та договорами страхування.

Літ.: Мних М. Права та обов язки суб'єктів страх, зобов'язання. «Економіка. Фінанси. Право», 1999, в. 10; Сушко В. А. Страхование. М., 1999.

Е. С. Дмитренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази