Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЦЕВА ВЛАДА
   

МІСЦЕВА ВЛАДА

— вид публіч. влади, яка реалізується від імені суб'єктів, що функціонують у межах певних адм.-тер. одиниць. Від держ. влади відрізняється рядом ознак; а) якщо держ. влада поширюється на всіх членів сусп-ва, то М. в. — лише на певну їх частину; б) держ. влада може розв'язувати проблеми загальносусп. характеру, М. в. — лише локальні; в) держ. влада є суверенною, М. в. — має підзакон. характер і діє у порядку та межах, установлених верх, владою.

В Україні склалися дві системи М. в.: система місцевого самоврядування як публічна влада тер. громад і сформованих ними муніцип. органів та система місц. органів держ. викон. влади, представлена місц. держ. адміністраціями. За своєю юрид. природою, специф. ознаками, функціями і повноваженнями це різні системи. Функціонування місц. держ. адміністрацій є втіленням концепції держ. політ.-правової природи М. в., а діяльність тер. громад відповідає концепції дуалізму функцій і повноважень місц. самоврядування: має недерж. політ.-правову природу, є насамперед елементом громадян, сусп-ва. Відмінності між функціями місц. органів держ. викон. влади та функціями тер. громад виявляються у суб'єктно-об'єктних якостях цих суб'єктів. Місц. держ. влада вирішує місц. питання держ. значення, а місц. самоврядування — питання місц. значення, які випливають з колект. інтересів жителів — членів тер. громади. Місц. держ. адміністрації є органами (агентами) держ. викон. влади на місцях, які підпорядковані органам викон. влади вищого рівня, а також підзвітні та підконтрольні відповідним представн. органам у сфері делегованих ними повноважень. їх функції мають держ. характер (відображають держ. інтерес), зумовлені завданнями і проблемами держ. значення та є втіленням політики деконцентрації (мають агентський характер). На функц. рівні місц. держ. викон. влада не має самост. прав і повноважень, відмінних та відокремлених від прав і повноважень органів центр, держ. влади. Що ж до тер. громад, то вони є природ, корпораціями місц. жителів, які здійснюють самоврядування безпосередню або через місц. самоврядні органи, існують на принципах самоорганізації та не підпорядковані ієрархічно ін. суб'єктам влади. Оскільки природа владарювання в обох системах М. в. відмінна (кожній з них властиві специф. завдання та функції), то і відмінний характер їх взаємовідносин з людиною. Якщо в системі місц. органів держ. викон. влади людина функціонує як гр-нин д-ви, то на локальному (самоврядному) рівні юна — член тер. громади, виступає як мешканець відповідної тер. одиниці. Тут цілком змінюється система координат, котра панує у д-ві щодо прав людини. З рівня «громадянин — держава» права людини переходять на рівень «мешканець — орган місцевого самоврядування» і трансформуються у муніципальні права особи. Такі права, з одного боку, є специфічними, притаманними лише рівню місц. самоврядування та особистим і колект. інтересам мешканців (напр., надання побут, послуг), а з іншого — є виявом заг. прав людини на життя та вільний розвиток своєї особистості тощо.

У діяльності місц. органів держ. викон. влади і тер. громад є об'єднуюче начало: автономні рішення обох систем М. в. спрямовані на забезпечення колект. потреб населення; наявність специф. апарату здійснення влади; функціонування у межах законів та ін. нормат. актів; здійснення влади на певній території щодо всіх фіз. осіб, які знаходяться на ній; встановлення та справляння податків і зборів; самост. формування бюджету тощо. Становлення і розвиток інституту самоврядування, наділення його певними держ повноваженнями, утворення місц. держ. адміністрацій є ланками процесу децентралізації публіч. влади. В Україні відносини щодо організації і діяльності суб'єктів М. в. регулюються Конституцією, Законами «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) та «Про місцеві державні адміністрації» (1999).

Літ.: Баймуратов М. О. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення. В кн.: Юрид. освіта і правова д-ва. О.. 1997; Шугрина Е. С. Муницип. право. М., 1999.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази