Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
   

ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

(від лат. — межа, кордон, межовий знак і грец. — слово, вчення) — сукупність термінів, яка виражає систему правових понять і призначена забезпечувати потреби спілкування у сфері юрид. науки і практики. Формується під впливом зовн. і внутрішньомовних факторів. У процесі еволюції Ю. т. збагачується новими термінами і поняттями, постійно поглиблюється та вдосконалюється її усталений понятійний апарат і його словесне вираження. Кожному істор. періоду відповідає своя система понять і термінів, адекватно віддзеркалюючи певний етап розвитку держ.-прав, явищ та їх осмислення, а також продуктивні на той час моделі й способи термінотворення. На формування Ю. т. у кожній мові впливали також міжнародні й, відповідно, міжмовні зв'язки. Запозичення і мовна інтерференція (взаємодія мовних систем при двомовності) — важливі чинники термінотворчого процесу. Поширення сфери правового регулювання, поява нових галузей права на стику наук спричиняють активне творення Ю. т. за рахунок залучення термінів суміжних сфер. Ю. т., як і будь-якій історично сформованій термінологічній системі, притаманні як загальнолюдські, так і національно-специфічні мовні закономірності.

Укр. Ю. т. є складовою термінал, лексики укр. мови, яка своїми коренями сягає дописемної давнини — доби звичаєвого права. Найдавніші зразки актової мови та юрид. термінології дохрист. Русі містять Договори Київської Русі з Візантією, «Руська Правда», ін. акти князів, зак-ва. Генеза і розвиток укр. Ю. т. тісно пов'язані з історією вітчизн. д-ви і права та історією укр. літ. мови. Осн. питоме ядро термінал, лексики розвивалося на власному етнічно-мов. грунті шляхом мобілізації внутр. словотв. ресурсів та засвоєння іншомов. термінів і терміноелементів.

Спроби зібрати та унормувати укр. Ю. т. почалися за козац. доби. В серед. 17 ст. укр. філологи, викладачі Києво-Могилянської колегії Є. Славинецький і А. Корецький-Сатановський підготували «Лексикон словено-латинський», в якому значне місце поСША Ю. т. А 1808 укр. історик В. Я. Ломиковський створив «Словник малоруської старовини» (опублікований 1894 у журн. «Киевская старина», № 7—9), в якому широко представлена Ю. т. козацьких часів.

У серед. 19 ст. роботи в галузі укр. Ю. т. здійснювалися на терені Австро-Угорщини в рамках комплекс, праці з підготовки слов'ян, термінол. словників, що здійснювалася під заг. кер. П. Й. Шафарика. Результатом діяльності укр. комісії (Г. Шашкевич, Ю. Вислоцький та Я. Ф. Головацький) став вихід у світ 1851 у Відні нім.-укр. словника «Die juridisch-politische Terminologie fur die slawischen Sprachen 6sterreichs» («Правничо-політична термінологія для слов'янських мов Австрії»). Уміщені в цьому словнику укр. відповідники 17 000 нім. термінів включали терміни, поширені у Зх. і Сх. Україні. Згодом К. Левиць-кий під егідою Наукового товариства імені Шевченка уклав «Німецько-український сло-вар висловів правничих і адміністраційних» (Л., 1893). Термінол. праці посіли гідне місце і в діяльності засн. у 1909 Т-ва українсько-руських правників, яке об'єднало багатьох юристів Галичини та Буковини. Т-во взялося насамперед за переклад найважливіших нор-мат. актів, згодом почало випускати укр. мовою свій друк, орган «Правничий вісник», що вимагало відповід. практ. рішень з термінол. питань.

Перший з'їзд укр. правників (Київ, 13—14.VI 1917) вирішив почати роботу щодо формування укр. Ю. т. Укр. правничому т-ву було доручено скласти і розповсюдити заг. програму цієї діяльності, утворити відповідну комісію з правників і філологів для складання укр. правничого словника. Для цієї справи рекомендувалося використати істор. актовий матеріал, живу нар. мову та «галицько-українську» правничу мову і термінологію. Полт. осередок Т-ва видав 1918 у м. Кременчуці укладений І. Л. Жигадло «Короткий російсько-український правничий словник» (бл. 2 000 слів). Того ж року він вийшов значно доповненим під наз. «Короткий московсько-український словник судівництва та діловодства» (бл. З 500 слів). Крім того, діяли дві загально-держ. термінол. комісії: комісія, утв. за часів Укр. Центр. Ради під кер. Є. К. Тимченка, та комісія, утв. з участю Укр. правничого т-ва за режиму гетьмана П. П. Скоропадського під кер. О. І. Левицького. Незважаючи на певну наступність у роботі цих комісій і пост, співпрацю з Укр. правничим т-вом, довести до кінця почату роботу їм не вдалося. Були також індивід, спроби вирішити проблему укр. Ю. т. Зокрема, Е. Ванько видав «Кишеньковий російсько-український правничий словник. Для адвокатів, суддів, нагарів та урядовців» (К., 1918). Тираж його був незначний, обсяг — невеликий (бл. 1 000 термінів), а термінол. рішення часом дуже спірні, тому поміт. впливу на розвиток нац. Ю. т. словник не справив. Аналогічною була доля «Московсько-українського правничого словничка» В. Леонтовича та О. Єфимова, вид. у Києві 1919 (бл. 4 500 слів). Згодом за вирішення проблем Ю. т. взялася Правничо-термінологічна комісія ВУАН (засн. 1919). Результатом її багаторіч. праці став «Російсько-український словник правничої мови» (понад 67 000 слів) за заг. ред. А. Ю. Кримського (К., 1926). Водночас в Нарком'юсті УСРР було підготовлено «Практичний правничий словник російсько-український» (X., 1926) за заг. ред. Ю. П. Мазуренка (упорядники С. Беретка і М. Матвієвський). Після крит. обговорення обох словників на кодифікац. нараді Нарком'юсту УСРР у грудні 1926 було вирішено на їх основі підготувати новий словник Ю. т., але цей план не збувся. У лист. 1927 було утворено Правничо-термінологічну комісію при РНК УСРР, яка проіснувала до червня 1931. Згодом у зв'язку із згортанням українізації наук, дискусії та практичні роботи в галузі укр. Ю. т. були припинені на тривалий час.

У 1985 Ін-т д-ви і права АН УРСР випустив «Русско-украинский словарь юридической терминологии» за заг. редакцією Б. М. Бабія (бл. 30 000 слів), який залишається найвідомішим виданням української Ю. т. Після проголошення незалежності України розвиткові Ю. т. сприяли Українська комісія з питань правничої термінології і Центр правничої термінології, перекладів та словників Української правничої фундації. У цей час видано «Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології. Труднощі терміновживання» (К., 1994).

Сучасна Ю. т. є розгалуженою і динамічною системою найменувань прав, явищ, понять, інститутів, категорій тощо. Вона ієрархічно структурована на підсистеми (галузі, підгалузі) та групи термінів (родовидові, синонімічні) на основі логіко-змістових зв'язків між поняттями. Має ядро (основний термінол.-прав. фонд) і периферію (суміжні з правом ділянки), в яких під впливом екстралінгвістичних та власне мовних чинників постійно відбуваються певні лексико-семантичні зміни, процеси термінологізації та детермінологізації. Лекс. склад, внутр. будова і межі Ю. т. рухливі, відкриті, перебувають у пост, розвитку та взаємодії з ін. терміносистемами, загальновживаною і неунормованою прав, лексикою.

Літ.: Сербенська О. А. З історії вивчення укр. юрид. термінології. «Питання слов'янського мовознавства», 1963, № 7—8; Язык закона. М., 1990; Головатий С, Зайцев Ю., Усенко І. Правнича термінологія і державотворчий процес. «Укр. право», 1995, № 1(2); Кравченко С. П. Проблемність юрид. термінології та шляхи її удосконалення. В кн.: Актуальні проблеми д-ви і права. О., 1998; Артикуца Н. В. Мова права і юрид. термінологія. К., 2004.

И. В. Артикуца, І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази