Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОРМАТИВИ
   

НОРМАТИВИ

(франц. normatif, від лат. norma — правило, взірець) — екон., тех., технологічні або ін. показники відповід. норм, за якими здійснюються певні дії, виконується окр. робота, приймаються управлін. рішення, а також розрахункові максимально допустимі величини затрат живої та уречевленої праці на в-во одиниці продукції або на окр. види робіт. Застосовуються як самост. величини (показники) для розрахунку і прийняття відповід. норм (напр., затрат матеріальних ресурсів і праці, продуктивності устаткування, амортизації, використання природ, ресурсів, максимально допустимих викидів шкідливих речовин та ін.). Отже, Н. може бути складовою частиною норми, а норма, у свою чергу, може виступати як Н. і навпаки. Крім того, Н. розробляються, узгоджуються, затверджуються компет. органами викон. влади і публікуються разом з нормами. Тому в практиці організації, планування та управління в-вом, ін. сферах діяльності терміни «норма» і «норматив» часто використовуються одночасно або як синоніми. За юрид. змістом, формою і призначенням Н. є нормат.-тех. док-том, що визначає кількісні та якісні параметри (стандарти) як на матеріальні предмети, так і на норми, правила й вимоги до об'єктів орг.-метод., загальнотех. та управлінського характеру. За змістом, спрямованістю та ін. ознаками Н. поділяються на такі осн. види: затрати праці — норми часу і виробітку, обслуговування, чисельності тощо; витрати предметів праці — сировини і матеріалів, палива й енергії, відходів та ін.; визначення і використання знарядь праці — Н. потреб в обладнанні та його заміні, створення обмінного фонду і резерву, норми продуктивності тощо; організація виробничих процесів — Н. термінів освоєння нових виробів і потужностей, незаверш. в-ва і вироб. запасів, тривалості вироб. циклу та ін.; фінансові — норми амортизації, Н. відрахувань від прибутку, ставки податків і обов'язкових платежів тощо. Н. також класифікуються за загальними для всіх зазначених вище їх видів ознаками: за періодом дії — поточні, річні та перспективні; за масштабом застосування — цехові, заводські, галузеві, міжгалузеві, загальнодержавні; за методом розробки — розрахунково-аналітичні (технічно обгрунтовані), дослідні й дослід.-статистичні. Найбільш точними і науково обгрунтованими є Н., розроблені розрахунково-аналіт. методами з урахуванням змін у техніці й технології, організації в-ва і праці, управлінні, а також передового досвіду, міжнар. стандартів та ін. Розробка, узгодження, прийняття та умови застосування Н. здійснюються на основі відповід. актів зак-ва: трудового, господарського, екологічного, транспортного, енергетичного та ін.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази