Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
   

СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

(ССТ) — добровільне об'єднання споживчих товариств для сприяння розвитку споживчої кооперації в Україні. Структура і діяльність Спілки регулюються Законом «Про споживчу кооперацію» (1992, з наст, змінами і доп.), статутом Центральної спілки споживчих товариств України (1992), Примірним статутом споживчого товариства (1992) та ін. нормат.-пра в. актами.

ССТ побудована на засадах добров. членства. Структура Спілки така: споживчі т-ва є членами райспоживспілки, райспоживспілки

— членами Кримської респ. спілки, облспоживспілок, а Кримська респ. спілка та облспоживспілки — членами Центр, спілки споживчих товариств України (Укоопспілки). Споживчі т-ва можуть входити безпосередньо до складу спілки будь-якого рівня. Управління в ССТ здійснюється на засадах кооп. демократії. Вищими органами управління в ССТ є: заг. збори споживчого т-ва, конференція райспоживспілки, з'їзд (конференція)

Кримської респ. спілки, облспоживспілок і Укоопспілки, які приймають статут, обирають розпорядчі, викон. та контрольні органи, вирішують ін. питання діяльності Спілки. Взаємодія і підпорядкованість цих органів Спілки визначаються статутом. Функції та повноваження вищих органів і підпорядкованих їм розпорядчих, викон. та контр. органів делегуються споживчими т-вами знизу доверху і закріплюються у статуті відповід. спілок. Крім того, згідно зі ст. 8 Закону «Про споживчу кооперацію» взаємовідносини між споживчими т-вами та ССТ можуть будуватися на договір, засадах. У період між конференціями, з'їздами функції цих органів, крім тих, що віднесені статутом до їх виключної компетенції, виконує Рада Спілки, яка підзвітна конференції, з'їздові. Викон.-розпорядчим органом Спілки, відповідальним перед Радою, є правління. Воно спрямовує поточну орг., госп. і соціальну діяльність відповідної ССТ, здійснює безпосереднє управління роботою утворених нею підприємств та організацій, власним г-вом. Очолюють правління Спілки голова та його заступники. Вони можуть одноособово приймати рішення і видавати розпорядження з поточ. питань діяльності Спілки. Коло цих питань встановлюється рішенням правління, яке несе відповідальність за всю діяльність Спілки, забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, грош. коштів, землі та ін. майна.

Ревіз. комісія ССТ підзвітна конференції (з'їздові), а в період між ними — Раді Спілки. Вона контролює дотримання вимог статуту Спілки, фін.-госп. діяльність правління, утворених ним підприємств та організацій. Спілка є юрид. особою і може здійснювати госп. та іншу, не заборонену зак-вом, діяльність від дня її держ. реєстрації. Вона не відповідає за зобов'язаннями споживчих товариств і не має щодо них розпорядчих функцій.

Власність ССТ створюється з член, внесків та ін. майна, переданого членами Спілки, і коштів, одержаних від госп. діяльності утворених ними підприємств та організацій, реалізації цінних паперів та ін. діяльності. ССТ, виходячи зі статут, вимог, мають право: утворювати (реорганізовувати, ліквідовувати) будь-які підприємства, установи, організації, біржі, банки, вступати як засновники або учасники до госп. товариств, асоціацій та ін. об'єднань для розв'язання госп. і соціальних завдань; передавати в установленому порядку майно і майн. права, набувати зем. ділянки у власність або в користування на умовах оренди.

ССТ, а також споживчі т-ва, засновані ними підприємства та організації самостійно встановлюють міжнар. зв'язки з орг-ціями зарубіж. країн і відповідно до законод. актів України на договір, засадах здійснюють спільну кооп. діяльність у межах, встановлених статутом, укладають угоди. Виходячи з делегованих споживчими т-вами повноважень, Центр. ССТ представляє інтереси споживчої кооперації у Міжнародному кооперативному альянсі (МКА) і здійснює зв'язки з ін. міжнар. організаціями, сприяє солідарності та співробітництва кооп. руху різних країн, пропаганді кооп. принципів і цінностей.

Літ.: Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. М., 1989; Семчик В. И. Кооперация и право. К., 1991; Право власності в споживчій кооперації України. К., 1996; Кооперативне право. К., 1998.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази