Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ
   

ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ

- сукупність суспільно небезпечних діянь, що посягають на валют.-фін. систему країни, вчинених на певній території за певний період часу. Як складне соціально-екон. і правове явище Е. з. має багатофакторний, системно обумовлений характер і є небажаним, але побічно закономірним продуктом сусп. розвитку. Як дестабілізуючий фактор сусп. життя екон. злочини виникають здебільшого саме у переломні періоди розвитку країни — руйнівних війн, нац. відродження, докорін. реформування економіки, стихійних, кризових явиш тощо.

Е. з. характеризують такі кількісні та якісні показники: стан (кількість екон. злочинів, чисельність осіб, що їх вчинили на певній території за певний час); структура (співвідношення різних за ступенем небезпечності та об'єктами посягання екон. злочинів і контингенту злочинців, що їх вчинили), динаміка (зміни, коливання і рух у напрямі зростання або зниження вчинених за певний час екон. злочинів); географія (розподіл екон. злочинів та осіб, що їх вчинили, за регіон, ознаками). Запобігання Е. з. здійснюється комплексно на загальносоціальн о-му та спеціально-кримінологічному рівнях. До загальносоціальних слід віднести насамперед масштабні заходи, спрямовані на реформування економіки, її структурну перебудову та втілення у життя ринкових відносин, що сприятиме поліпшенню заг. криміноген. обстановки. Запобігання на спеціально-кри-мінол. рівні стосується можливих злочинів в окр. галузях сусп. відносин. Суб'єктами запобігання Е. з. є держ. організації, які у межах наданих їм повноважень реалізують визначені завдання у сфері боротьби з Е. з. Див. також Господарські злочини, Злочинність.

Ф. А. Лопушанський.

 

Схожі за змістом слова та фрази