Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нам-нар arrow НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО
   

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

— історично сформований комплекс (сукупність) галузей суспільного відтворення, що пов'язані між собою поділом праці і охоплюють всю систему відтворення в певних територіальних межах (країна, союзна республіка, область). Термін "народне господарство" часто вживають як синонім виразу "економіка країни" або "національна економіка". Н. г. включає галузі матеріального виробн. та галузі невиробничої сфери. Матеріальне виробн., в свою чергу, поділяється на галузі, що виробляють засоби виробництва (І підрозділ сусп. виробн.),та галузі, що виробляють предмети споживання (II підрозділ). Матеріальною основою Н. т. є матеріально-технічна база суспільства. Соціально-екон. природа Н. г. визначається характером панівних у даному суспільстві виробничих відносин. Історично Н. г. виникає в період утвердження капіталістичного способу виробн. (див. Капіталізм), коли внаслідок розвитку великої машинної індустрії, розширення нац. ринку значно поглиблюється сусп. поділ праці, зростають екон. зв'язки між спеціалізованими ланками виробн. Н. г. капіталістичних країн грунтується на приватній власності на засоби виробн., функціонує на базі притаманних капіталістичному відтворенню законів. Це виявляється у стихійності та циклічності його розвитку, посиленні соціально-екон. суперечностей. Державно-монополістичне регулювання економіки не здатне протидіяти економічним кризам, інфляції, безробіттю, що охоплюють Н. т. капіталістичних країн. Соціалістичне Н. г. базується на суспільній власності на засоби виробн., що в процесі його розвитку дає змогу широко використовувати притаманні соціалізмові корінні соціально-екон. переваги над капіталізмом. Найважливішими з них є планомірний розвиток Н. г., гармонійне поєднання інтересів усіх ланок Н. г., всіх учасників сусп. виробн., підпорядкованість Н. г. найвищій меті соціалістичного виробн.— найповнішому задоволенню матеріальних і духовних потреб людини. Важливою особливістю сучас. етапу розвитку Н. г. є прискорення темпів науково технічного прогресу, що зумовлює інтенсивне нарощування потенціалу науково-технічного і потенціалу економічного. Структура народного господарства СРСР постійно ускладнюється. На сучас. етапі вона включає 164 галузі і 203 підгалузі. В 1979 в Н. г. країни налічувалося 43,9 тис. підприємств на самостійному балансі, 20,8 тис. радгоспів, 26,4 тис. колгоспів, 9,3 тис. міжгосп. підприємств і орг-цій, 26,8 тис. буд.-монтажних орг-цій, тисячі підприємств ін. галузей. Ускладнення структури Н. г. та екон. зв'язків між його ланками зумовлює зростання ролі виробничої інфраструктури — матеріально-технічного постачання, зв'язку, транспорту та ін. Під впливом науково-технічної революції зростає питома вага провідних галузей Н. г.— машинобудування, хімічної промисловості та нафтохімічної промисловості, електроенергетики. Особливо прискореними темпами розвиваються приладобудування і виробн. засобів автоматизації, електроніка, радіопромисловість, виробн. пластмас та синтетичних смол, що справляють значний вплив на зростання продуктивності сусп. праці, підвищення економічної ефективності соціалістичного виробництва та якості продукції. Особливого значення їхній розвиток набуває у процесі створення матеріально-технічної бази комунізму, поліпшення змісту та умов праці.

Управління народним господарством здійснюється на основі ленінського принципу демократичного централізму, тобто поєднання централізованого керівництва з активною участю трудових колективів, усіх трудящих в управлінні. Це забезпечує не лише концентрацію зусиль та ресурсів на найважливіших ділянках госп. буд-ва, послідовне здійснення науково обгрунтованого плану розвитку Н. г., а й сприяє ефективнішому використанню ресурсів в інтересах суспільства й кожного його члена. В процесі істор. розвитку нар. г-ва СРСР під впливом значного поглиблення сусп. поділу праці, зростання масштабів економіки та ускладнення системи екон. зв'язків формується єдиний народногосподарський комплекс СРСР. Він охоплює виробн., розподіл та обмін на території країни, є якісно вищим ступенем розвитку Н. г. СРСР, що притаманний етапові розвинутого соціалізму. Н. г. союзних республік — органічні складові частини нар.-госп. комплексу, які є матеріальною основою зміцнення братерської співдружності всіх націй і народностей Рад. країни, передумовою зміцнення нової істор. спільності людей — рад. народу. Нар. г-во СРСР характеризується високими і сталими темпами екон. та соціального розвитку. Так, за 1965—79 валовий сусп. продукт зріс на 130%, нац. доход — на 128%, виробничі осн. фонди — на 199%, обсяг пром. продукції — на 158%, валова продукція с. г.— на 38%, обсяг капіталовкладень — на 134%, чисельність робітників і службовців — на 44%, продуктивність сусп. праці — на 97%. За цей період реальні доходи на душу населення підвищилися на 88%, середня заробітна плата робітників і службовців — на 67%, оплата праці колгоспників — на 122%, виплати та пільги з сусп. фондів споживання — на 162%. Н. г. країн соціалістичної співдружності, що становлять світову систему соціалістичного господарства, дедалі тісніше пов'язуються між собою в процесі соціалістичної економічної інтеграції. Розвиток взаємовигідного співробітництва з капіталістичними країнами визначає місце Н. г. Рад. Союзу в системі світового господарства. Див. Союз Радянських Соціалістичних Республік, а також Українська Радянська Соціалістична Республіка та окремі статті про ін. союзні республіки.

Літ.: Маркс К. Капітал, т. 2. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 24; Ленін В. І. Розвиток капіталізму в Росії. Повне зібрання творів, т. 3; Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1979: Брежнєв Л. І. Про основні питання економічної політики КПРС на сучасному етапі. Промови і доповіді, т. 1—2. К., 1980: Лященко П. И. История народного хозяйства СССР, т. 1—3. М., 1947—56; История социалистической экономики СССР, т. 1—6. М., 1976—80; Перспективы развития социалистической экономики и проблемы повышения эффективности общественного производства. К.. 1978; Чухно А. А. Экономическая система СССР на этапе развитого социализма. К., 1979; Народное хозяйство СССР в 1979 году. Статистический ежегодник. М., 1980

І. С. Ступницький

 

Схожі за змістом слова та фрази