Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГОЛОВА СІЛЬСЬКИЙ, СЕЛИЩНИЙ, МІСЬКИЙ
   

ГОЛОВА СІЛЬСЬКИЙ, СЕЛИЩНИЙ, МІСЬКИЙ

— найвища посад, особа тер. громади відповідного села, селища, міста. Маючи са-мост. статус, Г. с, с, м. входить разом з тер. громадою, утворюваною нею радою, їх викон. органами до системи місцевого самоврядування цих адміністративно-територіальних одиниць. Обирається відповідною тер. громадою на основі заг., рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на 4 роки і здійснює свої повноваження на пост, основі. Очолює викон. комітет ради, головує на її засіданнях. Г. с, с, м. не може бути депутатом будь-якої ін. ради, суміщати свою служб, діяльність з ін. посадою, у т. ч. на громад, засадах (крім викладацької, наук, і творчої роботи у позароб. час), займатися підприєм. діяльністю, отримувати від цього прибуток. Водночас на Г. с, с, м. поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законами про статус депутатів рад, якщо інше не встановлене законом. Повноваження Г. с, с, м. визначаються ст. 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997). Вони починаються з моменту оголошення відповідною сільс, селищ., міською виб. комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються зі вступом на цю посаду ін. обраної особи, крім випадків дострокового припинення повноважень голови. Г. с, с, м. забезпечує здійснення повноважень органів викон. влади на відповідній території, дотримання Конституції та ін. законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів викон. влади; організує у межах, визначених законом, роботу ради та її викон. к-ту; підписує рішення ради та її викон. к-ту; вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради, кількісного і персонального складу викон. к-ту ради, структури і штатів її викон. органів, апарату ради та її викон. к-ту; керує апаратом ради та її викон. к-том; скликає сесії ради, вносить пропозиції щодо їх порядку денного та головує на пленар. засіданнях ради; забезпечує підготовку для розгляду на сесіях ради проектів програм соціально-екон. та культур, розвитку, цільових програм з ін. питань самоврядування, місц. бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з ін. питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та ін. викон. органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних тер. громад; скликає заг. збори гр-н за місцем проживання; забезпечує виконання рішень місц. референдуму відповідної ради, її виконкому; є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у т. ч. валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, передбаченим радою; представляє тер. громаду, раду та її викон. комітет у відносинах з держ. органами, ін. органами місц. самоврядування, об'єднаннями гр-н, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, гр-нами, а також у міжнар. зносинах відповідно до законодавства та здійснює ін. функції місц. самоврядування. У межах своїх повноважень Г. с, с, м. видає розпорядження. Він є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед тер. громадою, перед відповідною радою, а з питань здійснення викон. органами ради своїх повноважень — також підконтрольний відповідним органам викон. влади. Г. с, с, м. не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед тер. громадою на відкритих зустрічах з гр-нами. На вимогу не менше половини заг. складу відповідної ради зобов язаний прозвітувати перед радою про роботу її викон. органів у будь-який визначений депутатами час.

Повноваження Г. с, с, м. вважаються достроково припиненими у разі: а) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; б) припинення його громадянства; в) якщо набув закон, сили обвинувальний вирок щодо нього; г) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності в раді з ін. роботою (діяльністю), встановлених законом; д) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; ж) його смерті. Відповідно до ст. 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження Г. с, с, м. можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права та свободи гр-н, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Повноваження сільс, селищ., міського голови за наявності цих підстав достроково припиняються за рішенням місц. референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від заг. складу ради.

Літ.: Корнієнко М. 1. Теор. основи місц. самоврядування. «Місц. самоврядування», І997, № 7; Саєнко Ю. І., Ткачук А. Ф., Привалов Ю. Ф. Місц. самоврядування в Україні: проблеми і прогнози. К., 1997.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази